Prop. 44 L (2015–2016)

Endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.)

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Lovforslagene innebærer at noen flere forhold kriminaliseres og således potensielt gjøres til gjenstand for strafforfølgelse. Det kan ikke utelukkes at etterforskningen i enkelttilfeller, særlig hvor en overtredelse er begått under uoversiktlige omstendigheter i utlandet, vil kunne bli ressurskrevende.

Ved ankebehandlingen av overtredelser av straffeloven §§ 120 a og 120 b skal dessuten lagmannsretten settes med jury. Dette er en mer kostbar behandlingsform. Samtidig antas det ikke å bli mange slike saker, slik at eventuelle merkostnader for domstolen tas innenfor eksisterende budsjettrammer. En viser også til at Stortinget 8. juni 2015 ved anmodningsvedtak nr. 621 (2014–2015) ba regjeringen om å fremme forslag om oppheving av juryordningen. Departementet arbeider med å følge opp vedtaket.

Etterforskning av lovbrudd i utlandet kan involvere bevisopptak der, samt andre rettsanmodninger til utenlandske myndigheter, og reisevirksomhet for etterforskere og vitner. Det antas imidlertid at det kun unntaksvis vil være aktuelt å iverksette omfattende etterforskning, og det vil antakelig dreie seg om forholdsvis få tilfeller. Strafforfølgning av forslagene vil dermed antakelig kunne skje uten ekstraordinær ressursbruk i politiet og påtalemyndigheten. Departementet forutsetter også at etterforskningsressursene prioriteres brukt i saker hvor allmenne hensyn etter straffeloven § 5 siste ledd, antas å ville tale for påtale dersom etterforskningen fører frem.

Til dokumentets forside