Prop. 127 S (2014–2015)

Jordbruksoppgjøret 2015 – endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Jordbruksforhandlingene 2015 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 15. mai mellom staten og Norges Bondelag

1.1 Avtalemessige forutsetninger

Partene viser til Stortingets behandling av kap. 1150 og 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. i Innst. 285 S (2013–2014) og avtalen mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene av 28. mai 2014. Den inngåtte jordbruksavtalen er basert på dette grunnlaget. Partene viser til Innst. 285 S, hvor flertallet presiserer inntektsmålet:

«Komiteen mener det er avgjørende at utøverne i landbruket skal kunne ha en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper slik Stortinget har forutsatt.
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er enig i at regjeringens forslag til Stortinget sikrer jordbruket en gjennomsnittlig inntektsvekst på linje med andre grupper fra 2014/2015, og er i tråd med gjeldende inntektsmålsetting.»
«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, har funnet grunn til ytterligere forbedringer i inntektsmulighetene for årets jordbruksoppgjør, for blant annet å styrke grunnlaget for rekruttering til næringen og økt matproduksjon.»

Den inngåtte jordbruksavtalen omfatter:

 • målpriser for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016

 • bevilgninger over statsbudsjettet, kapittel 1150 og 4150 for kalenderåret 2016

 • omdisponeringer innenfor budsjettet for 2015

 • andre bestemmelser som framgår av denne protokollen

1.2 Økonomisk ramme

Partene er enige om en ramme for oppgjøret på 400 mill. kroner, med grunnlag i prognoser for kalenderåret 2016, for endringer i inntekts- og kostnadsposter som ikke er avtalebestemt, jf. tabell 2.1.

Tabell 1.1 Oppbygging av økonomisk ramme for avtalen, mill. kroner.

Grunnlag

Volum

Pris

Mill. kr

Mill. kr

1. Økt produksjonsvolum

31 153

0,50 %

155

2. Prisøkning på varer uten målpris

11 530

2,2 %

250

3. Driftskostnader

19 376

0,10 %

2,5 %

500

4. Kapitalslit og leasing

7 910

210

5. Normalisert realrentekostnad

695

-130

6. Arbeidsforbruk

14 042

-2,2 %

3,1 %

120

A. Sum, forutsatt lik prosentvis vekst som andre grupper

295

B. Nivåheving ut over lik prosentvis vekst

105

SUM, ramme, mill. kr.

400

Partene er enige om en finansiering av rammen som vist i tabell 2.2. Det gjennomføres målprisøkninger fra 1.7.2015 med en årsvirkning på 315 mill. kroner. Bevilgningene til gjennomføring av jordbruksavtalen økes med 45 mill. kroner i 2016, og det disponeres 30 mill. kroner i overførte midler. Rammen og forutsetningene i tabell 2.1 gjør at utnyttingen av jordbruksfradraget vil øke med om lag 10 mill. kroner.

Tabell 1.2 Økonomisk ramme for avtalen.

Mill. kroner

Endring i målpriser fra 01.07.15

315

Endret bevilgning på kap. 1150 i 2016

45

Overførte midler fra 2014

30

Endret verdi av jordbruksfradraget

10

SUM

400

Rammen legger grunnlag for en inntektsøkning per årsverk på 3 ¾ pst. fra 2015, før oppgjør, til 2016. Dette tilsvarer om lag 13 000 kroner per årsverk. Økningene i målpriser vil få inntektseffekt fra 1. juli 2015. Forutsatt at prisøkningen realiseres fullt ut, vil inntekten i 2015 øke med om lag 1 ¾ pst. i 2015 og ytterligere 2 pst. i 2016. Avtalen legger til rette for en inntektsvekst per årsverk på 12 ¾ pst. fra 2014 til 2016. Korrigert for bedret markedsbalanse for svin blir inntektsveksten om lag 10 ½ pst. fra 2014 til 2016.

Partene er enige om å disponere 50,1 mill. kroner til prisnedskriving av norsk korn i 2015. Dette finansieres gjennom:

 • 21,5 mill. kroner fra ledige midler

 • engangsoverføring på 28,6 mill. kroner fra bevilgningen til LUF

Partene er enige om de endringer i målpriser og satser og bevilgninger på tilskuddsordninger som går fram av vedlagte fordelingsskjema.

1.3 Utslag på referansebrukene

Budsjettnemndas sekretariat har beregnet utslag av avtalen på referansebrukene. Beregningene er kvantumsfaste, og viser bare utslaget av pris- og tilskuddsendringer som ligger til grunn for rammen. Endringer i volum og kapitalslit må legges til dersom beregningene skal kunne leses som en prognose på inntektsendring fra 2015 til 2016.

Tabell 1.3 Beregnet helårsvirkning på referansebrukene av pris- og tilskuddsendringer, inkl. anslåtte kostnadsendringer til 2016, men uten volumendringer. Kroner per årsverk.

