Prop. 53 L (2021–2022)

Endringer i rettshjelploven og husleieloven (Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde, faglige uavhengighet, innhenting av taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret mv.)

Kommunal- og distriktsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i rettshjelploven og husleieloven. Formålet med forslagene er i hovedsak å tilpasse bestemmelser i rettshjelploven og husleieloven til at Husleietvistutvalget (HTU) fra 1. september 2021 ble landsdekkende. I tillegg foreslås endringer i husleieloven som gir HTU hjemmel til å innhente taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret der det er nødvendig for å utføre oppgaver etter husleieloven og HTU-forskriften , samt å lovfeste HTUs faglige uavhengighet for å klargjøre at departementet ikke kan instruere HTU i faglige spørsmål.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget