Prop. 6 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet)

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om forlengelse av den midlertidige lovens varighet vil ha beskjedne økonomiske og administrative konsekvenser. Eventuelle økonomiske konsekvenser som følge av forslaget, vil håndteres innenfor forsvarsbudsjettet.