Årsverk

2015 før oppgjør

Endring fra 2015 til 2016

Økning fra tilbud 5. mai1

1

Melk. 25 årskyr, landet

1,96

375 900

8 100

5 100

2

Korn. 375 dekar, landet

0,42

189 100

12 300

8 000

3

Sau. 155 vinterfôra, landet

1,30

256 400

5 100

5 500

4

Melkegeit. 125 årsgeiter, landet

1,77

333 500

4 700

3 700

5

Svin/korn. 47 avlssvin, landet

1,64

305 600

23 300

19 700

6

Egg/planteprod. 6.600 høner, landet

1,48

286 600

400

4 300

7

142 daa poteter + 423 daa korn, landet

1,77

455 300

21 800

13 500

8

30 ammekyr, landet

1,22

288 100

10 000

6 000

9

49 dekar frukt og bær, landet

1,76

283 300

4 400

3 600

10

Fjørfeslakt og planteprodukter, landet

0,92

439 900

-18 600

3 600

11

Økologisk melk. 23 årskyr, landet

2,05

357 700

4 300

4 600

12

Melk. 14 årskyr, landet

1,64

326 400

3 900

4 700

13

Melk. 38 årskyr, landet

2,24

410 000

12 400

7 000

14

Melk. 54 årskyr, landet

2,44

520 300

18 000

8 500

15

Melk. 28 årskyr, Østlandets flatbygder

2,05

402 600

9 200

5 700

16

Melk. 23 årskyr, Østl. andre bygder

1,94

403 100

6 800

5 900

17

Melk. 34 årskyr, Agder/Rogal. Jæren

1,82

396 500

14 100

7 800

18

Melk. 21 årskyr, Agder/Rog. andre bygder

1,81

350 100

8 000

5 600

19

Melk. 22 årskyr, Vestlandet

1,88

344 800

6 600

5 400

20

Melk. 27 årskyr, Trøndelag

2,12

361 800

8 800

5 900

21

Melk. 23 årskyr, Nord-Norge

1,97

409 500

8 700

6 300

22

Korn. 231 daa, Østlandet

0,33

97 700

9 100

6 200

23

Korn. 815 daa, Østlandet

0,68

344 700

15 700

9 900

24

329 dekar korn + 26 avlssvin, Trøndelag

1,00

365 700

20 600

16 200

25

Sau. 130 vinterfôra, Vestlandet

1,38

194 100

4 000

4 600

26

Sau. 158 vinterfôra, Nord-Norge

1,20

331 500

6 100

6 200

27

Sau. 270 vinterfôra, landet

1,79

337 000

6 700

5 200

28

Samdrift melk. 45 årskyr, landet

2,65

479 900

12 100

7 700

1 I tilbud av 5. mai er anslått effekt av justert omregningsfaktor for innmarksbeite innarbeidet.

1.4 Andre endringer

Partene er enige om følgende endringer sammenlignet med statens tilbud av 5. mai, jf. også vedlagte fordelingsskjema.

1.4.1 Landbrukets utviklingsfond

Partene er enige om å øke bevilgningen til Landbrukets utviklingsfond med 21,4 mill. kroner. Innvilgningsrammen for investeringstilskudd (IBU-midler) økes med 20,0 mill. kroner.

Tabell 1.4 Innvilgningsramme for Landbrukets utviklingsfond

Ordning

2015

2016

Endring 2015–2016

Bedriftsrettede midler til investering og utvikling

528,00

548,00

20,00

Tilrettelegging for næringsutvikling og verdiskaping

Utrednings- og tilretteleggingsmidler (fylkesvise)

67,00

60,00

-7,00

Omdømmemidler (nasjonale)

4,00

0,00

-4,00

Områderettet innsats1

6,00

6,00

0,00

Rekruttering og kompetanse i landbruket2

30,00

26,00

-4,00

Forskning

53,00

53,00

0,00

Matmerk

52,00

52,00

0,00

Utviklingsprogram for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

90,00

90,00

0,00

Bioenergiprogrammet

60,00

67,00

7,00

Skogbruk

214,00

214,00

0,00

Friskere geiter – kompensasjonstilskudd3

15,00

0,00

-15,00

Midler til konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift

1,50

1,50

0,00

Utsiktsrydding

0,00

20,00

20,00

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)4

195,00

175,00

-20,00

Investeringsstøtte organisert beitebruk

9,00

9,00

0,00

Klima- og miljøprogram

18,00

18,00

0,00

Biogass

2,00

2,00

0,00

Støtte til verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap

9,00

9,00

0,00

Spesialrådgiving energi veksthusnæringen5

1,00

0,00

-1,00

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk

30,00

30,00

0,00

SUM innvilgningsramme

1 384,50

1 380,50

-4,00

Rentestøtte – utbetalinger6

62,30

60,00

-2,30

SUM innvilgningsramme inkl. utbetalinger rentestøtte

1 446,80

1 440,50

-6,30

1 Avsetningen i 2016 går i sin helhet til satsingen på fjellandbruket.

2 Reduksjon i avsetningen til rekruttering og kompetanse i landbruket for 2016 skyldes at det i 2015 ble avsatt 4 mill. kroner i engangsbevilgning til en fleråring satsing på rekruttering og gründerskap. Arbeidet igangsettes i 2015. Avsetningen for 2016 omfatter 20 mill. kroner til fylkesvise midler til rekruttering og kompetanseheving, og 6 mill. kroner til KIL.

