Prop. 118 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA – statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)

Til innholdsfortegnelse

2 Om Kongsberg Gruppen ASA

Virksomhet

Kongsberg Gruppen er et internasjonalt konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger innenfor offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Konsernet er organisert i tre forretningsområder: Kongsberg Defence & Aerospace, Kongsberg Maritime og Kongsberg Digital.

Segmentet Kongsberg Defence & Aerospace er en leverandør av forsvarsprodukter og systemer for kommando og kontroll, overvåking, romfart, taktisk kommunikasjon, fjernstyrte våpenstasjoner og missiler samt avanserte kompositt- og mekanikkprodukter for fly og helikopter. Selskapets produkter og systemer benyttes under vann, på havoverflaten, på land, i luften og i verdensrommet. Segmentet hadde i 2017 en omsetning på 6,3 mrd. kroner.

Kongsberg Maritime er utvikler og leverandør av integrerte fartøyskonsepter til tradisjonelle handelsfartøy og fiskefartøy så vel som offshore- og forskningsfartøyer og offshore installasjoner. Kongsberg Maritime leverer produkter og systemer for avansert havbunnskartlegging, sonarer, undervannskommunikasjon, marin robotikk og autonome undervannsenheter og undervannskameraer til blant annet forskning-, fiskeri- og forsvarsfartøy samt havbruksinstallasjoner. Segmentet har de siste årene opplevd fallende omsetning og lønnsomhet grunnet lavere global aktivitet knyttet både til olje og offshore samt skipsbygging. Segmentet hadde i 2017 en omsetning på 7,5 mrd. kroner.

Kongsberg Digital leverer programvare og digitale løsninger til kunder i maritim sektor, olje og gass, fornybar energi og kraftforsyningsbransjen. Kongsberg Digital rapporterer ikke egne finansielle tall.

Kongsberg Gruppen har også eierinteresser i enkelte andre selskaper, blant annet 49,9 pst. av aksjene i det finske forsvarskonsernet Patria Oyj. Patria er Finlands fremste leverandør av teknologiske løsninger og vedlikehold til forsvar, sikkerhet og luftfart. Patria har en internasjonal organisasjon med ca. 2 800 ansatte og eier igjen 50 pst. av aksjene i Nammo AS. Kongsberg Gruppen eier også 50 prosent av Kongsberg Satellite Services AS.

Kongsberg Gruppen har vært notert på Oslo børs siden 1993 og hadde per 21. september 2018 en markedsverdi på om lag 19 mrd. kroner. Ved utgangen av 2017 hadde Kongsberg Gruppen totalt 6 830 ansatte i mer enn 25 land. Av disse var om lag 65 pst. ansatt i Norge. Hovedkontoret er på Kongsberg. Selskapet hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5 mrd. kroner og et årsresultat på 559 mill. kroner.

Statens mål med eierskapet

Målet med statens eierskap i Kongsberg Gruppen er å opprettholde et kunnskapsbasert og høyteknologisk industrikonsern med hovedkontorfunksjoner i Norge. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig avkastning.

Selskapets strategi

Kongsberg Gruppen beskriver i sin årsrapport for 2017 selskapets strategi slik:

«KONGSBERG leverer verdensledende produkter og tjenester og har som mål å ivareta og øke interessentenes verdier gjennom å drive lønnsom, vekstorientert industriell utvikling i et langsiktig og internasjonalt perspektiv. Forretningsområdenes ambisjoner understøtter dette. For at KONGSBERG fortsatt skal lykkes fremover er det viktig med en god balanse mellom drift, posisjonering i markedet og nye initiativer. Våre strategiske og forretningsmessige valg er basert på verdibasert kultur med høy forretningsetisk standard og bærekraftig utvikling.»

Resultatutvikling, balanse og nøkkeltall

Tabell 2.1 Resultatregnskap for Kongsberg Gruppen, konserntall (mill. kroner)

Resultatregnskap

2017

2016

2015

Driftsinntekter

14 490

15 845

17 032

Driftskostnader

13 718

15 153

16 088

Driftsresultat

772

692

944

Resultat etter skatt

559

651

755

Tabell 2.2 Balanse

Balanse

2017

2016

2015

Anleggsmidler

9 023

8 907

5 903

Omløpsmidler

11 820

12 289

13 218

Sum eiendeler

20 843

21 196

19 121

Gjeld og forpliktelser

13 478

14 471

12 994

Egenkapital (EK)

7 365

6 725

6 127

Sum gjeld og EK

20 843

21 196

19 121

Utbytte og aksjonæravkastning

Styret har uttrykt at utbytte over tid skal utgjøre mellom 40 og 50 pst. av selskapets ordinære årsresultat etter skatt. Ved fastsettelse av størrelsen på utbyttet vil det tas hensyn til forventet fremtidig kapitalbehov. Selskapet betalte utbytte på 3,75 kroner per aksje, tilsvarende 450 mill. kroner, både i 2017 og 2018. Kongsberg Gruppen har levert en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på tolv pst. i perioden 2013–2017. Den akkumulerte avkastningen til aksjonærer knyttet til aksjekurs og utbytte har i denne perioden vært 42 pst.