Prop. 37 L (2017–2018)

Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Om FHF

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ble opprettet som følge av lov av 7. juli 2000 nr. 68 om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Formålet med loven er å styrke finansieringen av forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Loven slår fast at avgiftsmidlene skal forvaltes av et styre oppnevnt av departementet. FHF forvalter avgiftsmidlene.

FHF har blitt betraktet som et forvaltningsorgan, men har endel særegenheter i forhold til det som vanligvis kjennetegner forvaltningsorganer, bl.a. når det gjelder organisering og økonomi og på personalområdet. Dette har skapt uklarheter, og har medført at Riksrevisjonen har bedt departementet om å klargjøre FHFs tilknytningsform til staten og til departementet.

Virksomheten har bl.a. et eget styre med særegne oppnevningsregler og midlene kanaliseres ikke over statsbudsjettet. FHF avlegger dermed ikke regnskap til statsregnskapet. De ansatte i FHF er ikke meldt inn i statens sentrale tjenestemannsregister, og har ikke pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Riksrevisjonen har påpekt at FHF ikke avlegger regnskap til statsregnskapet, og har bedt departementet opplyse hvilken tilknytningsform departementet vurderer at FHF har til staten og til departementet.

Departementet har på bakgrunn av dette gjennomgått FHFs tilknytningsform, og foreslår å endre FHFs tilknytningsform til departementet til et statlig aksjeselskap.

2.2 Høringen

Et høringsbrev med forslag til endring av FHFs tilknytningsform til statlig aksjeselskap ble sendt på offentlig høring 30. mai 2017 med frist for uttalelser 12. juli 2017 til følgende institusjoner og organisasjoner:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Fiskeridirektoratet

 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

 • Havforskningsinstituttet

 • Innovasjon Norge

 • Mattilsynet

 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

 • Norges forskningsråd

 • Tolldirektoratet

 • Forskningsinstituttenes fellesarena

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Kystfiskarlag

 • Norske Sjømatbedrifters Landsforening

 • Norges sjømatråd

 • Norsk Industri

 • Sjømat Norge

 • Tekna

 • Departementet mottok høringssvar fra følgende institusjoner og organisasjoner:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

 • Mattilsynet

 • Tolldirektoratet

 • Fiskebåt

 • Forskningsinstituttenes fellesarena

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Fiskarlag