Prop. 18 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet

Til innhaldsliste

2 Forslag til utgifts- og inntektsendringar på kapittelnivå

Kap. 1700 Forsvarsdepartementet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

371 412

412 686

447 656

70

Forsking og utvikling

32 679

30 499

30 979

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto auka med 34,970 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 0,800 mill. kroner knytte til innkjøp av ein stor makuleringsmaskin som bl.a. skal kunne nyttast ved nød-makulering av store kvanta høgt gradert materiale i ein krisesituasjon der tid er ein faktor. Midlane er omdisponerte frå kap. 1710, post 47.

 • 1,500 mill. kroner knytte til meirbehov til utgreiing frå Vernepliktutvalget samt arbeidet med kompetansereformen som står att i 2015. Midlane er også knytte til ei stilling for historisk gjennomgang av dekorasjonssaker frå andre verdskrigen. Midlane er omdisponerte frå kap. 1700, post 73.

 • 36,000 mill. kroner med ein tilsvarande inntektsauke på kap. 4700 som følge av vidarefakturering av lønsutgifter for tenester som Forsvarsdepartementet leverer og som har ei tilsvarande utgiftsside.

 • 0,200 mill. kroner i samband med Dialogkonferansen, som er ein konferanse med fokus på haldningar, etikk og leiing i Forsvaret. Midlane er omdisponerte frå kap. 1700, post 73.

Posten er føreslått redusert med:

 • 3,530 mill. kroner knytte til redusert kapitalelement i husleiga til Forsvarsbygg på kap. 4710, post 01.

Post 73 Forsking og utvikling

Løyvinga på posten er føreslått netto auka med 0,480 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 2,180 mill. kroner i samband med kompetansereforma. Midlane er omdisponerte frå kap. 1760, post 45.

Posten er føreslått redusert med:

 • 1,500 mill. kroner i samband med meirbehov til utgreiing frå Vernepliktutvalet samt arbeidet med kompetansereforma som står att i 2015 på kap.1700, post 01. Midlane er også knytte til ein stilling for historisk gjennomgang av dekorasjonssaker frå andre verdkrigen. Midlane er omdisponerte til kap. 1700, post 01.

 • 0,200 mill. kroner knytte til Dialogkonferansen, som er ein konferanse med fokus på haldningar, etikk og leiing i Forsvaret. Midlane er omdisponerte til kap. 1700, post 01.

Kap. 4700 Forsvarsdepartementet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

2 320

24 185

60 185

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 36,000 mill. kroner i samband med innføring av ny standard kontoplan i Forsvarsdepartementet frå 1. januar 2014 der bruttoprinsippet vart reindyrka og består av vidarefakturering av lønsutgifter for tenester som Forsvarsdepartementet leverar.

Meirinntektene fører med seg ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1710 Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

3 317 685

3 336 420

3 341 420

47

Nybygg og nyanlegg

1 541 795

1 692 983

1 646 483

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto auka med 5,000 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 5,000 mill. kroner i samband med etablering av eit prosjektkontor i eigna lokalar i Linderud leir.

 • 11,000 mill. kroner på grunn av tilsvarande inntektsauke på kap. 4710 og gjeld Forsvarsbyggs støtte til drift av Rygge Sivile Lufthavn.

Posten er føreslått redusert med:

 • 11,000 mill. kroner knytte til auka utgifter ved å flytte flyene DA-20 frå Rygge til Gardermoen. Midlane er omdisponerte til kap.1733, post 01.

Post 47 Nybygg og nyanlegg

Løyvinga på posten er føreslått netto redusert med 46,500 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 6,500 mill. kroner knytte til istandsetting av Militærhospitalet for innflytting av den nye materielletaten. Midlane er omdisponerte frå kap. 1760, post 45.

Posten er føreslått redusert med:

 • 21,700 mill. kroner knytte til reduserte inntektskrav på kap. 4710, post 47.

 • 29,093 mill. kroner knytte til auka utgifter ved å flytte flya DA-20 frå Rygge til Gardermoen. Midlane er omdisponerte til kap.1733, post 01.

 • 0,800 mill. kroner er omdisponerte til kap. 1700, post 01, for nyskaffing av ein stor makuleringsmaskin.

 • 1,407 mill. kroner i samband med meirutgifter knytte til nasjonale, militære stillingar i Belgia på kap. 1719, post 01.

Kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

4 101 002

4 101 002

4 085 324

47

Sal av eigedom

171 701

171 701

150 001

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått netto redusert med 15,678 mill. kroner.

Posten føreslås auka med:

 • 11,000 mill. kroner i samband med Forsvarsbyggs støtte til drift av Rygge Sivile Lufthavn.

 • 5,883 mill. kroner knytte til verknaden av lønsoppgjeret for 2015.

Posten er føreslått redusert med:

 • 32,561 mill. kroner knytte til netto reduksjon i kapitalelementet i husleiga for enkelte av Forsvarsbyggs kundar. Inntektene medfører auke og reduksjonar av utgiftsrammene på fleire av driftspostane.

Meirinntektene fører med seg ein parallell reduksjon av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Post 47 Nybygg og nyanlegg

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 21,700 mill. kroner knytte til reduserte inntektskrav som følge av lågare inntekter på grunn av færre utrangeringar av EBA enn venta og utfordringar i samband med utviklingseigedommen Kokstad.

Meirinntektene fører med seg ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1716 Forsvarets forskingsinstitutt

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

51

Tilskot til Forsvarets forskingsinstitutt

186 117

185 950

184 754

Post 51 Tilskot til Forsvarets forskingsinstitutt

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 1,196 mill. kroner knytte til redusert kapitalelement i husleiga til Forsvarsbygg på kap. 4710, post 01.

Kap. 1719 Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

263 854

284 171

291 295

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

14 829

3 829

-

71

Overføringar til andre

56 636

58 837

57 645

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto auka med 7,124 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 1,762 mill. kroner i samband med meirutgifter knytte til nasjonale, militære stillingar i Belgia frå kap. 1710, post 47 (1,407 mill. kroner), kap. 1719, post 71 (0,292 mill. kroner) og kap. 1760, post 45 (0,063 mill. kroner).

