Prop. 127 S (2014–2015)

Jordbruksoppgjøret 2015 – endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

Til innholdsfortegnelse

8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150

8.1 Budsjettmessige forhold kapittel 1150

8.1.1 Innledning

Jordbruksoppgjøret dreier seg om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2016. Videre utarbeides det prognoser for forbruket i 2015 på de enkelte ordninger med gjeldende satser og regelverk. På bakgrunn av dette fremmes det nye bevilgningsforslag for Stortinget som innebærer endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett i 2015 som tilpasser bevilgningene til det faktiske behov. I den forbindelse legges det til grunn en omdisponering av tidligere bevilgede, men ikke disponerte beløp (overførte beløp), som engangsbevilgninger i inneværende budsjettår.

8.1.2 Overførte beløp fra 2014 og omdisponering av bevilgninger i 2015

Overførte beløp fra 2014 til 2015

På de overførbare postene er det godkjent overført 30,1 mill. kroner fra 2014 til 2015, jf. tabell 8.1.

Tabell 8.1 Overførte beløp fra 2014 til 2015. Mill. kroner.

Post

Ordning

Budsjett minus forbruk

01

Driftskostnader, utredninger, evalueringer

0,153

21

Spesielle driftsutgifter

4,360

70

Markedsregulering m.m.

2,508

74

Direkte tilskudd

9,795

77

Utviklingstiltak

9,785

78

Velferdsordninger

3,500

Sum overførbare bevilgninger

30,100

Prognoser for forbruk i 2015

Forbruksprognoser utarbeides av Landbruksdirektoratet ut fra gjeldende satser for alle poster og underposter på kap. 1150 og kap. 4150. Det gir grunnlag for å tilpasse bevilgningene til behovet. Forbruksprognosene på de overførbare postene med gjeldende satser i 2015 viser et overforbruk på 8,573 mill. kroner, sammenlignet med vedtatt budsjett for 2015, jf. tabell 8.2.

Tabell 8.2 Prognoser for forbruk i 2015. Mill. kroner.

Post

Ordning

Budsjett minus prognose

01

Utredninger og evalueringer

-0,153

21

Spesielle driftsutgifter

-4,360

70

Markedsregulering m.m.

-14,578

74

Direkte tilskudd

9,826

77

Utviklingstiltak

-8,553

78

Velferdsordninger

9,254

Sum overførte bevilgninger

-8,573

Sett i forhold til de beløp som utbetales, er avviket fra budsjett klart innenfor normal prognoseusikkerhet.

Omdisponeringer i 2015

Summen av udisponerte, overførte midler fra 2014 og prognoserte innsparinger i 2015, utgjør 21,527 mill. kroner, som ligger til grunn for de foreslåte omdisponeringer av budsjettet for 2015.

I avtalen er det vedtatt en økning i kornprisene fra 1. juli 2015 på i gjennomsnitt ca. 8 øre per kg der matkornprisen økes noe mer enn prisene for fôrkornet. Det er lagt til grunn at økningen i målprisene på korn ikke skal bidra til økte råvarekostnader i kraftfôrproduksjon. Det forutsetter en økt prisnedskriving av alt norsk korn på 7,3 øre per kg. For å unngå markedsforstyrrelser, og bidra til at forutsetningene om uendret råvarekostnad i kraftfôrproduksjonen oppfylles, må den økte prisnedskrivingen av norsk korn gjennomføres fra 1. juli 2015. Siden ca. 70 pst. av kornavlingen leveres før årsskiftet, innebærer det at bevilgningen på post 73.19 må styrkes med 49,1 mill. kroner i 2015. Videre har partene økt prisnedskrivingen av norsk matkorn med 1 øre per kg som også justeres fra 1. juli. Det gir et økt bevilgningsbehov i 2015 på 1,0 mill. kroner.

Samlet behov for økt prisnedskriving i 2015 blir etter dette 50,1 mill. kroner. Dette finansieres gjennom omdisponering av ledige midler tilsvarende 21,527 mill. kroner. kroner. Det resterende beløp foreslås dekket inn gjennom en reduksjon i bevilgningen på post 50 LUF i 2015 med 28,572 mill. kroner, jf. tabell 8.3.

