Prop. 6 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet)

Til innholdsfortegnelse

4 Høringen og høringsinstansenes generelle syn

4.1 Høringen

Forslaget om å forlenge den midlertidige loven ble sendt på en alminnelig høring torsdag 17. september 2020, med frist for uttalelse tirsdag 22. september kl. 1200. Den korte høringsfristen ble satt for å sikre at Stortinget ble gitt tilstrekkelig tid til å kunne foreta en forsvarlig vurdering av lovforslaget før gjeldende lov oppheves. Departementets høringsnotat ble publisert på regjeringens hjemmeside slik at det var allment tilgjengelig.

Høringsnotatet ble sendt direkte til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Etterretningstjenesten

 • Forsvarsbygg

 • Forsvarsstaben

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Forsvarsmateriell

 • Generaladvokaten

 • Institutt for forsvarsstudier

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • Politihøgskolen

 • Politidirektoratet

 • Regjeringsadvokaten

 • Statens pensjonskasse

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Stortingets ombudsmann for Forsvaret

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen – Sivilombudsmannen

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Befalets fellesorganisasjon

 • Den norske advokatforening

 • Den norske legeforening

 • Fellesforbundet

 • Folk og Forsvar

 • Forsvarets seniorforbund

 • Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

 • Landsrådet for heimevernet

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Militært kvinnelig nettverk

 • Norges juristforbund

 • Norges lotteforbund

 • Norges offisers- og spesialistforbund

 • Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon

 • Norges forsvarsforening

 • Norsk militærjuridisk forening

 • Norsk tjenestemannslag

 • Norsk tjenestemannslag Forsvaret

 • Norske reserveoffiserers forbund

 • Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Parat

 • Parat Forsvar

 • Personellforbundet

 • Politiets fellesforbund

 • Unio

 • Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

 • Veteranforbundet SIOPS

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Følgende høringsinstanser hadde merknader:

 • Forsvarsstaben

 • Akademikerne

 • Foreningen for Fritt Vaksinevalg

 • Landsforeningen for Rettssikkerhet

 • Norges offisers- og spesialistforbund

 • Norsk tjenestemannslag

 • Parat Forsvar

 • Industri- og næringspartiet

 • Industri- og næringspartiet Ålesund

 • Liberalistene

 • 693 privatpersoner

Følgende høringsinstanser hadde ingen merknader:

 • Helse- og sosialdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Politihøgskolen

I tillegg kom det 90 høringssvar fra privatpersoner uten merknader. Det er uklart om dette skyldes tekniske problemer i forbindelse med innsending eller noe annet.

4.2 Høringsinstansenes syn på en forlengelse av lovens varighet

Totalt har departementet mottatt 801 høringssvar. Hovedvekten av høringssvarene kommer fra privatpersoner som er sterkt imot forlengelsen, da de oppfatter at loven åpner for bruk av militær makt mot befolkningen. Dette baserer seg på en misforståelse om at loven gir Forsvaret hjemmel til å bruke militær makt overfor sivilbefolkningen. En spredning av feilinformasjon om loven har også ført til at mange av høringssvarene knytter lovforslaget til utlevering av legemidler som består av genmodifiserte organismer, og flere tror den midlertidige loven hjemler bruk av Forsvaret til å tvangsvaksinere befolkningen. Flere har også feilaktig lagt til grunn at lovforslaget ikke skulle behandles og vedtas av Stortinget. 250 av høringssvarene fra privatpersoner som er imot forslaget, samt høringssvarene fra Industri- og næringspartiet Ålesund (Ålesund INP) og Landsforeningen for Rettssikkerhet, har i stor grad likelydende tekst.

Mange av de som har sendt inn svar, er uenige i helsemyndighetenes vurdering av koronasituasjonen og dermed også uenige i det faktiske grunnlaget for å forlenge loven.

Liberalistene mener covid-19-pandemien ikke er god nok grunn til å fortsette en relativt alvorlig inngripen i livene til sivilt tilsatte i Forsvaret. De oppfatter videre at loven omhandler bruk av militært personell i fredstid, begrunnet med covid-19-pandemien, noe de skriver det ikke er juridisk grunnlag for å opprettholde.