 • 1,900 mill. kroner knytte til historiske markeringar og jubileum er omdisponerte frå kap. 1795, post 60 (1,000 mill. kroner) og kap. 1719, post 71 (0,900 mill. kroner).

 • 2,900 mill. kroner i samband med Tryggingsutvalet er omdisponerte frå kap. 1719, post 43 (1,342 mill. kroner) og post 1760, post 45 (1,558 mill. kroner).

 • 3,253 mill. kroner på grunn av tilsvarande inntektsauke på kap. 4719 og gjeld tilbakebetaling av forprosjektmidlar til Indre Troms Medisinske Samhandlingssenter frå Bardu kommune (2,675 mill. kroner), meirinntekt i samband med refusjon av utgifter frå NATO (0,339 mill. kroner) og meirinntekt som gjeld tilbakebetaling frå Justis- og beredskapsdepartementet (0,239 mill. kroner).

Posten er føreslått redusert med:

 • 2,691 mill. kroner i samband med meirbehov i samband med å stabilisere drifta av P2813 Human Resource Management. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

Post 43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 3,829 mill. kroner.

Posten er føreslått redusert med:

 • 1,342 mill. kroner som er omdisponerte til Tryggingsutvalet på kap. 1719, post 01.

 • 2,487 mill. kroner til å dekke et meirbehov i samband med å stabilisere drifta av P2813 Human Resource Management på kap. 1720, post 01.

Post 71 Overføringar til andre

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 1,192 mill. kroner.

Posten er føreslått redusert med:

 • 0,292 mill. kroner i samband med meirbehov knytt til nasjonale, militære stillingar i Belgia på kap. 1719, post 01.

 • 0,900 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1719, post 01, knytte til historiske markeringer og jubileum.

Kap. 4719 Fellesinntekter til føretak under Forsvarsdepartementet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

775

775

4 028

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 3,253 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 2,675 mill. kroner knytte til tilbakebetaling av forprosjektmidlar til Indre Troms Medisinske Samhandlingssenter frå Bardu kommune.

 • 0,339 mill. kroner knytte til meirinntekter i samband med refusjon av påkomne utgifter frå NATO.

 • 0,239 mill. kroner knytte til meirinntekt i samband med tilbakebetaling frå Justis- og beredskapsdepartementet for «Moglegheitsstudien for nasjonale og regionale øvings- og kompetansesenter».

Meirinntektene fører med seg ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1720 Felles leiing og kommandoapparat

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

3 821 908

3 694 354

3 734 235

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto auka med 39,881 mill. kroner

Posten er føreslått auka med:

 • 28,060 mill. kroner knytte til Oracle-lisensar og oppgradering av servere er omdisponerte frå kap. 1725, post 01 (27,780 mill. kroner) og kap. 1725, post 70 (0,280 mill. kroner).

 • 14,001 mill. kroner for prosjekter knytte til nettverksbasert forsvar. Midlane er omdisponerte frå fleire driftspostar.

 • 2,252 mill. kroner i samband med tilsvarande inntektsauke på kap. 4720, post 01, og gjeld refusjonar frå Försvarsmakten i Sverige og inntekter frå alliert trening i Norge.

 • 4,525 mill. kroner knytte til meirutgifter til grunnløn ved internasjonale operasjonar. Dette gjeld auka grunnløn som ikkje lar seg rekne av mot kap. 1792, post 01.

 • 5,500 mill. kroner knytte til meirutgifter i samband å stabilisere drifta av P2813 Human Resource Management. Midlane er omdisponerte frå kap. 1719, post 01 (2,691 mill. kroner), kap. 1719, post 43 (2,487 mill. kroner) og kap. 1760, post 45 (0,322 mill. kroner).

 • 0,580 mill. kroner knytte til forvaltning og teknisk drift av elektroniske tryggingssystemer. Midlane er omdisponerte frå kap. 1731, post 01.

 • 1,312 mill. kroner knytte til masterutdanning i USA er omdisponerte frå kap. 1731, post 01.

 • 0,484 mill. kroner knytte til variable tillegg i samband med utdanning ved National Defence University som er omdisponerte frå kap. 1725, post 01.

 • 0,375 mill. kroner knytte til mellombels finansiering av Mini Unmanned Aerial System (små dronar) som er omdisponerte frå kap. 1731, post 01.

 • 0,525 mill. kroner på grunn av tilbakebetaling av utlegg for NATO-skolen i Oberammergau. Midlane vert betalte tilbake frå fleire kapittel.

 • 0,678 mill. kroner knytte til overføring av tre årsverk frå kap. 1740, post 01 Forsvarets logistikkorganisasjon, til kap. 1720, post 01 Forsvarets operative hovedkvarter, med verknad frå 1. august 2015.

 • 0,678 mill. kroner knytte til auka behov for innbetaling til kapitalelement i husleiga til Forsvarsbygg på kap. 4710, post 01.

Posten er føreslått redusert med:

 • 0,557 mill. kroner knytte til auka utgifter i samband med bustad og innkvartering av forsvarspersonell i Oslo-området på kap. 1725, post 01.

 • 3,547 mill. kroner knytte til overføring av militærpolitiavdelingane Narko Nord og Narko Sør frå Forsvarets operative hovedkvarter til Forsvarets personell- og vernepliktsenter. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 2,230 mill. kroner knytte til kurs ved Hærens våpenskole og kursplassar for Alliert kompetansesenter for operasjonar under vinterforhold. Midlane er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 0,456 mill. kroner knytte til kurs ved Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 0,663 mill. kroner knytte til leveranse av tenestehundar frå Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte som er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 0,601 mill. kroner knytte til omdisponering av minimumssatsen for velferd, sidan personell frå avdelingar på dette kapittelet tar imot velferdstenester frå Hærens leirar. Midlane er omdisponerte til Hæren på kap. 1731, post 01.

 • 1,354 mill. kroner som følge av at aktivitetar knytte til system- og artikkelforvaltning vert definerte innanfor fagmyndigheita. Midlane er omdisponerte til kap. 1740, post 01.

 • 0,172 mill. kroner knytte til garnisonstenester leverte frå Ramsund orlogsstasjon til Forsvarets spesialstyrkar. Midlane er omdisponerte til kap. 1732, post 01.

