Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 125 L (2015–2016)

Endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslaget

Det fremgår av Prop. 144 L (2014–2015) at vilkåret om bestått prøve i samfunnskunnskap oppfylles ved å bestå en revidert versjon av eksisterende prøve i samfunnskunnskap på norsk. Denne prøven avslutter opplæring i samfunnskunnskap etter lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Revisjonen av prøven skal bestå i å forenkle det språklige nivået, samt endre noen av spørsmålene slik at de blir av mer allmenn og hverdagslig karakter. Det fremgår av proposisjonens punkt 12.3 at departementet vil sørge for at revisjonen av prøven gjennomføres før de nye vilkårene trer i kraft. Det ble også fulgt opp av Stortinget som gjennom vedtak 134 fastslo følgende: Stortinget ber regjeringen sikre en utforming av prøven i samfunnskunnskap som korresponderer med A2-nivå i norsk. Etter at endringene i statsborgerloven ble vedtatt av Stortinget, startet arbeidet med å revidere prøven i samfunnskunnskap. Det har imidlertid vist seg at det ikke er mulig å gjennomføre en faglig forsvarlig revisjon innen 1. juli 2016. Departementet har derfor gitt Vox i oppdrag å utvikle den nye prøven innen 1. januar 2017. Samtidig har det blitt utredet ulike muligheter for en overgangsordning, for eksempel å benytte den eksisterende prøven i samfunnskunnskap for å oppfylle vilkårene etter ikrafttredelsen. Ettersom denne prøven stiller for høye krav til ferdigheter i norsk, måtte dette eventuelt kombineres med unntak for visse grupper søkere i perioden fra 1. juli 2016 til 1. januar 2017. En slik løsning vil etter departementets syn bli uforholdsmessig ressurskrevende å håndheve. Samtidig vil det også bli komplisert å kommunisere dette til både søkere og kommunene som skal gjennomføre prøvene.

Til toppen
Til dokumentets forside