Prop. 118 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA – statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)

Til innholdsfortegnelse

5 Departementets vurderinger

I Eierskapsmeldingen, St.meld. nr. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, fremgår det at statens mål med sitt eierskap å opprettholde et kunnskapsbasert og høyteknologisk industrikonsern med hovedkontorfunksjoner i Norge, og videre at selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig avkastning.

Kongsberg Gruppens kjøp av Rolls-Royce Commercial Marine vurderes å ha potensial for å skape verdier for Kongsberg Gruppens aksjonærer basert på både inntekts- og kostnadssynergier. Det er departementets vurdering at Kongsberg Gruppens kjøp av Rolls-Royce Commercial Marine fremstår som godt strategisk og forretningsmessig begrunnet. Kongsberg Gruppen planlegger en fortrinnsrettsemisjon på om lag 5 mrd. kroner for å finansiere kjøpet. Det er departementets vurdering at proratarisk deltakelse i den foreslåtte emisjonen, altså en ytterligere investering i Kongsberg Gruppen på om lag 2,5 mrd. kroner, fremstår forretningsmessig rasjonelt og i tråd med statens mål med eierskapet. Samtidig representerer selskapets kjøp, emisjonen og statens deltakelse i denne en ikke ubetydelig risiko, da fremtidig verdiutvikling og avkastning er usikker.

Departementet støtter på dette grunnlag styrets forslag om å øke Kongsberg Gruppens egenkapital for å finansiere oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine og foreslår at staten deltar i den varslede fortrinnsrettsemisjonen med statens pro rata andel, som er om lag 2,5 mrd. kroner. Staten opprettholder med det sin eierandel på 50,001 pst. i Kongsberg Gruppen. Regjeringen anser slik deltakelse som en investering egnet til å gi staten god avkastning.