Ålesund INP og Landsforeningen for Rettssikkerhet oppfatter at forslaget innebærer å forlenge en lov om bruk av militær makt og tvang overfor befolkningen, og er imot forslaget.

Industri- og næringspartiet (INP) stiller seg kritisk til ytterligere behov for utvidet bruk og en forlengelse av den vedtatte loven. De viser til at Norge er i en relativt stabil smitteutvikling, med lav dødelighet, og at de akutte situasjonene ikke har oppstått. De viser også til at det ikke er nødvendig med bruk av korte høringsrunder per dags dato. INP oppfordrer til at den midlertidige loven ikke blir videreført, med henvisning til at den akutte situasjonen og de rammene som er opphavet til loven, ikke lenger er gyldige.

Flere har vært kritiske til den korte høringsfristen, blant annet Landsforeningen for Rettssikkerhet, som skriver at den korte høringsfristen er «en skam og vitner om et valg som helst skal gjøres uten andres synspunkter på saken».

Foreningen For Fritt Vaksinevalg fremhever at de ikke kan se et behov for forlengelse av den midlertidige loven, ettersom eksisterende lovgivning og den alminnelige styringsretten allerede gir Forsvaret tilstrekkelig verktøy til å avhjelpe konsekvenser av covid-19 og å holde Forsvaret operativt. De viser til at det ikke finnes noe medisinsk kunnskapsgrunnlag for å klassifisere dagens smittesituasjon i Norge som kritisk, og at lovforslaget mangler faktagrunnlag. De mener «[d]et foreligger en stor uforholdsmessighet i myndighetenes koronahåndtering, som ikke kan rettferdiggjøres ut fra dagens kunnskapssituasjon».

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) støtter forslaget om forlengelse og presiserer viktigheten av solide partsprosser i henhold til hovedtariffavtalene. NOF viser til sitt høringsinnspill i forrige høringsrunde, da de blant annet understreket at tiltakene skal være forsvarlige, effektive og forholdsmessige ut fra hva som er nødvendig for å begrense forstyrrelsen av sentrale samfunnsfunksjoner som følge av covid-19. Der loven kommer til anvendelse, forutsetter NOF at gjennomføringen behandles mellom partene på berørte nivåer og avdelinger. NOF forventer at loven fortløpende vurderes dersom premisser og omstendigheter av betydning skulle endre seg underveis.

Akademikerne skriver at en forlengelse av varigheten i første omgang må begrenses til tre måneder. Ved et eventuelt behov for ytterligere forlengelse viser de til at dette bør skje gjennom en ny høringsrunde for et nytt begrenset tidsrom.

Parat forsvar viser til sitt høringsinnspill i forrige høringsrunde. Den gang påpekte de at den alminnelige styringsretten i all hovedsak burde være tilstrekkelig for å sikre opprettholdelse av Forsvarets operative evne, men at det ved en eskalering av situasjonen vil kunne være et behov for en utvidet beordringsadgang overfor sivilt tilsatte.

Norsk tjenestemannslag (NTL) er imot forslaget og mener loven er overflødig og ikke bør forlenges. NTL viser til sitt høringsinnspill i forrige høringsrunde. De opprettholder sine prinsipielle motforestillinger fra sitt høringssvar da loven først ble vedtatt og skriver at loven hjemler store inngrep i eksisterende arbeidsforhold og personlig frihet for ansatte. De bemerker også at situasjonen i dag er en helt annen enn da arbeidet med loven startet i mars, og at det i dag er langt mindre behov for de inngripende tiltakene som loven åpner for. NTL er spesielt kritiske til at loven foreslås forlenget til 1. juni 2021, og de viser til at mye tyder på at en vaksine vil bli tilgjengelig allerede ved årsskiftet.

Forsvarsstaben støtter forslaget og skriver at Forsvaret har behov for at lovens varighet forlenges.