Forsiden

Prop. 178 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av EUs romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. [...] av [...] om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter og protokoll 37 om listen omhandlet i artikkel 101

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 86 og 98,

og ut fra følgende betraktninger:

 • (1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte [europaparlaments- og rådsforordning […] av […] om opprettelse av Unionens romprogram og Den europeiske unions byrå for romprogrammet og om oppheving av forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 og (EU) nr. 377/2014 og beslutning 541/2014/EU]1.

 • (2) Vilkårene for deltakelsen til EFTA-statene og deres institusjoner, foretak, organisasjoner og statsborgere i Den europeiske unions programmer er fastsatt i EØS-avtalen, særlig i artikkel 81.

 • (3) Avtalepartene anerkjenner det eksisterende formelle samarbeidet i EUs forskjellige romprogrammer. De ønsker å bygge videre på dette sterke partnerskapet og utvide samarbeidet til alle komponentene i det nye romprogrammet.

 • (4) Når det gjelder Norges deltakelse, bør det også tas hensyn til samarbeidsavtalen om satellittbasert navigasjon mellom Den europeiske union og dens medlemsstater og Norge2, og særlig til avtalens artikkel 6 om sikkerhet.

 • (5) EØS-avtalens protokoll 31 og 37 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2021 –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 1, etter nr. 8d, tilføyes følgende:

 • «8e.

  • a) EFTA-statene skal fra 1. januar 2021 delta i den virksomhet som kan følge av følgende unionsrettsakt, og i Den europeiske unions byrå for romprogrammet, heretter kalt ‘Byrået’, opprettet ved følgende unionsrettsakt:

   • 32020 R xxxx: [Europaparlaments- og rådsforordning […] av […] om opprettelse av Unionens romprogram og Den europeiske unions byrå for romprogrammet og om oppheving av forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 og (EU) nr. 377/2014 og beslutning 541/2014/EU] (EUT L …).

  • b) EFTA-statene skal bidra finansielt til virksomheten nevnt i bokstav a) i samsvar med EØS-avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a) og protokoll 32.

  • c) Det finansielle bidraget nevnt i bokstav b) skal dekke kostnaden for utvidelsen av EGNOS-systemets geografiske dekning til å omfatte de deltakende EFTA-statenes territorier. Denne utvidelsen forutsetter teknisk gjennomførbarhet og skal ikke forsinke utvidelsen av EGNOS-systemets geografiske dekning av EUs medlemsstaters territorier som geografisk ligger i Europa.

  • d) EFTA-statene skal delta fullt ut, uten stemmerett, i Byråets styre og i Byråets sikkerhetsakkrediteringsstyre.

  • e) Byrået skal være en juridisk person. Det skal hos alle parter i EØS-avtalen nyte godt av den mest omfattende rettsevne en juridisk person kan ha i henhold til nasjonal lovgivning.

  • f) EFTA-statene skal tilstå Byrået og dets ansatte privilegier og immunitet tilsvarende de som er omhandlet i protokollen om Den europeiske unions privilegier og immunitet.

  • g) Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav a) og artikkel 82 nr. 3 bokstav a) i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn i Den europeiske union kan statsborgere i EFTA-stater som nyter fulle borgerrettigheter, tilsettes på kontrakt av Byråets daglige leder.

  • h) Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav e), artikkel 82 nr. 3 bokstav e) og artikkel 85 nr. 3 i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn i Den europeiske union skal språkene nevnt i EØS-avtalens artikkel 129 nr. 1 anses av Byrået, med hensyn til sine ansatte, som et av Unionens språk nevnt i artikkel 55 nr. 1 i traktaten om Den europeiske union.

  • i) I henhold til artikkel 79 nr. 3 i EØS-avtalen får del VII (Bestemmelser om organene) i EØS-avtalen, unntatt kapittel 3 avsnitt 1 og 2, anvendelse for dette nummer.

  • j) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter skal ved anvendelse av denne forordning gjelde for alle Byråets dokumenter som også angår EFTA-statene.

  • k) EFTA-statene skal delta fullt ut, uten stemmerett, i alle unionskomiteer som bistår Europakommisjonen med hensyn til ledelse, utvikling og gjennomføring av virksomheten nevnt i bokstav a).

  • l) Dette nummer får ikke anvendelse for Liechtenstein.

  • [m) Island skal delta i og bidra finansielt til følgende av programmets virksomheter: [EGNOS, Copernicus, GOVSATCOM og SWE-komponenten (romværtjenester) i SSA].]»

Artikkel 2

I EØS-avtalens protokoll 37 gjøres følgende endringer:

 • 1. Teksten i nr. 36 og 37 oppheves.

 • 2. Nye numre skal lyde:

  • «43. Sikkerhetsakkrediteringsstyret til Den europeiske unions byrå for romprogrammet (europaparlaments- og rådsforordning […]).

  • 44. Styret for Den europeiske unions byrå for romprogrammet (europaparlaments- og rådsforordning […]).»

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt3.

Den får anvendelse fra 1. januar 2021.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel […]

For EØS-komiteen

EØS-komiteens

Formann

sekretærer

[…]

[…]

Fotnoter

1.

EUT L […] (COM(2018) 447).

2.

EUT L 283 av 29.10.2010, s. 12.

3.

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsrettslige krav angitt.]