I nysalderingen av budsjettet for 2014 ble 4,36 mill. kroner av bevilgningen til eStil på post 01 flyttet til post 21. Bakgrunnen var at prosjektet ble noe forsinket og utbetalinger for utredninger ble forskjøvet fra 2014 til 2015. Post 01 ble opprettet for å finansiere arbeidsgrupper, evalueringer og visse kostnader knyttet til utvikling av forvaltningssystemer på jordbruksavtalen. Det er erfaringsmessig betydelig usikkerhet knyttet til hvilket år disse kostnadene forfaller til betaling. Det foreslås derfor at bevilgningen gjøres overførbar på varig basis, og at bevilgningen på 12,5 mill. kroner på post 01 i 2015 flyttes til post 21.

Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2015. Mill. kroner.

Kapittel 1150

Budsjett 20151

Omdisp. 2015

Justert budsjett 2015

Disp. av overførte midler i 2015

Post

Benevning

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

12,500

-12,500

0,000

0,150

21

Spesielle driftsutgifter (kan overføres)

12,500

12,500

4,360

50.11

Tilskudd til LUF

1 205,653

-28,572

1 177,081

50

Fondsavsetninger

1 205,653

-28,572

1 177,081

0,000

70.11

Avsetningstiltak

24,400

0,000

24,400

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v.

189,700

12,079

201,779

2,508

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

42,400

0,000

42,400

70

Markedsregulering, kan overføres

256,500

12,079

268,579

2,508

71

Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning)

49,100

49,100

73.11

Tilskudd til norsk ull

126,400

126,400

73.13

Pristilskudd melk

589,907

589,907

73.15

Pristilskudd kjøtt

806,200

806,200

73.16

Distriktstilskudd egg

8,100

8,100

73.17

Distriktstilskudd, frukt, bær og veksthus gr.sak.

89,100

89,100

73.18

Frakttilskudd

329,500

329,500

73.19

Tilskudd til prisnedskriving av korn

502,800

49,100

551,900

73.20

Tilskudd til matkorn

48,600

1,000

49,600

73

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

2 500,607

50,100

2 550,707

0,000

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod.

1 353,300

-5,300

1 348,000

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

2 585,210

5,295

2 590,505

9,795

74.16

Beitetilskudd

788,700

4,300

793,000

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 149,200

-15,216

3 133,984

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

436,500

-8,500

428,000

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

108,200

-0,200

108,000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8 421,110

-19,621

8 401,489

9,795

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

84,900

1,600

86,500

77.12

Tilskudd til planteavl m.m.

13,720

1,100

14,820

77.13

Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging

82,500

0,000

82,500

77.14

Tilskudd til pelsdyrforlag

17,800

0,000

17,800

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

51,160

-3,932

47,228

9,785

77.17

Tilskudd til fruktlager

13,000

0,000

13,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

263,080

-1,232

261,848

9,785

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1 188,919

-11,919

1 177,000

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v.

165,600

2,900

168,500

3,500

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

88,000

0,000

88,000

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

64,000

0,000

64,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

91,235

-3,735

87,500

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 597,754

-12,754

1 585,000

3,500

SUM KAP. 1150

14 306,304

0,000

14 306,304

30,097

SUM KAP. 4150

30,000

0,000

30,000

1 Saldert budsjett 2015.

8.1.3 Budsjettmessige endringer fra 2015 til 2016

De budsjettmessige konsekvenser i 2016 av dette jordbruksoppgjøret vil bli fremmet for Stortinget i Landbruks- og matdepartementets Prop. 1 S (2015–2016), jf. forslag til vedtak II. I de etterfølgende tabeller vises de justerte bevilgningsbehov som følge av endringene som foreslås i dette jordbruksoppgjøret.

Bevilgningsendringene for 2016 er basert på prognosert utvikling i bevilgningsbehovet for de enkelte poster, justert for de endringer som avtalepartene har blitt enige om. Bevilgningen til råvareprisordningen (post 70.12) i 2016 skal ta hensyn til svingninger i volumer, endringer i internasjonale priser, endringer i målpriser og tilskuddsendringer som påvirker råvareprisene til industrien, samt virkninger som følge av mulige svingninger i valutakurser. Prognoser for internasjonal prisutvikling og valutakurser i 2016 er usikker. I avtalen er partene enige om å øke bevilgningene med 37,5 mill. kroner i 2016 for å ta høyde for økt bevilgningsbehov til RÅK-ordningen i første halvår. Ved behov vil bevilgningen bli foreslått justert i proposisjonen om jordbruksoppgjøret i 2016.