 • 0,340 mill. kroner knytte til grunnløn til fast tilsette frå andre styrkeprodusentar som inngår i etterretningsbidrag i internasjonale operasjonar. Midlane er omdisponerte til kap. 1792, post 01.

 • 0,088 mill. kroner knytte til kurs og utdanning ved International Specialist Training Centre. Midlane er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 0,813 mill. kroner knytte til garnisonstenester leverte frå Heimevernet til Forsvarets operative hovedkvarter. Midlane er omdisponerte til kap. 1734, post 01.

 • 0,111 mill. kroner i samband med intern effektivisering er førte tilbake. Midlane er omdisponerte til kap. 1740, post 01.

 • 8,157 mill. kroner knytte til tverrprioritering av utgifter for å avhjelpe utfordringa i samband med endringar i valuta for Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Kap. 4720 Felles leiing og kommandoapparat

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

69 682

130 742

132 994

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 2,252 mill. kroner knytte til refusjonar frå Försvarsmakten i Sverige og inntekt frå alliert trening i Norge.

Meirinntektene fører med seg ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1721 Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

34 050

38 666

39 606

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto auka med 0,940 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 1,890 mill. kroner på grunn av tilsvarande inntektsauke på kap. 4721 og gjeld inntekt frå Forsvarets forskingsinstitutt.

Posten er føreslått redusert med:

 • 0,028 mill. kroner for prosjekter knytte til nettverksbasert forsvar. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 0,009 mill. kroner knytte til auka utgifter i samband med bustad og innkvartering av forsvarspersonell i Oslo-området. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 0,750 mill. kroner knytte til mellombels finansiering av Mini Unmanned Aerial System (små dronar). Midlane er omdisponerte til kap. 1733, post 01.

 • 0,163 mill. kroner knytte til tverrprioritering av utgifter for å avhjelpe utfordringa i samband med endringar i valuta for Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Kap. 4721 Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

-

-

1 890

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 1,890 mill. kroner knytte til inntekter frå Forsvarets forskingsinstitutt.

Meirinntektene fører med seg ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1723 Nasjonalt tryggingsorgan

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

204 437

205 113

219 073

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 13,960 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 13,000 mill. kroner på grunn av tilsvarande inntektsauke på kap. 4723, post 01.

 • 0,960 mill. kroner knytte til Forsvarets tilskot til kurssenter for førebyggjande tryggleik er omdisponerte frå kap. 1725, post 01.

Kap. 4723 Nasjonalt tryggingsorgan

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

7 028

7 028

20 028

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 13,000 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 3,500 mill. kroner knytte til brukarbetalingar, inkl. drift av kryptert mobiltelefoniløysing.

 • 3,200 mill. kroner knytte til meirinntekter frå betalande medlemmer og partnarar i NSM NorCERT.

 • 2,800 mill. kroner knytte til innbetalingar av ikkje-budsjetterte kursavgifter.

 • 1,800 mill. kroner knytte til refusjonar av reiseutgifter.

 • 1,700 mill. kroner knytte til refusjonar av lønsutgifter.

Meirinntektene fører med seg ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1725 Fellesinstitusjonar og –utgifter under Forsvarsstaben

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

2 095 299

2 093 141

2 033 287

70

Renter låneordning

8 974

8 974

4 694

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto redusert med 59,854 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 3,960 mill. kroner knytte til auka utgifter i samband med bustad og innkvartering av forsvarspersonell i Oslo-området. Midlane er omdisponerte frå fleire kapittel.

 • 1,500 mill. kroner knytte til etablering av sentral eining for strukturforvalting er omdisponerte med 0,375 mill. kroner frå kap. 1731, post 01, kap. 1732, post 01, kap. 1733, post 01, og kap. 1740, post 01.

 • 3,547 mill. kroner knytte til overføring av militærpolitiavdelingane Narko Nord og Narko Sør frå Forsvarets operative hovedkvarter til Forsvarets personell- og vernepliktsenter. Midlane er omdisponerte frå kap. 1720, post 01.

 • 2,333 mill. kroner knytte til erstatningssak frå 2014 der kap. 1725 betalte forskot i november 2014. Midlane er omdisponerte frå kap. 1732, post 01.

 • 0,899 mill. kroner knytte til overtaking av idrettsbygg på Lutvann frå Heimevernet der midlane er omdisponerte frå kap. 1734, post 01.

Posten er føreslått redusert med:

 • 49,780 mill. kroner knytte til Oracle-lisensar og oppgradering av servere er omdisponerte til kap. 1720, post 01 (27,780 mill. kroner) samt til NATO Response Force på kap. 1740, post 01 (22,000 mill. kroner).

 • 8,066 mill. kroner knytte til redusert kapitalelement i husleiga til Forsvarsbygg på kap. 4710, post 01.

 • 0,960 mill. kroner knytte til Forsvarets bidrag til kurssenter for førebyggjande tryggleik er omdisponerte til kap. 1723, post 01.

 • 1,446 mill. kroner for prosjekter knytte til nettverksbasert forsvar. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 0,065 mill. kroner knytte til kurs ved Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte. Midlane er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 1,027 mill. kroner knytte til grunnløn til fast tilsette frå andre styrkeprodusentar som inngår i etterretningsbidrag i internasjonale operasjonar. Midlane er omdisponerte til kap. 1792, post 01.

 • 4,100 mill. kroner knytte til forsterkning i vakt- og tryggingsstroppen på Gardermoen militære flyplass. Midlane er omdisponerte til kap. 1733, post 01.

 • 0,484 mill. kroner knytte til variable tillegg i samband med utdanning ved National Defence University i USA. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 0,489 mill. kroner knytte til utgifter til skole i USA for andre halvår 2014 og første halvår 2015. Midlane er omdisponerte til kap. 1733, post 01.

 • 0,102 mill. kroner på grunn av tilbakebetaling av utlegg for NATO-skolen i Oberammergau. Midlane vert betalte tilbake til kap. 1720, post 01.

 • 0, 253 mill. kroner knytte til feilbelastning av dimisjonsgodtgjering. Midlane er omdisponerte til kap. 1795, post 01.

 • 0,750 mill. kroner knytte til prosjekt frå Forsvarets forskingsinstitutt om trygging av den operative evna til kampfly. Midlane er omdisponerte til kap. 1733, post 01.

