Prop. 118 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA – statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)

Til innholdsfortegnelse

3 Styrets forslag

Styrets forslag

Kongsberg Gruppen har inngått en avtale om kjøp av Rolls-Royce Commercial Marine for 500 mill. britiske pund (om lag 5,4 mrd. kroner), på gjeldfri og kontantfri basis. Styret i Kongsberg Gruppen har vurdert nivået på egenkapitalen. For å finansiere oppkjøpet vil styret fremme et forslag til generalforsamlingen i selskapet om å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på om lag 5 mrd. kroner hvor samtlige aksjonærer har mulighet for å tegne seg for nye aksjer på like vilkår. Styret mener denne nye egenkapitalen er både tilstrekkelig og nødvendig for å dekke kjøpesum, arbeidskapital og investeringer og uten å svekke Kongsberg Gruppens evne til å fortsette å drive og utvikle sin øvrige virksomhet. Emisjonen er ventet å finne sted i fjerde kvartal 2018. I tillegg planlegger styret å utstede ett eller flere obligasjonslån på opptil 2 mrd. kroner i løpet av fjerde kvartal 2018.

Styrets begrunnelse for oppkjøpet

Den maritime industrien gjennomgår betydelige endringer som følge av de senere års nedgang i markedet samtidig som det skjer en teknologisk utvikling. Styret forventer at kombinasjonen av Kongsberg Maritime og Rolls-Royce Commercial Marine vil skape verdier. Særlig er dette knyttet til teknologisk utvikling samt mulighet for å effektivisere et globalt salgs- og servicenettverk. Kongsberg Gruppen anser at det er et betydelig potensial for inntektssynergier gjennom mer salg som følge av økte leveranser av integrerte pakker og tjenester, og selskapet forventer årlige kostnadssynergier på over 500 mill. kroner gjennom infrastrukturoptimalisering og strømlinjeforming. Rolls-Royce Commercial Marine har om lag 3 600 ansatte i 34 land, hvorav 1 600 i Norge. Den norske delen av virksomheten er hovedsakelig lokalisert på Sunnmøre. Rolls-Royce Commercial Marine hadde i 2017 en omsetning på 8,7 mrd. kroner og et årsresultat på om lag minus 579 mill. kroner. Styret forventer at transaksjonen vil styrke Kongsberg Gruppens konkurranseevne i den maritime industrien og ytterligere styrke selskapets globale tilstedeværelse, samtidig som styret også peker på at blant annet usikkerhet om videre utvikling i markedsforholdene.

Andre forhold

Kongsberg Gruppen publiserte 16. august 2018 et informasjonsmemorandum som inneholder detaljer knyttet til oppkjøpet og kapitalforhøyelsen. Kongsberg Gruppen vil utarbeide et prospekt senere i 2018, som bl.a. vil redegjøre mer presist for emisjonsbeløp og vilkår for emisjonen. Transaksjonen er godkjent av styrene i både Kongsberg Gruppen og Rolls-Royce. Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjenning fra aktuelle konkurransemyndigheter.

Kongsberg Gruppen vil avholde en ekstraordinær generalforsamling med forslag om å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon etter at Stortinget har behandlet proposisjonen og eventuelt fattet de vedtak som er foreslått. Fortrinnsrettsemisjonen må vedtas av Kongsberg Gruppens generalforsamling med to tredjedels flertall. Den foreslåtte emisjonen kan således ikke gjennomføres om ikke staten med 50,001 pst. av aksjene stemmer for forslaget. Foreløpig tidspunkt for generalforsamlingen er angitt å være slutten av november 2018. Tegningsperiode og innbetaling er planlagt å være i desember 2018. Den delen av emisjonen som ikke er tenkt tegnet av staten er garantert1 av de andre største aksjonærene og investeringsbanker, blant annet under forutsetning av at staten tegner seg for sin forholdsmessige andel av emisjonen.

Rolls-Royce Commercial Marine har de siste årene opplevd betydelige reduksjoner i aktivitetsnivå som følge av utfordrende markedsforhold, særlig innenfor offshore-relatert aktivitet. En hovedprioritet for Kongsberg Gruppen etter fullføring av transaksjonen vil derfor være å realisere synergier og skape lønnsomhet i den oppkjøpte virksomheten. Kongsberg Gruppen forventer at lønnsomhet vil oppnås som følge av de planlagte synergiene og organisatoriske tilpasninger til markedet.

Fotnoter

1.

At en fortrinnsrettsemisjon er garantert innebærer at en eller flere (vanligvis større aksjonærer og/eller investeringsbanker) på visse vilkår har forpliktet seg til å, helt eller delvis, tegne eventuelle aksjer som ikke tegnes av andre i emisjonen. Det betyr at selskapet har en sikkerhet/garanti for resultatet i emisjonen.