Endringer som skyldes konsekvensjusteringer eller justerte volumprognoser på overslagsbevilgingene, er ikke innarbeidet.

Tabell 8.4 Samlet utslag av oppgjøret og foreløpig budsjett 2016. Mill. kroner.

Post

Budsjett 20151

Endring 2016

Budsjett 20162

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

12,500

-12,500

0,000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0,000

12,500

12,500

50.11

Tilskudd til LUF

1 205,653

-2,600

1 203,053

50

Fondsavsetninger

1 205,653

-2,600

1 203,053

70.11

Avsetningstiltak

24,400

0,000

24,400

70.12

Tilskudd til råvareprisordningen m.v.

189,700

37,500

227,200

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

42,400

-2,400

40,000

70

Markedsregulering, kan overføres

256,500

35,100

291,600

71

Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning)

49,100

-6,100

43,000

73. 11

Tilskudd til norsk ull

126,400

0,000

126,400

73.13

Pristilskudd melk

589,907

1,900

591,807

73.15

Pristilskudd kjøtt

806,200

13,100

819,300

73.16

Distriktstilskudd egg

8,100

-3,000

5,100

73.17

Distriktstilskudd på frukt, bær og grønnsaker

89,100

1,900

91,000

73.18

Frakttilskudd

329,500

3,000

332,500

73.19

Tilskudd til prisnedskriving korn

502,800

70,200

573,000

73.20

Tilskudd til matkorn

48,600

1,900

50,500

73

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

2 500,607

89,000

2 589,607

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon

1 353,300

-40,700

1 312,600

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

2 585,210

8,400

2 593,610

74.16

Beitetilskudd

788,700

14,300

803,000

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 149,200

-11,900

3 137,300

74.19

Regionale miljøprogram

436,500

-8,000

428,500

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

108,200

-1,000

107,200

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8 421,110

-38,900

8 382,210

77.11

Tilskudd til dyreavl med mer

84,900

1,600

86,500

77.12

Tilskudd til frøavl med mer

13,720

0,000

13,720

77.13

Tilskudd til rådgivning

82,500

0,000

82,500

77.14

Tilskudd til pelsdyr

17,800

-17,800

0,000

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

51,160

0,000

51,160

77.17

Tilskudd til fruktlager

13,000

0,000

13,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

263,080

-16,200

246,880

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1 188,919

-11,200

1 177,719

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

165,600

2,100

167,700

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

88,000

0,000

88,000

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

64,000

0,000

64,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

91,235

-6,200

85,035

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 597,754

-15,300

1 582,454

SUM KAP. 1150

14 306,304

45,000

14 351,304

SUM KAP. 4150

30,000

0,000

30,000

1 Saldert budsjett 2015.

2 Før ev. flytting av poster og bevilgninger, samt volum- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningene.

Tabell 8.5 Driftskostnader til utredninger og evalueringer. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2015

Endring

Budsjett 2016

01

Driftskostn. til utredninger og evalueringer

12,500

-12,500

0,000

Tabell 8.6 Spesielle driftsutgifter. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2015

Endring

Budsjett 2016

21

Spesielle driftsutgifter

0,000

12,500

12,500

Tabell 8.7 Post 50 Fondsavsetninger. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2015

Endring

Budsjett 2016

50.11

Tilskudd til LUF

1 205,653

-2,600

1 203,053

Sum

1 205,653

-2,600

1 203,053

Tabell 8.8 Post 70 Markedsregulering. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2015

Endring

Budsjett 2016

Avsetningstiltak hagebruk

3,900

-3,900

Kollektiv dekn. oms. avg. hagebruk

20,500

3,900

70.11

Avsetningstiltak

24,400

0,000

24,400

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevning

189,700

37,500

228,000

Tilskudd til potetsprit

20,000

Tilskudd til potetstivelse, industri

22,400

-2,400

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

42,400

-2,400

40,000

Sum

256,500

35,100

291,600

Tabell 8.9 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2015

Endring

Budsjett 2016

Erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon

40,500

Tilskudd til reparasjon av vinterskadd eng

5,800

-5,800

Tilskudd ved tap av bifolk

0,300

-0,300

Tilskudd ved svikt i honningproduksjon

2,500

Sum

Tilskudd til erstatninger m.m.