 • 4,571 mill. kroner knytte til tverrprioritering av utgifter for å avhjelpe utfordringa i samband med endringar i valuta for Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Post 70 Renter låneordning

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 4,280 mill. kroner knytte til reduserte utgifter til rentestønad ved Befalets låneordning. Midlane er omdisponerte til kap. 1733, post 01 (4,000 mill. kroner) og kap. 1720, post 01 (0,280 mill. kroner).

Kap. 1731 Hæren

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

5 226 167

5 327 879

5 329 645

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto auka med 1,766 mill. kroner.

Posten vert føreslått auka med:

 • 30,000 mill. kroner på grunn av tilsvarande inntektsauke på kap. 4731, post 01.

 • 3,776 mill. kroner knytte til auka behov for innbetaling til kapitalelement i husleiga til Forsvarsbygg på kap. 4710, post 01.

 • 6,246 mill. kroner som følge av ei endring i mva.-satsane som vart lagde til grunn i fordelinga mellom Hæren og Forsvarets logistikkorganisasjon ved innføring av nettordning mva. Midlane er omdisponerte frå kap. 1740, post 01.

 • 0,601 mill. kroner knytte til kurs og utdanning ved International Specialist Training Centre. Midlane er omdisponerte frå kap. 1720, post 01 (0,088 mill. kroner) og kap. 1732, post 01 (0,513 mill. kroner).

 • 3,298 mill. kroner knytte til meirutgifter til grunnløn ved internasjonale operasjonar. Dette gjeld auka grunnløn som ikkje lar seg rekne av mot kap. 1792, post 01. Dermed vert midlane omdisponerte frå denne posten.

 • 1,236 mill. kroner knytte til omdisponering av minimumssatsen for velferd, sidan personell frå andre avdelingar i Forsvaret tar imot velferdstenester frå Hærens leirar. Midlane er omdisponerte frå fleire kapittel.

 • 3,314 mill. kroner knytte til leveranse av tenestehundar frå Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte. Midlane er omdisponerte frå kap. 1720, post 01 (0,663 mill. kroner), kap. 1732, post 01 (0,497 mill. kroner), kap. 1733, post 01 (1,988 mill. kroner) og kap. 1734, post 01 (0,166 mill. kroner).

 • 2,785 mill. kroner knytte til kurs ved Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte. Midlane er omdisponerte frå fleire kapittel.

 • 1,200 mill. kroner knytte til to årsverk som er overført frå Luftforsvaret og Sjøforsvaret i samband med Prosjekt vakt og trygging. Midlane frå kap. 1732, post 01 (0,600 mill. kroner) og kap. 1733, post 01 (0,600 mill. kroner)

 • 2,230 mill. kroner knytte til kurs ved Hærens våpenskole og kursplasser for Alliert kompetansesenter for operasjonar under vinterforhold. Midlane er omdisponerte frå kap. 1720, post 01.

Posten vert førelått redusert med:

 • 17,895 mill. kroner i samband med intern effektivisering er ført tilbake. Midlane er omdisponerte til kap. 1740, post 01.

 • 3,575 mill. kroner for prosjekter knytte til nettverksbasert forsvar. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 1,401 mill. kroner knytte til auka utgifter i samband med bustad og innkvartering av forsvarspersonell i Oslo-området. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 0,375 mill. kroner knytte til etablering av sentral eining for strukturforvaltning. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 7,662 mill. kroner som følge av at aktivitetar knytte til system- og artikkelforvaltning definerast innafor fagmyndigheita. Midlane er omdisponerte til kap. 1740, post 01.

 • 1,312 mill. kroner knytte til masterutdanning i USA. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 5,896 mill. kroner knytte til grunnløn til fast tilsette frå andre styrkeprodusentar som inngår i etterretningsbidrag i internasjonale operasjonar. Midlane er omdisponerte til kap. 1792, post 01.

 • 0,580 mill. kroner knytte til forvaltning og teknisk drift av elektroniske tryggingssystem. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 0,375 mill. kroner knytte til mellombels finansiering av Mini Unmanned Aerial System (små dronar). Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 0,049 mill. kroner på grunn av tilbakebetaling av utlegg for NATO-skolen i Oberammergau. Midlane tilbakebetales til kap. 1720, post 01.

 • 13,800 mill. kroner knytte til tverrprioritering av utgifter for å avhjelpe utfordringa i samband med endringar i valuta for Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Kap. 4731 Hæren

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

64 628

64 628

94 628

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 30,000 mill. kroner som følge av auka salsinntekter knytte til drift av kjøkken og messer. Midlane kjem frå Forsvarsbygg i samband med rydding av Hjerkinn skyte- og øvingsfelt samt frå Statsbygg knytte til rydding av Stølsheia.

Meirinntektene fører med seg ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1732 Sjøforsvaret

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

3 452 649

3 576 729

3 556 273

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto redusert med 20,456 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 0,172 mill. kroner knytte til garnisonstenester levert frå Ramsund Orlogsstasjon til Forsvarets spesialstyrkar. Midlane er omdisponerte frå kap. 1720, post 01.

Posten er føreslått redusert med:

 • 1,592 mill. kroner for prosjekter knytte til nettverksbasert forsvar. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 0,722 mill. kroner knytte til auka utgifter i samband med bustad og innkvartering av forsvarspersonell i Oslo-området. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 0,375 mill. kroner knytte til etablering av sentral eining for strukturforvaltning. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 0,600 mill. kroner knytte til eit årsverk som er overført til Hæren i samband med Prosjekt vakt og trygging. Midlane er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 0,457 mill. kroner knytte til kurs ved Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte. Midlane er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 0,497 mill. kroner knytte til leveranse av tenestehundar frå Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte. Midlane er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 1,842 mill. kroner som følge av at aktivitetar knytte til system- og artikkelforvaltning vert definert innanfor fagmyndigheita Midlane er omdisponerte til kap. 1740, post 01.

 • 0,279 mill. kroner knytte til grunnløn til fast tilsette frå andre styrkeprodusentar som inngår i etterretningsbidrag i internasjonale operasjonar. Midlane er omdisponerte til kap. 1792, post 01.

