Prop. 53 L (2021–2022)

Endringer i rettshjelploven og husleieloven (Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde, faglige uavhengighet, innhenting av taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret mv.)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til de enkelte paragrafene i lovforslaget

6.1 Endringer i rettshjelploven

Til § 11 andre ledd nr. 4

Endringsforslagene er nærmere omtalt i kapittel 4 i denne proposisjonen.

Henvisningen til husleieloven § 9-8 i rettshjelploven § 11 andre ledd nr. 4 er fjernet som følge av at HTU nå er landsdekkende. HTU gir veiledning og behandler oppsigelsessaker etter husleieloven i førsteinstans, og dekker som hovedregel publikums bistandsbehov i oppsigelsessakene etter husleieloven. Rettshjelploven § 5 om lovens subsidiære karakter medfører derfor at det ikke skal innvilges fritt rettsråd i saker etter husleieloven § 9-8 etter § 11 andre ledd. Det kan fortsatt søkes om fritt rettsråd i oppsigelsessaker etter unntaksbestemmelsen i § 11 tredje ledd.

Til § 16 andre ledd nr. 3-5

Endringene er redaksjonelle. Bestemmelsen viste til § 11 andre ledd nr. 4, som tidligere omfattet saker etter husleieloven § 9-8. Ettersom det fortsatt skal innvilges fri sakførsel i sakene etter husleieloven § 9-8 og tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c når saken gjelder bolig som leietaker bebor, er dette nå uttrykkelig opplistet i § 16 andre ledd nr. 5. Endringen innebærer derfor ingen realitetsendring i retten til fri sakførsel etter § 16.

6.2 Endringer i husleieloven

Til § 12-5

Endringsforslagene er nærmere omtalt i kapittel 3 i denne proposisjonen. Departementet foreslår at bestemmelsen får en endret struktur, slik at forskriftshjemmelen i dagens første ledd andre punktum blir nytt siste ledd. Departementet foreslår at bestemmelsen om HTUs faglige uavhengighet tas inn i andre ledd, mens forslaget om en hjemmel for innhenting av taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret inntas i tredje ledd. Fjerde og femte ledd vil videreføre någjeldende andre og fjerde ledd, men noen språklige endringer.

Endringene i § 12-5 første ledd første punktum er i hovedsak språklige, og er ment å få tydelig frem at HTU behandler tvister om leie av bolig fra hele landet. Någjeldende andre punktum, som gir departementet rett til å fastsette regler om Husleietvistutvalget, foreslås flyttet til siste ledd med en annen ordlyd. Någjeldende siste punktum, som gav departementet hjemmel til å fastsette at reglene i § 12-2 om takstnemnd ikke skal gjelde i områder hvor HTU gjelder, oppheves.

Nytt andre ledd slår fast at Husleietvistutvalget er et faglig uavhengig forvaltningsorgan som ikke kan instrueres om behandlingen av enkeltsaker eller om den faglige virksomheten for øvrig. Bestemmelsen kodifiserer gjeldende praksis om at departementet ikke kan instruere HTU om hvordan utvalget skal mekle eller fatte vedtak i den enkelte klagesak, eller om den faglige virksomheten ellers. Forslaget samsvarer med at HTUs vedtak ikke kan påklages til departementet, men må bringes inn for domstolene. Den lovbestemte faglige uavhengigheten er ikke til hinder for at departementet gir administrative føringer, som for eksempel generelle krav til saksbehandlingstiden.

Nytt tredje ledd gir HTU hjemmel til, uten hinder av taushetsplikt, å innhente opplysninger fra folkeregistermyndighetene som er nødvendige for utførelsen av oppgaver etter husleieloven og forskrifter fastsatt med hjemmel i loven her.

Fjerde ledd viderefører tidligere andre ledd med endringer av rent språklig karakter. Bestemmelsen sier at tvister om leie av bolig i Norge må behandles av Husleietvistutvalget før de kan bringes inn for tingretten, hvis det følger av rettergangslovgivningen at behandling i forliksrådet ellers ville vært nødvendig. Departementet har av pedagogiske årsaker valgt å gjøre det klart at forliksrådet ikke kan behandle boligleietvister, ved å la dette komme til uttrykk i fjerde ledd andre punktum.

Femte ledd er en videreføring av tidligere fjerde ledd.

Nytt sjette ledd er en videreføring av tidligere første ledd andre punktum. Bestemmelsen er imidlertid forenklet ved at den tidligere oppramsingen av hva departementet kunne gi regler om er fjernet og det nå kun står at departementet kan gi forskrift om Husleietvistutvalget. Endringen innebærer ikke noen realitetsendring.

Ettersom det ikke lenger er behov for å presisere at utvalget kan behandle saker mellom forbruker og næringsdrivende utleier fra hele landet, oppheves någjeldende § 12-5 tredje ledd.

6.3 Overgangsbestemmelsen i del III punkt 2

Departementet foreslår en bestemmelse som fastslår at dersom en tvist om leie av bolig er bragt inn for forliksrådet før 1. september 2021, vil husleieloven § 12-5 andre ledd gjelde slik den lød før endringene i denne loven trådte i kraft.