49,100

-6,100

43,000

Tabell 8.10 Post 73 Pristilskudd. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2015

Endring

Budsjett 2016

73.11

Tilskudd til norsk ull

126,400

126,400

Grunntilskudd geitemelk

64,907

1,900

Distriktstilskudd melk

525,000

73.13

Pristilskudd melk

589,907

1,900

591,807

Grunntilskudd sau, lam, kje

82,500

Kvalitetstilskudd storfekjøtt

164,700

13,500

Distriktstilskudd kjøtt

559,000

-0,400

73.15

Pristilskudd kjøtt

806,200

13,100

819,300

73.16

Distriktstilskudd egg

8,100

-3,000

5,100

Distriktstilskudd potet Nord Norge

4,000

Distriktstilskudd frukt, bær

65,100

1,000

Distriktstilskudd veksthusgrønnsaker

20,000

0,900

73.17

Distriktstilskudd frukt, bær og veksth.gr.saker

89,100

1,900

91,000

Frakttilskudd kjøtt

130,000

3,000

Frakttilskudd egg

8,500

Frakttilskudd kraftfôr

125,000

Fraktilskudd korn til kraftfôrprod.

66,000

73.18

Frakttilskudd

329,500

3,000

332,500

73.19

Prisnedskriving korn

502,800

70,200

573,000

73.20

Tilskudd til matkorn

48,600

1,900

50,500

Sum

2 500,607

89,000

2 589,607

Tabell 8.11 Post 74 Direkte tilskudd. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2015

Endring

Budsjett 2016

Driftstilskudd melk

1 156,900

-42,800

Driftstilskudd kjøttfeproduksjon

196,400

2,100

74.11

Driftstilskudd

1353,300

-40,700

1 312,600

Tilskudd til husdyr

2 579,810

7,900

Tilskudd bevaringsverdige storferaser

5,400

0,500

74.14

Tilskudd til husdyr

2585,210

8,400

2 593,610

Tilskudd til dyr på utmarksbeite

380,000

9,000

Tilskudd til beitende dyr

408,700

5,300

74.16

Beitetilskudd

788,700

14,300

803,000

Kulturlandskapstilskudd

1 663,500

-37,500

Arealtilskudd

1 485,700

25,600

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 149,200

-11,900

3 137,300

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

436,500

-8,000

428,500

Omleggingstilskudd økologisk landbruk

5,000

-4,000

Husdyrtilskudd økologisk landbr.

65,200

-1,200

Ekstra arealtilskudd økologisk prod.

38,000

4,200

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

108,200

-1,000

107,200

Sum

8 421,110

-38,900

8 382,210

Tabell 8.12 Post 77 Utviklingstiltak. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2015

Endring

Budsjett 2016

Tilskudd til semin

30,700

-6,100

Tilskudd til veterinærreiser

40,000

7,700

Tilskudd til organisasjoner

14,200

0,000

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

84,900

1,600

86,450

Pris- areal- og lagringstilskudd

10,020

0,000

Tilskudd til lagring av såkorn

3,700

0,000

77.12

Tilskudd til frøavl m.m.

13,720

0,000

13,720

Tilskudd til forsøksringer og rådgiving

67,500

Tilskudd til HMS tjenester

15,000

77.13

Tilskudd til rådgivning

82,500

0,000

82,500

77.14

Tilskudd pelsdyrfôr

17,800

-17,800

0,000

Utvikling av plantemateriale m.m.

34,660

Kvalitetstiltak settepotetavl

7,500

Handlingsplan plantevernmidler

9,000

77.15

Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak

51,160

0,000

51,160

77.17

Tilskudd til fruktlager

13,000

13,000

Sum

263,080

-16,200

246,880

Tabell 8.13 Post 78 Velferdsordninger. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2015

Endring

Budsjett 2016

78.11

Tilskudd til avløsning ferie og fritid

1 188,919

-11,200

1 177,719

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom

165,600

2,100

167,700

78.14

Tilskudd sykepengeordning jordbruket

88,000

88,000

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

64,000

64,000

78.16

Tidligpensjonsordningen

91,235

-6,200

85,035

Sum

1 597,754

-15,300

1 582,454

Tabell 8.14 Kap. 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen. Mill. kroner.

Ordning

Budsjett 2015

Endring

Budsjett 2016

85

Markedsordningen for korn

30,000

30,000

Til dokumentets forside