 • 0,513 mill. kroner knytte til kurs og utdanning ved International Specialist Training Centre. Midlane er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 2,333 mill. kroner knytte til ei erstatningssak for personell i Sjøforsvaret frå 2014 der kap. 1725 gjorde utbetalinga på forskot i november 2014. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 2,891 mill. kroner i samband med intern effektivisering er førte tilbake. Midlane er omdisponerte til kap. 1740, post 01.

 • 0,069 mill. kroner på grunn av tilbakebetaling av utlegg for NATO-skolen i Oberammergau. Midlane vert betalte tilbake til kap. 1720, post 01.

 • 0,894 mill. kroner knytte til redusert kapitalelement i husleiga til Forsvarsbygg på kap. 4710, post 01.

 • 7,000 mill. kroner knytte til behovet for å halde oppe talet på patruljedøgn i kystvakta på kap. 1790, post 01.

 • 0,564 mill. kroner knytte til tverrprioritering av utgifter for å avhjelpe utfordringa i samband med endringar i valuta for Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Kap. 1733 Luftforsvaret

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

4 573 004

4 824 606

4 954 561

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto auka med 129,955 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 46,000 mill. kroner knytte til operativ testing og evaluering av NH90. Midlane er omdisponerte frå kap. 1790, post 01.

 • 40,093 mill. kroner knytte til auka utgifter ved å flytte DA-20 frå Rygge til Gardermoen. Midlane er omdisponerte frå kap.1710, post 01 (11,000 mill. kroner) og post 47 (29,093 mill. kroner).

 • 3,548 mill. kroner knytte til meirutgifter til operasjon Gritrock som ikkje vert dekte av Utanriksdepartementets ODA-midlar. Midlane er omdisponerte frå 1760, post 45.

 • 11,200 mill. kroner på grunn av tilsvarande inntektsauke på kap. 4731 og gjeld auke i inntekter frå C-130J styrkebidrag til støtte for den internasjonale innsatsen i Vest-Afrika (operasjon Gritrock) (10,595 mill. kroner) og frå bistand med transportfly til Dronning Maud land (0,605 mill. kroner).

 • 0,750 mill. kroner knytte til prosjekt frå Forsvarets forskingsinstitutt om trygging av den operative evna til kampfly. Midlane er omdisponerte frå kap. 1725, post 01.

 • 4,000 mill. kroner knytte til meirutgifter på grunn av endringane i valutakursane. Midlane er omdisponerte frå kap. 1725, post 70.

 • 25,000 mill. kroner knytte til auka aktivitet i Luftforsvaret. Midlane er omdisponerte frå kap. 1740, post 01.

 • 0,489 mill. kroner knytte til skuleutgifter i USA for andre halvår 2014 og første halvår 2015. Midlane er omdisponerte frå kap. 1725, post 01.

 • 0,750 mill. kroner knytte til mellombels finansiering av Mini Unmanned Aerial System (små dronar). Midlane er omdisponerte frå kap. 1721, post 01.

 • 4,100 mill. kroner knytte til forsterking i vakt- og tryggingsstroppen på Gardermoen militære flyplass. Midlane er omdisponerte frå kap. 1725, post 01.

 • 18,207 mill. kroner som er omdisponerte frå andre kapittel for å avhjelpe utfordringa i Luftforsvaret i samband med endringar i valuta.

Posten er føreslått redusert med:

 • 14,126 mill. kroner knytte til reduserte kapitalelement i husleiga til Forsvarsbygg på kap. 4710, post 01.

 • 2,244 mill. kroner for prosjekter knytte til nettverksbasert forsvar. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 0,672 mill. kroner knytte til auka utgifter i samband med bustad og innkvartering av forsvarspersonell i Oslo-området. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 0,375 mill. kroner knytte til etablering av sentral eining for strukturforvalting. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 0,600 mill. kroner knytte til eit årsverk som er overført til Hæren i samband med Prosjekt vakt og trygging. Midlane er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 1,014 mill. kroner knytte til kurs ved Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte. Midlane er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 1,988 mill. kroner knytte til leveranse av tenestehundar frå Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte. Midlane er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 0,461 mill. kroner knytte til omdisponering av minimumssatsen for velferd, sidan personell frå Luftforsvaret tar imot velferdstenester frå Hærens leirar. Midlane er omdisponerte til Hæren på kap. 1731, post 01.

 • 2,294 mill. kroner som følge av at aktivitetar knytte til system- og artikkelforvalting vert definert innanfor fagmyndigheita. Midlane er omdisponerte til kap. 1740, post 01.

 • 0,286 mill. kroner knytte til grunnløn til fast tilsette frå andre styrkeprodusentar som inngår i etterretningsbidrag i internasjonale operasjonar. Midlane er omdisponerte til kap. 1792, post 01.

 • 0,122 mill. kroner på grunn av tilbakebetaling av utlegg for NATO-skolen i Oberammergau. Midlane vert betalte tilbake til kap. 1720, post 01.

Kap. 4733 Luftforsvaret

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

179 664

179 664

190 864

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 11,200 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 10,595 mill. kroner knytte til auke i inntekter frå C-130J styrkebidrag til støtte for den internasjonale innsatsen i Vest-Afrika.

 • 0,605 mill. kroner knytte til auke i inntekter frå bistand med transportfly til Dronning Maud land.

Meirinntektene fører med seg ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1734 Heimevernet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

1 214 133

1 232 874

1 225 003

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto redusert med 7,871 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 0,813 mill. kroner knytte til garnisonstenester leverte frå Heimevernet til Forsvarets operative hovedkvarter. Midlane er omdisponerte frå kap. 1720, post 01.

Posten er føreslått redusert med:

 • 0,571 mill. kroner for prosjekter knytte til nettverksbasert forsvar. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 0,126 mill. kroner knytte til auka utgifter i samband med bustad og innkvartering av forsvarspersonell i Oslo-området. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 0,160 mill. kroner knytte til kurs ved Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte. Midlane er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 0,166 mill. kroner knytte til leveranse av tenestehundar frå Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte. Midlane er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 0,070 mill. kroner knytte til omdisponering av minimumssatsen for velferd, sidan personell frå Heimevernet tar imot velferdstenester frå Hærens leirar. Midlane er omdisponerte til Hæren på kap. 1731, post 01.