3 Det avsettes ikke midler til ordningen i 2016 ettersom det står igjen ubenyttede midler for ordningen fra 2014 og det ventes et mindreforbruk på midlene avsatt i 2015.

4 80 mill. kroner av ordningen er øremerket tilskudd til drenering.

5 Bevilgningen videreføres over Bioenergiprogrammet.

6 Prognose for 2015 er basert på Statusrapport for Landbrukets utviklingsfond 2014.

1.4.2 Innmarksbeite

Omregningsfaktoren for innmarksbeite videreføres med 0,6.

1.4.3 Produksjonsregioner for kumelk

Dagens 18 produksjonsregioner for kumelk videreføres.

1.4.4 Prisutjevningsordningen for melk

Landbruksdirektoratet har sendt forslag til satser i prisutjevningsordningen for melk for kommende avtaleperiode på høring, jf. høringsbrev fra Landbruksdirektoratet av 25.3.2015. Partene er enige om at avgiftene i prisgruppe 1 (sure smakstilsatte flytende melkeprodukter, dagligvaremarkedet) og prisgruppe 4 (ferske oster unntatt mysoster, dagligvaremarkedet) reduseres med 45 øre per liter. Landbruksdirektoratet bes om å finne en balansert finansiering av de reduserte avgiftene. Partene har utover dette ikke merknader til høringsforslaget fra Landbruksdirektoratet.

1.4.5 Omlegging av tilskudd til lammeslakt

Partene er enige om å endre forvaltningen av tilskudd til lammeslakt fra å være et produksjonstilskudd til å bli utbetalt sammen med slakteoppgjøret. Fordelen med omleggingen er at bonden slipper å søke tilskudd. Forutsatt at sauenæringen produserer like mange lammeslakt framover som i dag, vil total utbetaling være uendret ved uendret sats. For bruk med stabil produksjon, vil utbetalingene hvert år være like store i ny og gammel ordning. Nye saueprodusenter og de som øker produksjon, vil få en gevinst ved omleggingen, mens de som reduserer eller avvikler produksjonen vil få et tap. De årlige utbetalingene fra ordningen vil etter omleggingen være like store som tidligere.

1.4.6 Tilskudd til avlsorganisasjoner

Partene er enige om at følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til avlsorganisasjoner: Norsk Sau og Geit, Norges Birøkterlag, Norges Pelsdyralslag, Norsk kjøttfeavlslag TYR og Norsk Fjørfelag. Støtte til Norges Birøkterlag forutsetter at de også bidrar til driften av Reinavlsområdet for den brune bia. Norsk Fjørfelag kan søke om støtte til påvirkning av avlsarbeid i regi av internasjonale avlsselskaper.

1.4.7 Miljø

 • Det settes ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utforme oppdraget for evaluering av areal- og kulturlandskapstilskuddet, og følge opp NIBIOs arbeid med evalueringen.

 • Tilskudd til drenering: Gjeldende vekting ved fordeling av midler videreføres.

 • Klima- og miljøprogrammet: Norsk landbruksrådgiving tildeles midler til å iverksette Gratis førsteråd for klimatiltak på gårdsnivå, for å følge opp igangsatt arbeid.

 • Bioenergiprogrammet: Norsk gartnerforbund tildeles midler for å stimulere til fortsatt satsing på klimavennlig produksjon (ikke over Klima- og miljøprogrammet).

 • Regionale miljøprogram:

  1. Frigjorte midler som følge av avvikling av tiltakene Tilskudd til lett høstharving og Tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding i erosjonsklasse 1 og 2 innen nedbørfelt der vassdraget ikke er prioritert, skal disponeres til tiltak som stimulerer til reduserte utslipp til luft og vann.

  2. Grunnet utviklingen av eStil som forvaltningssystem for produksjonstilskudd og arbeidet med samordning med RMP, forlenges inneværende RMP-periode (2013–2016) til å gjelde ut 2017.

1.4.8 Distriktstilskudd til egg og fjørfekjøtt

Partene er enige om at endringene gjennomføres fra 1. januar 2016.

1.4.9 Tilskudd til lagring av såkorn

Det avsettes 3,7 mill. kroner for tilskudd til overlagring av såkorn i 2016. Med en sats på 0,60 kr per kg gis det tilskudd til maksimalt 5 100 tonn såkorn.

