Prop. 6 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet)

Til innholdsfortegnelse

5 Departementets vurderinger og forslag

Lovforslaget går ut på å forlenge varigheten av den midlertidige loven om forvaltning av personell i Forsvaret. Det er for øvrig ikke foreslått materielle endringer av de bestemmelsene som gir Forsvaret økt fleksibilitet i forvaltningen av eget personell. Når det gjelder den nærmere begrunnelsen for de hjemlene som følger av den midlertidige loven, viser departementet til omtalen av dette i Prop. 83 L (2019–2020).

Departementet mener det er helt nødvendig å forlenge lovens varighet for å sikre at Forsvaret fortsatt har tilstrekkelig fleksibilitet i forvaltningen av eget personell for å kunne håndtere situasjonen, og det vises til den begrunnelsen som ble gitt i høringsnotatet, jf. pkt. 3.2 over.

Grunnet misforståelsen i anledning høringen, finner departementet det nødvendig å presisere at den midlertidige loven ikke omhandler bruk av militær makt mot befolkningen. Loven regulerer hva Forsvaret som arbeidsgiver kan iverksette av tiltak overfor eget personell for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 for Forsvaret. En stor andel av høringsinnspillene ligger av den grunn utenfor spørsmålet som behandles i proposisjonen her.

Departementet har lagt helsemyndighetenes vurdering av smittesituasjonen og omfanget av covid-19-pandemien til grunn for sine vurderinger.

Etter høringsinnspillene fra arbeidstakerorganisasjonene i forrige høringsrunde la departementet inn et krav om at Forsvaret må kunne dokumentere at tiltaket er strengt nødvendig. Det ble også lagt inn en plikt til å vektlegge den enkeltes personlige forhold i vurderingen av om det skal pålegges andre arbeidsoppgaver eller ansvar.

Til innspillet fra blant annet Foreningen for Fritt Vaksinevalg om at den alminnelige styringsretten gir Forsvaret tilstrekkelig verktøy til å avhjelpe konsekvenser av covid-19 og å holde Forsvaret operativt, viser departementet til vurderingene under pkt. 3.2 i Prop. 83 L (2019–2020) og bakgrunnen for lovforslaget. Som nevnt over er departementets vurdering at de hensyn som lå til grunn da den midlertidige loven ble vedtatt, fremdeles gjør seg gjeldende slik situasjonen er i dag.

Departementet er enig med NOF i at behovet for loven må vurderes fortløpende. Dersom situasjonen endrer seg, og det ikke lenger er behov for loven, vil departementet fremme forslag for Stortinget om at loven oppheves.

Til Liberalistenes og NTLs syn om at den midlertidige loven hjemler store inngrep i eksisterende arbeidsforhold og at covid-19-pandemien ikke gir grunnlag til å fortsette en relativt alvorlig inngripen i livet til tilsatte, vil departementet bemerke at lovforslaget kun omhandler en videreføring av den allerede gjeldende loven. De prinsipielle spørsmålene knyttet til den begrensede beordringsadgangen overfor sivilt tilsatte og tiltakene for å forebygge smittsomme sykdommer, ble behandlet av Stortinget i forbindelse med det opprinnelige lovforslaget. Departementet vil i denne sammenheng også presisere at tiltak hjemlet i denne loven ikke skal benyttes med mindre det er strengt nødvendig for å oppfylle lovens formål. I dette ligger at Forsvaret ikke vil ha adgang til å benytte beordringsadgangen overfor sivilt tilsatte, eller adgangen til å pålegge tiltak av smittevernhensyn, dersom behovet ikke lenger er til stede.

Departementet vil understreke at den begrensede beordringsadgangen er ment å være en snever unntaksbestemmelse, som kun skal benyttes der andre og mindre inngripende tiltak er forsøkt. Endringer i sivilt tilsattes arbeidsoppgaver og ansvar skal som den klare hovedregel baseres på enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den høye terskelen for å iverksette tiltak etter loven vil sikre at tiltakene vil være forsvarlige og forholdsmessige.

Videre vil departementet også understreke at eventuelle tiltak som hjemles i den midlertidige loven, ikke medfører at arbeidsgivers plikter til å gi informasjon og drøfte tiltak med arbeidstakerorganisasjonene før tiltak iverksettes, blir satt til side. Disse reglene vil gjelde fullt ut, og departementet forventer at Forsvaret som arbeidsgiver fortsatt går tidlig i dialog med arbeidstakerorganisasjonene for å finne gode og konstruktive løsninger.

Forsvaret har presisert overfor departementet at hjemlene i loven også i fortsettelsen vil brukes med stor forsiktighet, og at Forsvaret legger stor vekt på dialog med de tilsatte og tjenestepliktige og deres tillitsvalgte.

Akademikerne har i sitt høringssvar foreslått at den midlertidige lovens varighet ikke skal forlenges med mer enn tre måneder. Etter departementets vurdering er smittesituasjonen fremdeles så uoversiktlig at det ikke vil være tilrådelig å kun forlenge den midlertidige lovens varighet med tre måneder. Departementet vil, som nevnt over, fortløpende vurdere behovet for loven. På det tidspunktet behovet ikke lenger er til stede, vil departementet fremme forslag om at den midlertidige loven oppheves.

Departementet foreslår ut fra dette at den midlertidige lovens varighet forlenges til 1. juni 2021 og at endringsloven trer i kraft straks.