Prop. 37 L (2017–2018)

Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)

Til innholdsfortegnelse

6 Departementets vurderinger

Av de institusjonene og organisasjonene som har avgitt høringsuttalelse er det et en majoritet som ikke har merknader til – eller støtter forslaget om å omdanne FHF til et statlig heleid aksjeselskap.

Næringens innflytelse vil sikres gjennom kompetanse i styret og videreføring av FHFs arbeidsform som er innrettet mot å sikre at resultatene oppleves som relevante og nyttige og blir tatt i bruk av næringen.

En av de viktigste oppgavene for staten som eier er å sikre kompetente styrer. I opprettelsen av styret vil de prinsippene for opprettelse av styrer i statlige aksjeselskaper som er nedfelt i Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap (Eierskapsmeldingen) bli lagt til grunn. Eierskapmeldingen slår fast at det alltid skal være relevant kompetanse som avgjør styrevalg. Kompetanse, kapasitet og mangfold vil være de forholdene som tillegges avgjørende vekt når departementet setter sammen styret.

Næringsrelevansen har vært et avgjørende hensyn i forslaget om å omdanne FHF til et statlig aksjeselskap. Departementet mener at den foreslåtte modellen legger godt til rette for å ivareta de nødvendige hensyn til effektivitet, kvalitet og transparens.

Departementet legger til grunn at selskapet vil bli etablert i god tid før loven trer i kraft, slik at det kan utføre sine oppgaver fra ikrafttredelsestidspunktet.