1.4.10 Nytt forvaltningssystem for produksjonstilskudd

Partene er enige om:

 • at å bedre kontrollmulighetene er en viktig begrunnelse for å endre systemet, samtidig som det også vil kunne oppnås forvaltningsmessige forenklinger

 • at hele utbetalingen gjennomføres samlet i januar/februar

 • å etablere et system med én søknadsomgang og to registreringsdatoer

 • at nytt forvaltningssystem settes i drift fra søknadsomgangen 2017. Digital kartløsning og eventuell samordning av søknadsprosessen med RMP settes i drift fra søknadsomgangen 2018

 • at Landbruks- og matdepartementet inviterer jordbrukets organisasjoner til møte for å diskutere videre utforming av forvaltningssystemet

For saker som ikke er omtalt i denne protokollen, vises det til statens tilbud av 5.5.2015. Vedlagt sluttprotokollen følger fordelingsskjema med detaljerte endringer i avtalepriser og tilskuddsordninger.

Oslo 15.5.2015

Leif Forsell

Lars Petter Bartnes

Fordeling avtale 2015–2016

Tabell 1.5 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Mill. kr

Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

45,0

-

Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter

0,0

=

Nettoeffekt av tilskudd

45,0

+

Avtalepriser fra 1.7. 2015

315,0

=

Sum avtalepriser og tilskudd

360,0

+

Omdisponering overførte midler

30,0

=

Sum til fordeling

390,0

+

Inntektsverdi justert jordbruksfradrag

10,0

=

Ramme

400,0

Tabell 1.6 Målpriser fra 1.7.2015

Produkt

Mill. l/kg/kr

Målpris, kr/l/kg

Endring, kr/l/kg

Endring, mill. kr

Melk, ku og geit

1 567,7

5,20

0,08

125,4

Gris

131,6

31,64

0,70

92,1

Poteter

185,7

4,24

0,15

27,9

Grønnsaker og frukt

2 218,5

2,2%

49,6

Norsk matkorn

225,4

2,98

0,09

20,0

Sum målprisendringer

315,0

Tabell 1.7 Markedsordningen for korn

Prisendringer norsk korn

1000 tonn

Målpris, Kr/kg

Endring, Kr/kg

Mill. kr

Hvete, matkorn

180,2

2,98

0,10

18,0

Rug, matkorn

25,2

2,82

0,00

0,0

Bygg

405,4

2,55

0,08

32,4

Havre

218,2

2,33

0,06

13,1

Fôrhvete og fôrrug

137,6

0,08

11,0

Erter til modning

2,0

0,08

0,2

Såkorn

47,8

0,08

3,8

Oljevekster

8,6

5,48

0,08

0,7

Sum korn og oljevekster

1 025,1

0,08

79,2

Tabell 1.8 Anslag endring i kraftfôrpris

1000 tonn

Andel

Ref. pris kr/kg

Endring, kr/kg

Karbohydrat kraftfôr

1 430

77,3%

2,49

0,000

Protein o.a.

420

22,7%

3,87

0,000

Sum

1 850

0,000

Tabell 1.9 Kap. 1150 og kap. 4150 Jordbruksavtalen, mill. kroner

Post

Budsjett 20151

Endring 2016

Budsjett 20162

01

Driftskostnader, utredninger og evalueringer

12,500

-12,500

0,000

21

Spesielle driftsutgifter (kan overføres)

0,000

12,500

12,500

50.11

Tilskudd til LUF

1 205,653

-2,600

1 203,053

50

Fondsavsetninger

1 205,653

-2,600

1 203,053

70.11

Avsetningstiltak

24,400

0,000

24,400

70.12

Tilskudd til råvareprisordningen m.v.

189,700

37,500

227,200

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

42,400

-2,400

40,000

70

Markedsregulering, kan overføres

256,500

35,100

291,600

71

Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning)

