Prop. 37 L (2017–2018)

Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)

Til innholdsfortegnelse

5 Høringsinstansenes syn

Det ble avgitt ti høringsuttalelser. Av disse hadde syv ingen merknader til – eller støttet forslaget.

Norges Fiskarlag legger vekt på at departementet sikrer god og bred kompetanse fra næringen i styringen av aksjeselskapet. Landsorganisasjonen i Norge forutsetter at ordningen med at departementet oppnevner styret etter forslag fra organisasjonene opprettholdes. Forskningsinstituttenes fellesarena påpeker at omdanningen av FHF fra et forvaltningsorgan er et viktig og riktig skritt, og at administrasjonen bør legges til Forskningsrådet for å sikre effektivitet, kvalitet, transparens og næringsrelevans.