 • 1,712 mill. kroner som følge av at aktivitetar knytte til system- og artikkelforvaltning vert definerte innanfor fagmyndigheita. Midlane er omdisponerte til kap. 1740, post 01.

 • 0,899 mill. kroner knytte til redusert husleige som følge av overdraging av idrettsbygg på Lutvann. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 0,135 mill. kroner i samband med intern effektivisering er førte tilbake. Midlane er omdisponerte til kap. 1740, post 01.

 • 0,008 mill. kroner på grunn av tilbakebetaling av utlegg for NATO-skolen i Oberammergau. Midlane vert betalte tilbake til kap. 1720, post 01.

 • 1,536 mill. kroner knytte til redusert kapitalelement i husleiga til Forsvarsbygg på kap. 4710, post 01.

 • 3,301 mill. kroner knytte til tverrprioritering av utgifter for å avhjelpe utfordringa i samband med endringar i valuta for Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Kap. 1735 Etterretningstenesta

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

21

Spesielle driftsutgifter

1 222 912

1 232 611

1 236 788

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto auka med 4,177 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 10,400 mill. kroner knytte til meirbehov for etterretningstenesta. Midlane er omdisponerte frå kap. 1760, post 45.

Posten er føreslått redusert med:

 • 0,249 mill. kroner for prosjekter knytte til nettverksbasert forsvar. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 0,118 mill. kroner på grunn av tilbakebetaling av utlegg for NATO-skolen i Oberammergau. Midlane vert betalt tilbake til kap. 1720, post 01.

 • 0,813 mill. kroner knytte til redusert kapitalelement i husleiga til Forsvarsbygg på kap. 4710, post 01.

 • 5,043 mill. kroner knytte til tverrprioritering av utgifter for å avhjelpe utfordringa i samband med endringar i valuta for Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

1 937 193

2 024 518

2 172 936

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto auka med 148,418 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 101,777 mill. kroner på grunn av tilsvarande inntektsauke på kap. 4740.

 • 22,000 mill. kroner knytte til norsk deltaking NATO Response Force i 2015. Midlane er omdisponerte frå kap. 1725, post 01.

 • 22,835 mill. kroner i samband med intern effektivisering er førte tilbake. Midlane er omdisponerte frå fleire kapitel.

 • 15,207 mill. kroner som følge av at aktivitetar knytte til system- og artikkelforvaltning vert definerte innanfor fagmyndigheita. Midlane er omdisponerte frå fleire kapitel.

 • 2,000 mill. kroner knytte til meirutgifter for innleige av konsulentar ved overføring av ansvaret for kjøp av reinhaldstenester frå Forsvarsbygg til Forsvaret. Midlane er omdisponerte frå kap. 1760, post 45.

 • 5,013 mill. kroner som er omdisponerte frå kap. 1760, post 45, knytte til at midlar nytta i balanseringen av statsregnskapet for 2014 vert førte tilbake.

 • 22,221 mill. kroner som er omdisponerte frå andre kapitel for å avhjelpe utfordringa i samband med endringar i valuta for Forsvarets logistikkorganisasjon.

Posten er føreslått redusert med:

 • 25,000 mill. kroner knytte til nedbygging av lager. Midlane er omdisponerte til kap. 1733, post 01.

 • 3,500 mill. kroner for prosjekter knytte til nettverksbasert forsvar. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 0,240 mill. kroner knytte til auka utgifter for bustad og innkvartering av forsvarspersonell i Oslo-området. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 0,375 mill. kroner knytte til etablering av sentral eining for strukturforvaltning. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 0,408 mill. kroner knytte til kurs ved Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 0,104 mill. kroner knytte til omdisponering av minimumssatsen for velferd, sidan personell frå Forsvarets logistikkorganisasjon mottar velferdstenester frå Hærens leirer. Midlane er omdisponerte til Hæren på kap. 1731, post 01.

 • 0,678 mill. kroner knytte til overføring av tre årsverk til kap. 1720, post 01, med verking frå 1. august 2015.

 • 6,246 mill. kroner som følge av ei endring i mva.-satsane som vart lagt til grunn i fordelinga mellom Hæren og Forsvarets logistikkorganisasjon ved innføring av nettordning mva. Midlane er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 0,057 mill. kroner på grunn av tilbakebetaling av utlegg for NATO-skolen i Oberammergau. Midlane vert betalte tilbake til kap. 1720, post 01.

 • 1,328 mill. kroner knytte til drift av ein mellombels organisasjon til den nyoppretta materielletaten. Midlane er omdisponerte til kap. 1760, post 01.

 • 4,699 mill. kroner knytte til redusert kapitalelement i husleiga til Forsvarsbygg på kap. 4710, post 01.

Kap. 4740 Forsvarets logistikkorganisasjon

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

102 224

221 623

323 400

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 101,777 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 64,270 mill. kroner knytte til refusjonar av mva. betalt på forskot for BAE Hägglund over kap. 1740 i samband med kampvognprogrammet. Midlane vert ikkje belasta FINs kapittel 1633.

 • 4,335 mill. kroner knytte til auka sal av uniformseffektar.

 • 9,923 mill. kroner knytte til auka inntekter frå leveransar av IKT-tenester til Forsvarsbygg.

 • 10,585 mill. kroner knytte til auka inntekt frå lisensar på programvare.

 • 5,000 mill. kroner knytte til auka inntekter frå sal av verkstadtenester.

 • 0,600 mill. kroner knytte til refusjon frå Forsvarsbygg.

 • 1,200 mill. kroner knytte til auka inntekter frå sal av ammunisjon og ammunisjonstenester til politiet.

 • 2,700 mill. kroner knytte til inntekter frå sal av basesett til Direktorat for samfunnstrygging og beredskap.

 • 2,250 mill. kroner knytte til meirinntekt frå utleige av basesett til Sverige.

 • 0,914 mill. kroner knytte til inntekt frå Gjensidige Forsikring relatert til regresskrav forbunde med skade på køyrety.

Meirinntektene fører med seg ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1760 Nyskaffingar av materiell og nybygg og nyanlegg

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

983 759

987 820

996 300

44

Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del

66 533

52 733

36 733

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald

5 904 332

4 111 312

4 194 303

48

Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del

80 764

68 103

21 603

75

Fellesfinansierte investeringar, Noregs tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik

87 907

85 000

75 000

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto auka med 8,480 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 6,595 mill. kroner knytte til kjøp av tenester og tilrettelegging av EBA og infrastruktur til ein mellombels organisasjon for den nyoppretta materielletaten. Midlane er omdisponerte frå kap. 1760, post 45.

