Prop. 37 L (2017–2018)

Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til lovforslaget

Til lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen § 3

Første ledd er endret fra at avgiftsmidlene forvaltes av et styre oppnevnt av departementet til at avgiftsmidlene forvaltes av et aksjeselskap hvor staten eier alle aksjene.

Tredje ledd er en ny bestemmelse og innebærer at forvaltningsloven av grunnleggende forvaltningsrettslige hensyn fortsatt skal gjelde ved omdanning til aksjeselskap, men at enkeltvedtak som selskapet treffer ikke kan påklages eller omgjøres av Kongen eller departementet. Det er departementets vurdering at det vil stride mot den faglige autonomien som legges til grunn ved etableringen av selskapet, hvis departementet skal kunne overprøve vedtak fattet av selskapet.

Fjerde ledd er en ny bestemmelse og innebærer at arkivlovas kapittel II om offenlige arkiver skal gjelde for selskapet. Arkivmeldingen peker på det problematiske ved at virksomheter som er underlagt offentlighetsloven, har journalføringsplikt uten å ha arkivplikt. Arkivverket mener på denne bakgrunn at det kan være hensiktsmessig om selskapet blir underlagt arkivlovas bestemmelser om offentlige arkiver. Departementet mener derfor at arkivlovas kapittel II om offentlige arkiver bør gjelde for selskapet.

Til lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen § 5

Lovens § 5 gir hjemmel til å gi forskrifter til loven. Dagens henvisning til «styret» erstattes med en hjemmel til å gi forskrift om aksjeselskapets organisering og saksbehandling, og det blir ellers presisert noe nærmere i loven hva det kan gis forskrift om.