Prop. 127 S (2014–2015)

Jordbruksoppgjøret 2015 – endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om jordbruksoppgjøret 2015 – endringer i statsbudsjettet for 2015 m.m.

I

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer, reduseres med

12 500 000

fra kr 12 500 000 til kr 0

21

Spesielle driftsutgifter (NY), kan overføres, bevilges med

12 500 000

50

Fondsavsetninger, redusers med

28 572 000

fra kr 1 205 653 000 til kr 1 177 081 000

70

Markedsregulering, kan overføres, økes med

12 079 000

fra kr 256 500 000 til kr 268 579 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med

50 100 000

fra kr 2 500 607 000 til kr 2 550 707 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med

19 621 000

fra kr 8 421 110 000 til kr 8 401 489 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med

1 232 000

fra kr 263 080 000 til kr 261 848 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

12 754 000

fra kr 1 597 754 000 til kr 1 585 000 000

II

Stortinget gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til det framlagte forslag til jordbruksoppgjør, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2016.

Til dokumentets forside