49,100

-6,100

43,000

73. 11

Tilskudd til norsk ull

126,400

0,000

126,400

73.13

Pristilskudd melk

589,907

1,900

591,807

73.15

Pristilskudd kjøtt

806,200

13,100

819,300

73.16

Distriktstilskudd egg

8,100

-3,000

5,100

73.17

Distriktstilskudd på frukt, bær og grønnsaker

89,100

1,900

91,000

73.18

Frakttilskudd

329,500

3,000

332,500

73.19

Tilskudd til prisnedskriving korn

502,800

70,200

573,000

73.20

Tilskudd til matkorn

48,600

1,900

50,500

73

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

2 500,607

89,000

2 589,607

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon

1 353,300

-40,700

1 312,600

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

2 585,210

8,400

2 593,610

74.16

Beitetilskudd

788,700

14,300

803,000

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 149,200

-11,900

3 137,300

74.19

Regionale miljøprogram

436,500

-8,000

428,500

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

108,200

-1,000

107,200

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8 421,110

-38,900

8 382,210

77.11

Tilskudd til dyreavl med mer

84,900

1,600

86,500

77.12

Tilskudd til frøavl med mer

13,720

0,000

13,720

77.13

Tilskudd til rådgivning

82,500

0,000

82,500

77.14

Tilskudd til pelsdyr

17,800

-17,800

0,000

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

51,160

0,000

51,160

77.17

Tilskudd til fruktlager

13,000

0,000

13,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

263,080

-16,200

246,880

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1 188,919

-11,200

1 177,719

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

165,600

2,100

167,700

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

88,000

0,000

88,000

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordingen

64,000

0,000

64,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

91,235

-6,200

85,035

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 597,754

-15,300

1 582,454

SUM KAP. 1150

14 306,304

45,000

14 351,304

SUM KAP. 4150

30,000

0,000

30,000

1 Saldert budsjett.

2 Før kvantumsjusteringer, konsekvensjusteringer og eventuelle flyttinger.

Tabell 1.10 70.11 Avsetningstiltak

Mill. kr

Endring, mill. kr

Budsjett 2016 mill. kr

Avsetningstiltak hagebruk

3,9

-3,9

0,0

Kollektiv dekning omsetningsavgift

20,5

3,9

24,4

Justert bevilgningsbehov

0,0

0,0

Sum

24,4

0,0

24,4

Tabell 1.11 70.12 Tilskudd til råvareprisordningen m.v.

Mill. kr

Endring, mill. kr

Budsjett 2016 mill. kr

Eksportstøtte XR prognose

27,7

0,0

27,7

PNS, prognose

162,0

0,0

162,0

Målprisjustering melk

4,3

4,3

Endret målpris potet

0,8

0,8

Behov knyttet til produkter uten målpris

0,0

0,0

Justert bevilgningsbehov prognose

32,5

32,5

Sum

189,7

37,5

227,2

Tabell 1.12 70.13 Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

Mill. kr

Endring, mill. kr

Budsjett 2016 mill. kr

Potetsprit

20,0

0,0

20,0

Potetstivelse

22,4

-2,4

20,0

Justert bevilgningsbehov prognose

0,0

0,0

Sum

42,4

-2,4

40,0

Tabell 1.13 71 Tilskudd til erstatninger m.m.

Mill. kr

Endring, mill. kr

Budsjett 2016 mill. kr

Erstatning ved avlingssvikt i planteprod.

40,5

0,0

40,5

Tilskudd reparasjon av vinterskadd eng

5,8

-5,8

0,0

Erstatning ved tap av bifolk

0,3

-0,3

0,0

Erstatning svikt i honningprod.

2,5

0,0

2,5

Sum

49,1

-6,1

43,0

Tabell 1.14 73.11 Tilskudd til norsk ull

Mill. kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats kr/kg

Endring, mill. kr

Ull

4,362

32,00

32,00

0,0

Tabell 1.15 73.13 Pristilskudd, melk

Mill. l.

Sats, kr/l

Endring, kr/l

Ny sats kr/l

Endring, mill. kr

Grunntilskudd geitmelk

19

3,26

0,10

3,36

1,9

Distriktstilskudd

Sone A1

203,5

0,00

0,00

0,0

Sone B

332,9

0,12

0,12

0,0

Sone C

241,7

0,31

0,31

0,0

Sone D

527,3

0,44

0,44

0,0

Sone E

124,2

0,54

0,54

0,0

Sone F

51,9

0,67

0,67

0,0

Sone G

54,9

0,92

0,92

0,0

Sone H

3,3

1,13

1,13

0,0

Sone I

13,4

1,71

1,71

0,0

Sone J

11,7

1,80

1,80

0,0

Sum distriktstilskudd, melk

1 564,8

0,00

0,0

Sum post 73.13 Pristilskudd, melk

1,9

1 Omfatter landet utenom sone B-J.

Tabell 1.16 73.15 Pristilskudd, kjøtt

Mill. kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats kr/kg

Endring, mill. kr

Grunntilskudd, kjøtt

Sau

22,8

3,81

3,81

0,0

Geit

0,3

5,15

5,15

0,0

Sum grunntilskudd, kjøtt

23,1

0,0

Kvalitetstilskudd storfekjøtt

45,00

3,70

0,30

4,00

13,5

Distriktstilskudd, kjøtt

Sone 1 Storfe, sau og geit

20,4

0,00

0,00

0,0

Sone 2 Storfe, sau og geit

52,9

4,55

4,55

0,0

Sone 3 Storfe, sau og geit

17,6

7,35

7,35

0,0

Sone 4 Storfe og geit

7,4

11,30

11,30

0,0

Sone 4 Sau

3,1

13,30

13,30

0,0

Sone 4 Gris

7,8

5,10

5,10

0,0

Sone 5 Storfe og geit

0,8

11,90

11,90

0,0

Sone 5 Sau

0,6

13,80

13,80

0,0

Sone 5 Gris

0,2

5,40

5,40

0,0

Vestlandet og Agder1 Gris

9,4

1,10

1,10

0,0

Agd./Vestl.1 Kylling og kalk.