 • 4,400 mill. kroner knytte til kjøp av juridisk støtte i forbindelse med Archer-prosjektet. Midlane er omdisponerte frå kap. 1760, post 45.

 • 0,585 mill. kroner på grunn av tilsvarande auke i inntekta på kap. 4760 knytt til deling av utgifter på prosjekt P6192 Oppgradering Luftvernmissil til fregattane.

 • 1,328 mill. kroner knytte til drift av ein mellombels organisasjon til den nyoppretta materielletaten. Midlane er omdisponerte frå kap. 1740, post 01.

Posten er føreslått redusert med:

 • 0,352 mill. kroner for prosjekter knytte til nettverksbasert forsvar. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 0, 063 mill. kroner knytte til auka utgifter i samband med bustad og innkvartering av forsvarspersonell i Oslo-området. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 1,520 mill. kroner i samband med intern effektivisering er førte tilbake. Midlane er omdisponerte til kap. 1740, post 01.

 • 2,493 mill. kroner knytte til tverrprioritering av utgifter for å avhjelpe utfordringa i samband med endringar i valuta for Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Post 44 Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 16,000 mill. kroner på grunn av lågare utbetaling på posten enn venta. Midlane er omdisponerte til kap. 1760, post 45.

Post 45 Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald

Løyvinga på posten er føreslått netto auka med 82,991 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 48,870 mill. kroner knytte til tilsvarande inntektsauke på kap. 4760, post 45.

 • 19,000 mill. kroner knytte til tilsvarande inntektsauke på kap. 4760, post 48.

 • 31,700 mill. kroner knytte til kjøp av Advanced Medium Range Air to Air Missile (AMRAAM C7). Midlane er omdisponerte frå kap. 1761, post 45.

 • 16,000 mill. kroner knytte til omdisponering av mindrebehov på kap. 1760, post 44.

 • 10,000 mill. kroner knytte til omdisponering av mindrebehov på kap. 1760, post 75.

Posten er føreslått redusert med:

 • 0,063 mill. kroner i samband med meirutgifter knytte til nasjonale, militære stillingar i Belgia på kap. 1719, post 01.

 • 2,180 mill. kroner knytte til meirutgifter på kompetansereforma. Midlane er omdisponerte til kap. 1700, post 73.

 • 10,400 mill. kroner knytte til meirbehov for etterretningstenesta. Midlane er omdisponerte til kap. 1735, post 21.

 • 5,013 mill. kroner som er omdisponerte til kap. 1740, post 01, knytte til tilbakeføring av midlar nytta i balanseringen av statsregnskapet for 2014.

 • 0,322 mill. kroner til knytte av meirbehov i samband med stabilisering av drift på P2813 Human Resource Management på kap. 1720, post 01.

 • 4,400 mill. kroner knytte til juridisk støtte på Archer-prosjektet. Midlane er omdisponerte til kap. 1760, post 01.

 • 3,548 mill. kroner knytte til meirutgifter som følge av operasjon Gritrock i Sierra Leone. Midlane er omdisponerte til 1733, post 01.

 • 6,595 mill. kroner knytte til kjøp av tenester og tilrettelegging av EBA og infrastruktur for ein mellombels organisasjon til den nyoppretta materielletaten. Midlane er omdisponerte til kap. 1760, post 01.

 • 2,000 mill. kroner knytte til meirutgifter for innleige av konsulentar ved overføring av ansvaret for innkjøp av reinhaldstenester frå Forsvarsbygg til Forsvaret. Midlane er omdisponerte til kap. 1740, post 01.

 • 6,500 mill. kroner knytte til istandsetting av Militærhospitalet for innflytting av den nye materielletaten. Midlane er omdisponerte til kap. 1710, post 47.

 • 1,558 mill. kroner i samband med meirutgifter knytte til Tryggingsutvalet. Midlane er omdisponerte til kap. 1719, post 01.

Post 48 Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 46,500 mill. kroner på grunn av tilsvarande inntektsreduksjon på kap. 4760, post 48.

Post 75 Fellesfinansierte investeringar, Noregs tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 10,000 mill. kroner knytte til lågare utbetaling enn venta. Midlane er omdisponerte til kap. 1760. post 45.

Kap. 4760 Nyskaffingar av materiell og nybygg og nyanlegg

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

1 069

2 234

2 819

45

Store nyskaffingar

19 063

67 933

48

Fellesfinansierte investeringar, inntekter

80 800

65 500

38 000

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 0,585 mill. kronerr. Auka skuldast refusjon av utlegg i samband med P6192 Oppgradering Luftvernmissil til fregattane.

Meirinntektene fører med seg ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Post 45 Store nyskaffingar

Løyvinga på posten er føreslått netto auka med 48,870 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 25,190 mill. kroner knytte til refusjonar frå Sverige, Danmark og Finland i samband med Multinational Geospatial Co-production Program.

 • 1,251 mill. kroner knytte til betaling av konvensjonalbøter i samband med forsinka leveransar.

 • 10,926 mill. kroner knytte til inntekter frå royalties.

 • 8,061 mill. kroner knytte til refusjonar frå Försvarets Materielverk for nyskaffing til Sjøforsvaret.

 • 3,159 mill. kroner knytte til inntekter i samband med refusjonar frå FFI.

 • 0,283 mill. kroner knytte til diverse mindre inntekter.

Meirinntektene fører med seg ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Post 48 Fellesfinansierte investeringar, inntekter

Løyvinga på posten er føreslått netto redusert med 27,500 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 19,000 mill. kroner knytte til auka inntekter frå NATO og refusjon av allereie finaniserte prosjekt.

Posten er føreslått redusert med 46,500 mill. kroner knytte til lågare refusjonar frå NATO som følge av utsetjing og forseinkingar i fleire NATO-prosjekt.

