Prop. 18 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet

Til innhaldsliste

3 Bestillingsfullmakter

Det er føreslått auke i bestillingsfullmakter i 2015:

Bestillingsfullmakt under kap. 1740, post 01 Driftsutgifter, er føreslått auka med 50,000 mill. kroner, frå 1 320,000 mill. kroner til 1 370,000 mill. kroner. Auka kjem som følge av prisauke på varer og tenester som vert kjøpte inn av FLO.

Til forsida av dokumentet