1,8

0,20

-0,20

0,00

-0,4

Sum distriktstilskudd, kjøtt

122,0

-0,4

Sum pristilskudd kjøtt

13,1

1 Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Agderfylkene.

Tabell 1.17 73.16 Distriktstilskudd egg

Mill. kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats kr/kg

Endring, mill. kr

Vestlandet

5,5

0,45

0,00

0,45

0,0

Trøndelag

13,7

0,22

-0,22

0,00

-3,0

Nord Norge

2,4

1,20

0,00

1,20

0,0

Sum distriktstilskudd egg

-3,0

Tabell 1.18 73.17 Distriktstilskudd, frukt, bær og grønnsaker

1 000 tonn

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Epler, pærer og plommer, kirsebær

Sone 1

1,7

1,67

0,05

1,72

0,1

Sone 2–4

1,7

2,25

0,05

2,30

0,1

Sone 5

4,9

4,92

0,05

4,97

0,2

Moreller

Sone 1

0,1

2,64

0,05

2,69

0,0

Sone 2–4

0,1

3,20

0,05

3,25

0,0

Sone 5

0,4

5,90

0,05

5,95

0,0

Pressfrukt

5,2

1,67

0,05

1,72

0,3

Bær

0,0

Sone 1–3

4,8

1,42

0,05

1,47

0,2

Sone 4–5

2,9

3,26

0,05

3,31

0,1

Sone 6–7

0,0

5,37

0,05

5,42

0,0

Sum distriktstilskudd frukt og bær

21,7

1,0

Kvantumsgrense

Tomat

103 400 kg

Sone 1–3

1,8

1,35

0,05

1,40

0,1

Sone 4–7

3,7

2,71

0,05

2,76

0,2

Slangeagurk

151 800 kg

Sone 1–3

3,1

0,80

0,05

0,85

0,2

Sone 4–7

0,8

1,59

0,05

1,64

0,0

Salat

220 000 stk

Sone 1–3

6,7

0,50

0,05

0,55

0,3

Sone 4–7

2,3

0,99

0,05

1,04

0,1

Sum tilskudd grønnsaker

18,4

0,9

Tabell 1.19 73.18 Frakttilskudd

Mill. kr

Endring, mill. kr

Sonefrakt korn

85,5

0,0

Frakt kraftfôr

119,0

0,0

Frakttilskudd slakt

130,0

3,0

Frakttilskudd egg

8,0

0,0

Sum

342,5

3,0

Tabell 1.20 73.19 Prisnedskrivning norsk korn

1 000 tonn

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats kr/kg

Endring, mill. kr

Korn

940,8

0,468

0,073

0,54

68,7

Økologisk korn

10,0

1,43

0,073

1,50

0,7

Oljevekster, lupiner og bønner

9,2

1,92

0,073

1,99

0,7

Økologiske oljevekster, lupin, bønner

0,1

3,13

0,073

3,20

0,0

Fôrerter

1,8

0,85

0,073

0,92

0,1

Økologiske fôrerter

0,2

1,50

0,073

1,57

0,0

Sum

962,1

70,2

Tabell 1.21 73.20 Tilskudd norsk matkorn

1 000 tonn

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats kr/kg

Endring, mill. kr

Tilskudd norsk matkorn

187,0

0,26

0,01

0,27

1,9

Tabell 1.22 74. 11 Driftstilskudd, melkeku og ammeku

Antall

Sats kr/bruk/dyr

Satsendring

Ny sats kr/bruk/dyr

Endring, mill. kr

Kumelk Jæren

Foretak

644

118 000

1 000

119 000

0,6

Kumelk Nord-Norge

Foretak

934

133 000

1 000

134 000

0,9

Kumelk rest Sør- Norge

Foretak

7 293

125 000

1 000

126 000

7,3

Geitemelk

Foretak

293

133 000

1 000

134 000

0,3

Ammekyr

6–39 kyr

Dyr

47 953

2 875

25

2 900

1,2

40 og flere kyr

Foretak

261

115 000

1 000

116 000

0,3

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-51,3

Sum driftstilskudd, melk og ammeku

-40,7

Tabell 1.23 74.14 Tilskudd til husdyr

Fra

Til

Antall dyr

Sats kr/dyr

Endring kr/dyr

Ny sats kr/dyr

Endring, mill. kr

Melkekyr

1

16

130 470

4 028

0

4 028

0,0

17

25

40 291

2 072

0

2 072

0,0

26

50

42 748

1 000

0

1 000

0,0

51+

12 420

800

0

800

0,0

Sum

225 928

0,0

Ammekyr

1

50

71 297

3 980

0

3 980

0,0

51+

2 184

800

0

800

0,0

Sum

73 481

0,0

Andre storfe

535 742

800

0

800

0,0

Melkegeit

1

125

27 513

1500

0

1 500

0,0

126+

4 991

550

0

550

0,0

Sum

32 504

0,0

Sau over 1 år

1

100

672 465

1 000

30

1 030

20,2

og ammegeiter

101+

90 075

250

0

250

0,0

Sum

762 540

20,2

Lammeslakt

kval. O og bedre

961 550

500

0

500

0,0

Kjeslakt over 3,5 kg

9 975

300

0

300

0,0

Tillegg:

