Prop. 37 L (2017–2018)

Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Loven slår fast at avgiftsmidlene som innhentes med hjemmel i loven og tilhørende forskrift skal forvaltes av et styre oppnevnt av departementet. I proposisjonen foreslås det at avgiftsmidlene skal forvaltes av et aksjeselskap hvor staten eier alle aksjene. Hensikten med endringen er å få en egnet tilknytningsform for virksomheten og avklare uklarheter mht. styring, ansvar og hvilke rammeverk som regulerer virksomheten.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget