Prop. 118 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA – statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Statens deltakelse i kapitalforhøyelsen i Kongsberg Gruppen foreslås bevilget på kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer. Bevilgningen til emisjon på kap. 950, post 96 innebærer for staten en formuesomplassering ved trekk på statens kontantbeholdning og finansieres ved statslånemidler. Renter knyttet til finansieringen samt utbytter fra selskapet vil bli utgifts- og inntektsført i de årlige budsjettene på vanlig måte. Nærings- og fiskeridepartementet forventer en markedsmessig avkastning på investeringen i Kongsberg Gruppen. Deltakelsen i kapitalforhøyelsen vil ikke påføre staten nevneverdige økte utgifter til eierforvaltning. Staten eier 50,001 pst. av aksjene i Kongsberg Gruppen. En emisjon på 5 mrd. kroner vil da innebære at staten bidrar med om lag 2,5 mrd. kroner for å opprettholde eierandelen på 50,001 pst.