Prop. 53 L (2021–2022)

Endringer i rettshjelploven og husleieloven (Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde, faglige uavhengighet, innhenting av taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret mv.)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Det anslås at HTU før utvidelsen av det geografiske virkeområdet dekket ca. 47 prosent av alle leieforhold i Norge, mens samtlige utleiere og leiere i dag har tilgang til HTU. Utvidelsen ble anslått å føre til økte kostnader på 2,3 millioner kroner i 2021, med helårsvirkning på 5,6 millioner kroner fra 2022. Det er bevilget penger til dette i statsbudsjettet for 2021, og det er tatt høyde for merkostnadene i 2022-budsjettet. Det ble i tillegg bevilget 2,7 millioner kroner i 2021 for nye digitale systemer. Denne bevilgningen er ettårig.

Utvidelsen av HTU til hele landet har gitt økt rettssikkerhet og tilgang til tvisteløsning for partene i boligleieforhold. Overføring av saker fra forliksrådene til HTU gir forliksrådene noe økt saksbehandlingskapasitet, ettersom de anslagsvis vil behandle om lag 1 800 færre saker årlig som følge av utvidelsen av HTU. Dette tilsvarer en reduksjon i saksmengde på om lag 2 prosent. Overføringen bidrar slik sett til å redusere saksbehandlingstiden og restanser i de forliksrådene som i dag behandler husleiesaker. Utvidelsen antas imidlertid ikke å medføre budsjettmessige innsparinger for forliksrådene. Det er relativt få husleietvister per forliksråd, og forliksrådenes saksbehandlingstid er gjennomsnittlig korte. De fleste husleietvistsakene i forliksrådet ender som fraværssaker som krever lite saksbehandling. Det er derfor ikke mulig å hente ut en gevinst i form av å redusere stillingsprosenten til ansatte i det enkelte forliksråd på bakgrunn av en så liten reduksjon i porteføljen.

Departementet antar at muligheten til å innhente taushetsbelagt informasjon vil effektivisere driften til HTU. Det vil trolig redusere saksbehandlingstiden ved at det begrenser behovet for bruk av stevnevitner. Dette vil komme partene til gode, ettersom de kan få saken sin avgjort raskere. For HTU kan effektivisering av saksbehandlingen gi noen økonomiske besparelser på sikt.

I saker som falt utenfor HTUs geografiske virkeområde skulle det tidligere innvilges fritt rettsråd etter rettshjelploven § 11 andre ledd nr. 4. Når HTU nå er landsdekkende vil det derfor være noen færre saker hvor det skal innvilges fritt rettsråd. Det forventes imidlertid kun en mindre reduksjon i utgiftene til fri rettshjelp ettersom det fortsatt vil innvilges fritt rettsråd i saker etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c, jf. rettshjelploven § 11 andre ledd nr. 4, og etter unntaksbestemmelsen i rettshjelploven § 11 tredje ledd.