Prop. 6 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet)

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til bestemmelsen

Det foreslås at § 4 annet ledd i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 skal fastsette at loven gjelder frem til 1. juni 2021. Dersom loven skal forlenges ut over dette, kreves et nytt lovvedtak. Loven har en begrenset varighet fordi den er knyttet opp til varigheten av covid-19-pandemien og de utfordringer som følger med den. Det er uklart hvor lenge tiltakene vil være nødvendige.

Dersom det viser seg at behovet for de aktuelle tiltakene fremdeles vil eksistere etter 31. mai 2021, vil departementet fremme forslag om en ytterligere forlengelse av lovens varighet.