Prop. 6 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Forsvarsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om å forlenge varigheten av midlertidig lov 29. april 2020 nr. 36 om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19.

Den midlertidige loven gir Forsvaret en begrenset beordringsmyndighet overfor sivilt tilsatte i Forsvaret der dette er strengt nødvendig for å sikre at Forsvaret kan opprettholde operativ evne, beredskap og styrkeproduksjon gjennom covid-19-pandemien. Loven gir videre Forsvaret myndighet til å iverksette strengt nødvendige tiltak for å begrense smittespredning, både i og utenfor arbeidstid, overfor militært tilsatte, tjenestepliktige inne til tjeneste og sivilt tilsatte.

Den midlertidige loven oppheves 1. november 2020, jf. lovens § 4. Det fremgår av Prop. 83 L (2019–2020) at det på dette tidspunktet var uklart hvor lenge tiltakene etter loven ville være nødvendige, men at dersom behovet for de aktuelle tiltakene fremdeles eksisterte etter 31. oktober 2020, ville departementet fremme forslag om forlengelse av lovens varighet. Utviklingen i pandemien tilsier at den midlertidige loven bør videreføres. Slik situasjonen er, har Forsvaret fremdeles behov for loven for å sikre at Forsvaret kan opprettholde operativ evne, beredskap og styrkeproduksjon gjennom covid-19-pandemien. Forsvarsdepartementet foreslår derfor at lovens varighet forlenges frem til 1. juni 2021. Det foreslås for øvrig ingen materielle endringer i den midlertidige loven.