Prop. 118 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA – statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Kongsberg Gruppen ASA («Kongsberg Gruppen» eller «selskapet») er et børsnotert internasjonalt konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger innenfor offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Staten eier 50,001 pst. av aksjene i selskapet, og eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Markedsverdien til selskapet var per 21. september 2018 om lag 19 mrd. kroner.

Styret i Kongsberg Gruppen annonserte 6. juli 2018 at selskapet har inngått en avtale om kjøp av Rolls-Royce plc («Rolls-Royce») sin kommersielle marine virksomhet, Rolls-Royce Commercial Marine. Partene er enige om en pris på 500 mill. britiske pund (om lag 5,4 mrd. kroner). Styret i Kongsberg Gruppen forventer at kombinasjonen av driften til forretningsområdet Kongsberg Maritime og Rolls-Royce Commercial Marine vil muliggjøre mer salg som følge av økte leveranser av integrerte pakker og tjenester samt kostnadssynergier. Transaksjonen vil styrke Kongsberg Gruppens rolle og virksomhet i den norske maritime klyngen.

Som et ledd i å finansiere oppkjøpet vil styret foreslå for selskapets aksjonærer at det gjennomføres en fortrinnsrettsemisjon1 rettet mot samtlige aksjonærer på om lag 5 mrd. kroner. Selskapet planlegger også utstedelse av ett eller flere nye obligasjonslån på opptil 2 mrd. kroner.

Kongsberg Gruppen publiserte 16. august 2018 et informasjonsmemorandum som inneholder detaljer knyttet til kjøpet og den planlagte emisjonen. Kapitalforhøyelsen vil ifølge selskapet bli tatt opp til behandling på en ekstraordinær generalforsamling i fjerde kvartal 2018, hvor et vedtak krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer og av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Gjennomføring av kapitalforhøyelsen forutsetter således at staten, med en eierandel på 50,001 pst. av aksjene i selskapet, stemmer for styrets forslag.

Regjeringen mener at staten bør stemme for den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen i Kongsberg Gruppen og delta proratarisk i den. Kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine vil styrke Kongsberg Gruppens maritime virksomhet og vurderes å ville være verdiskapende for Kongsberg Gruppens aksjonærer over tid. Departementet har således meddelt Kongsberg Gruppen at regjeringen er positiv til at staten deltar med sin pro rata andel i den varslede fortrinnsrettsemisjonen, med forbehold om Stortingets samtykke og at emisjonsvilkårene er akseptable og markedsmessige samt at det ikke fremkommer ny vesentlig informasjon frem mot generalforsamlingen hvor det skal tas stilling til kapitalforhøyelsen.

Departementet fremmer på denne bakgrunn forslag om at Nærings- og fiskeridepartementet gis fullmakt til å delta proratarisk i en kapitalforhøyelse på om lag 5 mrd. kroner i Kongsberg Gruppen på visse vilkår, slik at statens eierandel i selskapet forblir uendret. Statens andel av emisjonen vil være om lag 2,5 mrd. kroner. Størrelsen på emisjonen og emisjonens øvrige vilkår vil bli redegjort for mer presist i prospektet som sendes aksjeeierne før generalforsamling.

Fotnoter

1.

En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital. Mot innskudd, normalt i penger, utsteder selskapet nye aksjer. I en fortrinnsrettsemisjon vil eksisterende aksjeeiere ha fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene som skal utstedes i emisjonen basert på aksjeeierens forholdsmessige eksisterende eierandel i selskapet.