Forsiden

Prop. 178 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av EUs romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet

Til innholdsfortegnelse

5 Beslutningen i EØS-komiteen

Utkastet til beslutning i EØS-komiteen om EØS/EFTA-statenes deltakelse i EUs romprogram består av en innledning og fire artikler. I innledningen blir det vist til artikkel 86 og 98 i EØS-avtalen, som gjør det mulig for EØS-komiteen å endre vedleggene til avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen.

Artikkel 1 slår fast at det innsettes et nytt punkt 8 e) etter punkt 8 d) i avtalens protokoll 31 artikkel 1, om at samarbeidet blir utvidet til også å omfatte Europaparlaments- og rådsforordning om etableringen av EUs romprogram og EUs byrå for romprogrammet, og at Liechtenstein er unntatt deltakelse i og økonomiske bidrag til programmet. Det fastslås videre at Island skal delta i og bidra økonomisk til EGNOS, Copernicus, GOVSATCOM og SSA SWE-komponenten. EFTA-statene skal la Den europeiske unions protokoll om privilegier og immunitet få anvendelse for Byrået og dets ansatte.

Artikkel 2 fastslår at protokoll 37 i avtalen blir endret slik at punkt 36 og 37 slettes og erstattes med punkt 43 og 44. Dette innebærer at Sikkerhetsakkrediteringsstyret for europeiske GNSS-systemer og Styret erstattes med henholdsvis Sikkerhetsakkrediteringsstyret for EUs byrå for romprogrammet og Styret for EUs byrå for romprogrammet.

Artikkel 3 fastslår at beslutningen trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt, og at beslutningen skal gjelde fra 1. januar 2021.

Artikkel 4 slår fast at beslutningen i EØS-komiteen kunngjøres i EØS-avdelingen av, og EØS-tillegget til, «Den europeiske unions tidende».