Økologiske lammeslakt

35 055

40

0

40

0,0

Sum

1 006 580

0,0

Avlsgris Sør-Norge2

1

35

25 318

915

-220

695

-5,6

Avlsgris Jæren

1

35

5 319

765

-220

545

-1,2

Avlsgris Nord-Norge

1

35

1 937

1 202

-220

982

-0,4

Sum

32 574

-7,2

Slaktegris2

1

1400

987 212

23

-5

18

-4,9

Slaktegris Jæren

1

1400

202 788

19

-5

14

-1,0

Sum

1 190 000

-5,9

Verpehøner Sør-Norge

1

1 000

587 743

10

0

10

0,0

Verpehøner Nord-Norge

1

1 000

26 856

24

0

24

0,0

Verpehøner, landet

1 001

5 000

2 185 339

10

0

10

0,0

Sum

2 799 938

0,0

Unghester < 3 år

3 985

1000

-1 000

0

-4,0

Bikuber

1

+

28 959

400

0

400

0,0

Hjort over 1 år

5 666

210

0

210

0,0

Bevaringsverdige storferaser

2 660

2000

200

2 200

0,5

Bunnfradrag 35 pst.1

35 %

41 766

6 000

0

6 000

0,0

Beløpsavgrensing

560 000

0

560 000

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

4,8

Sum produksjonstilskudd, husdyr

8,4

1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst. tilskudd husdyr og 65 pst. arealtilskudd.

2 Unntatt Jæren.

Tabell 1.24 74.16 Tilskudd til dyr på beite

Antall dyr

Sats kr/dyr

Endring kr/dyr

Ny sats kr/dyr

Endring, mill. kr

Utmarksbeitetilskudd:

Kyr, storfe, hest

255 491

396

0

396

0,0

Sau, lam, geit

1 996 548

141

0

141

0,0

Beitetilskudd:

Storfe m.m.

617 449

438

0

438

0,0

Småfe m.m.

2 320 717

59

0

59

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

14,3

Sum beitetilskudd

5 190 205

14,3

Tabell 1.25 74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd

Antall

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring, mill. kr

Kulturlandskapstilskudd alt areal

9 176 575

186

0

186

0,0

Bunnfradrag, 65 pst 1

41 766

6 000

0

6 000

0,0

Arealtilskudd, grovfôr

6 004 721

2,8

Arealtilskudd, korn

2 934 587

2,5

Arealtilskudd, potet

123 216

0,0

Arealtilskudd, grønnsaker

68 223

0,0

AK-tilskudd, frukt, bær og planteskoleareal

45 828

0,0

Justert faktor innmarksbeite

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-17,2

Sum, AK-tilskudd

9 176 575

-11,9

1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst tilskudd husdyr og 65 pst arealtilskudd.