Meirinntektene fører med seg ein parallell reduksjon av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1761 Nye kampfly med baseløysing

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

115 862

115 168

114 924

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald

3 054 857

4 584 857

3 453 157

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 0,244 mill. kroner knytte til tverrprioritering av utgifter for å avhjelpe utfordringa i samband med endringar i valuta for Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Post 47 Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald

Løyvinga på posten er føreslått netto redusert med 1 131,700 mill. kroner knytte til:

 • 1 100,000 mill. kroner knytte til ein føreslått tilsvarande auke av løyvinga til kampflyanskaffingar i 2016 basert på at forventa utbetaling i 2015 er utsett til 2016.

 • 31,700 mill. kroner knytte til nyskaffing av Advanced Medium Range Air to Air Missile (AMRAAM C7). Midlane er omdisponerte til kap. 1760, post 45.

Kap. 1790 Kystvakta

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

1 034 780

1 031 809

990 444

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto redusert med 41,365 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med 7,000 mill. kroner knytte til behovet for å oppretthalde talet på patruljedøgn i kystvakta. Midlane er omdisponerte frå kap. 1732, post 01.

Posten er føreslått redusert med:

 • 46,000 mill. kroner knytte til operativ testing og evaluering av NH90 Midlane er omdisponerte til kap. 1733, post 01.

 • 0,135 mill. kroner for prosjekter knytte til nettverksbasert forsvar. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 0, 141 mill. kroner knytte til auka utgifter i samband med bustad og innkvartering av forsvarspersonell i Oslo-området. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 0,283 mill. kroner i samband med intern effektivisering er førte tilbake. Midlane er omdisponerte til kap. 1740, post 01.

 • 1,806 mill. kroner knytte til tverrprioritering av utgifter for å avhjelpe utfordringa i samband med endringar i valuta for Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Kap. 1791 Redningshelikoptertenesta

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

737 888

794 319

885 468

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 91,149 mill. kroner på grunn av tilsvarande inntektsauke på kap. 4791 og gjeld meirinntekter frå Justis- og beredskapsdepartementet i samband med NAWSARH-prosjektet.

Kap. 4791 Redningshelikoptertenesta

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

686 454

755 722

847 925

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er auka med 92,203 mill. kroner for:

 • 91,149 mill. kroner knytte til overføring av midlar frå 2014 i høve til Endringsavtale nr. 1 frå Justis- og beredskapsdepartementet samt fakturering av Justis- og beredskapsdepartementet i høve til forklaring til statsregnskapet for 2014. Inntekta medfører ein parallell auke av utgiftsramma på kap. 1791, post 01.

 • 1,054 mill. kroner knytte til verkinga av lønsoppgjeret i 2015. Utgiftssida vil bli auka med lønskompensasjon på bakgrunn av eige skriv frå Finansdepartementet.

Meirinntektene fører med seg ein parallell reduksjon av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1792 Norske styrker i utlandet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

570 367

571 562

576 906

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto auka med 5,344 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 7,000 mill. kroner på grunn av tilsvarande inntektsauke på kap. 4792, post 01.

 • 7,828 mill. kroner knytte til grunnløn til fast tilsette frå andre styrkeprodusentar som inngår i etterretningsbidrag i internasjonale operasjonar. Midlane er omdisponerte frå fleire kapitel.

Posten er føreslått redusert med:

 • 0,141 mill. kroner for prosjekter knytte til nettverksbasert forsvar. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 0,225 mill. kroner knytte til kurs ved Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte er omdisponerte til kap. 1731, post 01.

 • 0,343 mill. kroner som følge av at aktiviteter knytte til system- og artikkelforvaltning vert definert innanfor fagmyndigheita. Midlane er omdisponerte til kap. 1740, post 01.

 • 8,775 mill. kroner knytte til meirutgifter til grunnløn ved internasjonale operasjonar. Dette gjeld auka grunnløn som ikkje lar seg rekne av mot kap. 1792, post 01. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01 (4,525 mill. kroner), 1731, post 01 (3,298 mill. kroner)og 1733 post 01 (0,952 mill. kroner).

Kap. 4792 Norske styrkar i utlandet

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

10 368

10 368

17 368

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 7,000 mill. kroner knytte til refusjonar frå andre nasjonar i samband med forpleiing, forlegning og drift i Afghanistan.

Meirinntektene fører med seg ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Kap. 1795 Kulturelle og allmennyttige føremål

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsutgifter

265 793

269 501

270 573

60

Tilskot til kommunar

-

1000

-

Post 01 Driftsutgifter

Løyvinga på posten er føreslått netto auka med 1,072 mill. kroner.

Posten er føreslått auka med:

 • 2,505 mill. kroner på grunn av tilsvarande auka salsinntekt på kap. 4795, post 01.

 • 0, 253 mill. kroner knytte til feilbelasting av dimisjonsgodtgjering. Midlane er omdisponerte frå kap. 1725, post 01.

 • 0,666 mill. kroner er omdisponert frå andre kapitel for å dekkje utgifter til kjøp av utstillingsmontrar til Forsvarsmuseet på Akershus festning.

Posten er føreslått redusert med:

 • 0,168 mill. kroner for prosjekter knytte til nettverksbasert forsvar. Midlane er omdisponerte til kap. 1720, post 01.

 • 0,029 mill. kroner knytte til auka utgifter i samband med bustad og innkvartering av forsvarspersonell i Oslo-området. Midlane er omdisponerte til kap. 1725, post 01.

 • 2,155 mill. kroner knytte til redusert kapitalelement i husleiga til Forsvarsbygg på kap. 4710, post 01.

Post 60 Tilskot til kommunar

Løyvinga på posten er føreslått redusert med 1,000 mill. kroner knytte til historiske markeringar og jubileum. Midlane er omdisponerte til kap. 1719, post 01.

Kap. 4795 Kulturelle og allmennyttige formål

(i 1 000 kr)

Post

Kategori

Saldert budsjett 2015

Løyving før omgruppering

Løyving etter omgruppering

01

Driftsinntekter

9 495

9 495

12 000

Post 01 Driftsinntekter

Løyvinga på posten er føreslått auka med 2,505 mill. kroner som følge av inntekter ved auka sal av bilettar ved arrangement av konsert knytte til Forsvarets musikk samt inntekter ved guida omvisingar på Forsvarets museum og Akershus slott.

Meirinntektene fører med seg ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt.

Til forsida av dokumentet