Prop. 178 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av EUs romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Forslag til en forordning om etablering av EUs romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet, ble presentert av Europakommisjonen 6. juni 2018 ved dokument COM/2018/447 final. Forordningen er ikke formelt vedtatt i EU ennå. Proposisjonen baseres på den endelige kompromissteksten etter forhandlinger mellom EU-institusjonene (trilog-forhandlingene) ved dokument ST 14200 2020 INIT, som er vedlagt i dansk språkversjon. Det forventes ingen endringer av betydning i utkastet før det blir endelig vedtatt.

Forordningen innebærer at alle EUs romprogrammer samles i ett program som skal erstatte (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 og 541/2014/EU. Forordningen omfatter EUs romaktiviteter for perioden 2021–2027, herunder videreføring og videreutvikling av Galileo/EGNOS (satellittnavigasjon) og Copernicus (jordobservasjon). Det nye programmet vil også omfatte nysatsingene GOVSATCOM (sikker satellittkommunikasjon for myndighetsformål) og SSA (romovervåkning).

Forordningen etablerer også Byrået for romprogrammet («EU Agency for the Space Programme»), som erstatter det europeiske GNSS-byrået som ble etablert ved forordning (EU) No 912/2010. Byråets oppgaver utvides til å inkludere alle komponentene i EUs romprogram.

Norge kan videreføre sin deltakelse i Galileo, EGNOS og Copernicus på samme vilkår som hittil i programmet. Det kan fremforhandles avtaler om norsk deltakelse i GOVSATCOM og deler av SSA.

Norge har deltatt i Galileo, EGNOS og Copernicus siden programmene ble startet opp i ESA (European Space Agency) på slutten av 1990-tallet. Eierskapet til programmene er etter hvert blitt overført til EU, og de senere årene har norsk deltagelse foregått ved at programmene har blitt innlemmet i EØS-avtalen.

Siden gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning vil ha flerårige budsjettmessige konsekvenser, er Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning nødvendig i samsvar med Grunnlovens § 26 annet ledd. For å sikre norsk deltakelse i romprogrammet så snart som mulig, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før forordningen er vedtatt i EU og før det treffes beslutning i EØS-komiteen. Forordningen forventes vedtatt av EU i april. EØS-komiteens beslutning er ventet i juni/juli 2021. Det ventes ingen vesentlige endringer i utkastet til forordning eller EØS-komitébeslutning. Dersom det likevel skulle bli vesentlige endringer, vil saken bli fremlagt for Stortinget på nytt.

Utkast til EØS-komitébeslutning i uoffisiell norsk oversettelse, samt forordning om etablering av EUs romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet i dansk språkversjon følger som trykte vedlegg til proposisjonen.