Tabell 1.26 Arealtilskudd, grovfôr

Antall daa

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring, mill. kr

Sone 1

417 041

75

0

75

0,0

Sone 2

326 104

0

0

0

0,0

Sone 3–4

1 107 504

110

0

110

0,0

Sone 5

3 331 858

210

0

210

0,0

Sone 6

703 872

236

4

240

2,8

Sone 7

118 341

286

0

286

0,0

Sum grovfôr alle soner

6 004 721

2,8

Tabell 1.27 Arealtilskudd, korn

Antall daa

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring, mill. kr

Sone 1

1 265 510

127

0

127

0,0

Sone 2 og 3

1 099 472

192

0

192

0,0

Sone 4

417 372

227

0

227

0,0

Sone 5

149 709

210

17

227

2,5

Sone 6–7

2 524

210

17

227

0,0

Sum korn, alle soner

2 934 587

2,5

Tabell 1.28 Arealtilskudd, øvrige vekster

Antall daa

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring, mill. kr

Potet

sone 1–5

118 375

80

0

80

0,0

sone 6–7

4 841

930

0

930

0,0

Sum poteter, alle soner

123 216

0,0

Grønnsaker

sone 1–5

67 865

550

0

550

0,0

sone 6–7

358

1 550

0

1 550

0,0

Sum grønnsaker, alle soner

68 223

0,0

Frukt

sone 1–4

8 772

700

0

700

0,0

sone 5–7

11 699

1 450

0

1 450

0,0

Sum frukt, alle soner

20 471

0,0

Bær

sone 1–4

17 720

1 000

0

1 000

0,0

sone 5–7

7 637

1 450

0

1 450

0,0

Sum bær, alle soner

25 357

0,0

Tabell 1.29 74.20 Tilskudd til økologisk jordbruk

Arealtilskudd

Antall daa

Sats kr/daa

Endring kr/daa

Ny sats kr/daa

Endring, mill. kr

Korn til modning

72 609

300

0

300

0,0

Grønnsaker, frukt og bær

4 348

1 000

275

1 275

1,2

Poteter

1 027

500

0

500

0,0

Grønngjødsling

5 271

500

0

500

0,0

Innmarksbeite

43 694

25

0

25

0,0

Grovfôr og annet økologisk areal

274 867

25

0

25

0,0

Sum arealtilskudd økologisk areal

401 816

1,2

Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Antall dyr

Sats kr/dyr

Endring kr/dyr

Ny sats kr/dyr

Endring, mill. kr

Melkekyr

8 500

2 800

0

2 800

0,0

Ammekyr

4 000

2 000

0

2 000

0,0

Andre storfe

17 443

600

0

600

0,0

Sau over 1 år

39 144

450

0

450

0,0

Melke- og ammegeit

1 374

200

0

200

0,0

Avlsgris

256

402

0

402

0,0

Slaktegris

10 198

260

0

260

0,0

Sum tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-2,2

Sum tilskudd til økologisk jordbruk

-1,0

Tabell 1.30 77.11 Tilskudd til dyreavl med mer

Mill. kr

Endring, mill. kr

Budsjett 2016 mill. kr

Tilskudd til veterinære reiser

40,0

6,10

46,1

Tilskudd til semin

30,7

-6,10

24,6

Tilskudd til avlsorganisasjoner

14,2

0,00

14,2

Justert bevilgningsbehov

1,60

1,6

Sum

84,9

1,60

86,5

Tabell 1.31 77.12 Tilskudd til frøavl med mer

Mill. kr

Endring, mill. kr

Budsjett 2016 mill. kr

Tilskudd til frøavl

10,0

0,0

10,0

Tilskudd til lagring av såkorn

3,7

0,0

3,7

Justert bevilgningsbehov

0,0

0,0

Sum

13,7

0,0

13,7

Tabell 1.32 77.15 Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

Mill. kr

Endring, mill. kr

Budsjett 2016 mill. kr

Utvikling av plantemateriale – oppformering

11,0

0,0

11,0

Utvikling av plantemateriale – Graminor

22,5

0,0

22,5

Utvikling av plantemateriale – «Prebreeding»

1,2

0,0

1,2

Kvalitetstiltak settepotetavl

7,5

0,0

7,5

Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler

9,0

0,0

9,0

Justert bevilgningsbehov

0,0

0,0

Sum

51,2

0,0

51,2

Tabell 1.33 78.11 Tilskudd for avløsning til ferie og fritid

Satsendring

1,0 %

Antall dyr

Sats kr/dyr

Endring kr/dyr

Ny sats kr/dyr

Endring, mill. kr

Melkekyr

228 381

3 522

35

3 557

Ammekyr

71 254

972

10

982

Andre storfe

532 627

587

6

593

Melkegeit og melkesau

31 768

812

8

820

Sau, ammegeit

762 540

509

5

514

Avlsgris

50 243

1 161

12

1 173

Slaktegris

1 548 902

40

0

40

Verpehøner, -ender, -kalkuner, -gjess

4 434 873

10,2

0,1

10,3

Hester

28 461

1 161

12

1 173

Avlskaniner

1 256

289

3

292

Gjess, ender, kalkuner,livkylling

4 095 237

3,55

0,04

3,59

Slaktekylling

73 576 237

0,44

0,00

0,44

Økologisk slaktekylling

31 408

1,69

0,02

1,71

Revetisper

45 606

319

3

322

Minktisper

148 823

93

1

94

Hjort

5 566

395

4

399

Satsendringer

6,2

Antall foretak m. maks. utbetaling

Maks kr per kr/foretak

Endring, kr/foretak

Nye satser, kr/foretak

Endring, mill. kr

Sum effekt av maksimalsatsen

7 920

73 500

700

74 200

5,5

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-22,9

Sum tilskudd til avløsning for ferie og fritid

-11,2

Tabell 1.34 78.12 Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

Antall dager

Sats kr/dag

Endring kr/dag

Endring, mill. kr

Antall avløsningsdager

231 336

1 500

0

Gjennomsnittsberegning

231 336

725

0

0,0

Justert bevilgningsbehov prognose

2,1

Sum

2,1

Tabell 1.35 78.16 Tilskudd til tidligpensjonsordning

Antall

Sats kr/pers

Endring kr/pers

Endring, mill. kr

Enbruker

654

100 000

0

0,0

Tobruker

125

160 000

0

0,0

Justert bevilgningsbehov prognose

-6,2

Sum

-6,2

Til dokumentets forside