Prop. 18 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2015 vert det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter, vert auka med

34 970 000

frå kr. 412 686 000 til kr. 447 656 000

73

Forsking og utvikling, kan overførast, vert auka med

480 000

frå kr. 30 499 000 til kr. 30 979 000

1710

Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg

01

Driftsutgifter, kan overførast, vert auka med

5 000 000

frå kr. 3 336 420 000 til kr. 3 341 420 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761, post 47, vert redusert med

46 500 000

frå kr. 1 692 983 000 til kr. 1 646 483 000

1716

Forsvarets forskingsinstitutt

51

Tilskot til Forsvarets forskingsinstitutt, vert redusert med

1 196 000

frå kr. 185 950 000 til kr. 184 754 000

1719

Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter, vert auka med

7 124 000

frå kr. 284 171 000 til kr. 291 295 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, vert redusert med

3 829 000

frå kr. 3 829 000 til kr. 0

71

Overføringar til andre, kan overførast, vert redusert med

1 192 000

frå kr. 58 837 000 til kr. 57 645 000

1720

Felles leiings- og kommandoapparat

01

Driftsutgifter, vert auka med

39 881 000

frå kr. 3 694 354 000 til kr. 3 734 235 000

1721

Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar

01

Driftsutgifter, vert auka med

940 000

frå kr. 38 666 000 til kr. 39 606 000

1723

Nasjonalt tryggingsorgan

01

Driftsutgifter, vert auka med

13 960 000

frå kr. 205 113 000 til kr. 219 073 000

1725

Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben

01

Driftsutgifter, vert redusert med

59 854 000

frå kr. 2 093 141 000 til kr. 2 033 287 000

70

Renter låneordning, kan overførast, vert redusert med

4 280 000

frå kr. 8 974 000 til kr. 4 694 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter, vert auka med

1 766 000

frå kr. 5 327 879 000 til kr. 5 329 645 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter, vert redusert med

20 456 000

frå kr. 3 576 729 000 til kr. 3 556 273 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter, vert auka med

129 955 000

frå kr. 4 824 606 000 til kr. 4 954 561 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter, vert redusert med

7 871 000

frå kr. 1 232 874 000 til kr. 1 225 003 000

1735

Etterretningstenesta

21

Spesielle driftsutgifter, vert auka med

4 177 000

frå kr. 1 232 611 000 til kr. 1 236 788 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter, vert auka med

148 418 000

frå kr. 2 024 518 000 til kr. 2 172 936 000

1760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

01

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760, post 45,

vert auka med

8 480 000

frå kr. 987 820 000 til kr. 996 300 000

44

Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del, kan overførast, vert redusert med

16 000 000

frå kr. 52 733 000 til kr. 36 733 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761, post 45, vert auka med

82 991 000

frå kr. 4 111 312 000 til kr. 4 194 303 000

48

Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del, kan overførast, vert redusert med

46 500 000

frå kr. 68 103 000 til kr. 21 603 000

75

Fellesfinansierte investeringar, Noregs tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760, post 44, vert redusert med

10 000 000

frå kr. 85 000 000 til kr. 75 000 000

1761

Nye kampfly med baseløysing

01

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1761, post 45, vert redusert med

244 000

frå kr. 115 168 000 til kr. 114 924 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med

1 131 700 000

frå kr. 4 584 857 000 til kr. 3 453 157 000

1790

Kystvakta

01

Driftsutgifter, vert redusert med

41 365 000

frå kr. 1 031 809 000 til kr. 990 444 000

1791

Redningshelikoptertenesta

01

Driftsutgifter, vert auka med

91 149 000

frå kr. 794 319 000 til kr. 885 468 000

1792

Norske styrkar i utlandet

01

Driftsutgifter, vert auka med

5 344 000

frå kr. 571 562 000 til kr. 576 906 000

1795

Kulturelle og allmennyttige føremål

01

Driftsutgifter, vert auka med

1 072 000

frå kr. 269 502 000 til kr. 270 574 000

60

Tilskot til kommunar og fylkeskommunar, vert redusert med

1 000 000

frå kr. 1 000 000 til kr. 0

Inntekter:

Kap

Post

Føremål

Kroner

4700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsinntekter, vert auka med

36 000 000

frå kr. 24 185 000 til kr. 60 185 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsinntekter, vert redusert med

15 678 000

frå kr. 4 101 002 000 til kr. 4 085 324 000

47

Sal av eigedom, vert redusert med

21 700 000

frå kr. 171 701 000 til kr. 150 001 000

4719

Fellesinntekter til føretak under Forsvarsdepartementet

01

Driftsinntekter, vert auka med

3 253 000

frå kr. 775 000 til kr. 4 028 000

4720

Felles leiings- og kommandoapparat

01

Driftsinntekter, vert auka med

2 252 000

frå kr. 130 742 000 til kr. 132 994 000

4721

Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar

01

Driftsinntekter, vert løyvd med

1 890 000

frå kr. 0 til kr. 1 890 000

4723

Nasjonalt tryggingsorgan

01

Driftsinntekter, vert auka med

13 000 000

frå kr. 7 028 000 til kr. 20 028 000

4731

Hæren

01

Driftsinntekter, vert auka med

30 000 000

frå kr. 64 628 000 til kr. 94 628 000

4733

Luftforsvaret

01

Driftsinntekter, vert auka med

11 200 000

frå kr. 179 664 000 til kr. 190 864 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsinntekter, vert auka med

101 777 000

frå kr. 221 623 000 til kr. 323 400 000

4760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

01

Driftsinntekter, vert auka med

585 000

frå kr. 2 234 000 til kr. 2 819 000

45

Større nyskaffingar, vert auka med

48 870 000

frå kr. 19 063 000 til kr. 67 933 000

48

Fellesfinansierte investeringar, inntekter, vert redusert med

27 500 000

frå kr. 65 500 000 til kr. 38 000 000

4791

Redningshelikoptertenesta

01

Driftsinntekter, vert auka med

92 203 000

frå kr. 755 722 000 til kr. 847 925 000

4792

Norske styrkar i utlandet

01

Driftsinntekter, vert auka med

7 000 000

frå kr. 10 368 000 til kr. 17 368 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

Driftsinntekter, vert auka med

2 505 000

frå kr. 9 495 000 til kr. 12 000 000

II

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan gjere bestillingar utover dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye bestillingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

Kap.

Post

Samla ramme

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter, vert auka med

50 000 000

frå kr. 1 320 000 000 til kr. 1 370 000 000

Til forsida av dokumentet