Prop. 53 L (2021–2022)

Endringer i rettshjelploven og husleieloven (Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde, faglige uavhengighet, innhenting av taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Høringen

Daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 26. april 2021 forslag om endringer i husleieloven, rettshjelploven og forskrift om Husleietvistutvalget på høring. Høringen ble også offentliggjort på regjeringen.no. Departementet sendte høringen direkte til følgende instanser:

 • Departementene

 • Statsforvalterne

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertilsynet

 • Husbanken

 • Husleietvistutvalget

 • Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum, Oslo-kontoret

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Kommunene

 • Advokatforeningen

 • Advokatbevillingsnemnden

 • Asker og Bærum Boligbyggelag

 • Disiplinærnemnden for advokater

 • Gatejuristen

 • Huseierne

 • JURK

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL)

 • KS

 • Leieboerforeningen

 • Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL)

 • Norges Huseierforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norsk Huseierforening

 • Norsk studentorganisasjon

 • OBOS

 • Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon

 • Samskipnadsrådet

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 • USBL

 • Utleiemegleren AS

Høringsfristen gikk ut 7. juni 2021. Departementet har fulgt opp høringen i to «spor». Den 22. juni 2021 fastsatte departementet forskrift om endringer i forskrift om Husleietvistutvalget som trådte i kraft 1. september 2021. Ved forskriftendringene ble virkeområdet til HTU utvidet til hele landet og det ble gjort endringer som la til rette for en enklere og mer effektiv saksbehandling i HTU.

Departementet mottok 29 høringsuttalelser. Samtlige høringsinstanser støtter forslagene til endringer i husleieloven. Av de elleve høringsinstansene som uttaler seg om forslagene til endringer i rettshjelploven, støtter omkring halvparten forslagene. Høringsinnspillene blir nærmere omtalt i forbindelse med omtalen av forslagene, se proposisjonens kapittel 3 og 4. Følgende instanser har avgitt realitetsuttalelse:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Domstoladministrasjonen

 • Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum, Oslo-kontoret

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Fredrikstad kommune

 • Oslo kommune

 • Tromsø kommune

 • Advokatforeningen

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL)

 • Leieboerforeningen

 • Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL)

 • Samskipnadsrådet

 • Utleiemegleren AS

Følgende instanser har positivt uttrykt at de ikke har merknader til høringen:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Domstoladministrasjonen

 • Forbrukerrådet

 • Askøy kommune

 • Bærum kommune

 • Lier kommune

 • Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL)

 • Utleiemegleren AS