Prop. 127 S (2014–2015)

Jordbruksoppgjøret 2015 – endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

Til innholdsfortegnelse

2 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 8. mai 2015

Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til Jordbrukets krav i arbeidsdokument av 24. april og Statens tilbud av 5. mai.

Ved behandling av Innst. 8 S (2013–2014) uttaler næringskomiteen:

«….Komiteen viser til at det er bred enighet om at norsk landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon med intensjon om økt sjølforsyning. Dette har blitt trukket frem av både den rød-grønne regjeringen og Solberg-regjeringen […] Komiteen viser til at det er bred enighet om at lønnsomheten i norsk landbruk må styrkes, og at dette kan gjøres både ved økt inntekt og lavere utgifter.»

Inntektsnivået i jordbruket er, slik det framkommer av referansebruksberegningene fra Budsjettnemnda for jordbruket, fortsatt betydelig lavere enn for andre grupper i samfunnet. God inntektsutvikling er avgjørende for å nå det politiske målet om økt matproduksjon.

Med Statens tilbud tilbys jordbruket en inntektsvekst på om lag 6.000 kroner per årsverk. Samtidig forventes det at andre grupper i 2016 får en inntektsvekst på om lag 16.000 kroner.

I Innst. 285 S (2013–2014) – om jordbruksoppgjøret 2014 sier et flertall bestående av AP, SP, KrF og V at:

«…reell økt sjølforsyningsgrad er avhengig av at økt matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser. Dette må legges til grunn ved utformingen av landbrukspolitikken.»

Budsjettmidler er avgjørende for å ha virkemidler som stimulerer til økt utnyttelse av norske arealressurser. Staten foreslår å redusere budsjettmidlene med 110 mill kroner. Dette vil svekke muligheten for måloppnåelse.

Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til arbeidsdokument av 24. april som grunnlag for forhandlinger, og vil med dette starte årets forhandlinger om jordbruksoppgjøret. Vi forventer at Regjeringen viser betydelig forhandlingsvilje, noe som er helt avgjørende for å komme fram til en jordbruksavtale.

Til dokumentets forside