Prop. 18 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet

Til innhaldsliste

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget vert bede om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet i samsvar med eit framlagt forslag.

Til forsida av dokumentet