Forsiden

Prop. 178 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av EUs romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet

Til innholdsfortegnelse

6 Administrative og økonomiske konsekvenser

De budsjettmessige konsekvensene for 2021 for Norges deltakelse i EUs romprogram ble fremlagt i Prop. 1 S (2020–2021) for Nærings- og fiskeridepartementet og i Innst. 8 S (2020–2021), som ble vedtatt av Stortinget 19. desember 2020. Det er bevilget 594 mill. kroner til norsk deltakelse i romprogrammet i 2021. Her omfattes deltakelse i alle programmets komponenter Galileo og EGNOS, Copernicus, SSA og GOVSATCOM. Det ble samtidig tatt forbehold om at en endelig beslutning om norsk deltakelse i EUs programmer i perioden 2021 – 2027 først blir tatt etter at EUs langtidsbudsjett er vedtatt.

EUs Råd og Parlament kom til enighet om EUs langtidsbudsjett 16. desember 2020. Budsjettrammen for EUs romprogram 2021–2027 er satt til 14,01 mrd. euro (i faste 2021-priser). Norges kontingent følger av EØS-avtalen og baseres på BNP-andel av programbudsjettet. Med en BNP-andel på 2,51 pst. og en eurokurs på 10,4713 (per 5.1.2021), vil den norske andelen tilsvare 3,7 mrd. kroner (i faste 2021-priser) for perioden 2021–2027. Det legges til grunn en utbetalingsprofil gitt av EFTA, som er i tråd med erfaringene fra tidligere års oppskaleringstakt, fordi denne vurderes å gi de mest realistiske anslagene. Erfaringsmessig vil årlige utbetalinger variere kraftig, med et lavere inngangsbeløp i 2021, og deretter en rask opptrapping over noen år, samt at utbetalingene fordeles over en lengre periode enn programperioden.

Norsk Romsenter ivaretar rollen som sekretariat for Norges deltakelse i EUs romprogram og arbeider for å sikre norske industriinteresser i alle programkomponenter. I tillegg til programkontingenten (kap. 922, post 73), er det lagt opp til styrking av nasjonale administrative og tekniske støtteaktiviteter (hhv. post 50 og post 74) tilsvarende 55,8 mill. kroner årlig.

Finansieringen av Norges deltakelse er ivaretatt i statsbudsjettet for 2021, og de årlige utgiftene fra 2022 håndteres i de årlige budsjettprosessene.

Gjennomføringen av forordningen medfører ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.