Prop. 76 S (2014-2015)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014–2020)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. […]/[…] av […] 2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «EØS-avtalen», særlig artikkel 86 og 98, og

på følgende bakgrunn:

  • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1296/2013 av 11. desember 2013 om Den europeiske unions program for sysselsetting og sosial nyskaping (EaSI) og om endring av beslutning nr. 283/2010/EU om opprettelse av den europeiske mikrofinansieringsordningen Progress til fordel for sysselsetting og sosial integrasjon1 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 151/2014 av 27. juni 2014.

  • 2) Norges begrensede deltakelse i programmet bør utvides til å omfatte Progress-delen.

  • 3) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 20152

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 15 nr. 8 skal ordene «EURES-delen» erstattes med ordene «Progress- og EURES-delen».

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter avtalens EØS-artikkel 103 nr. 1 er inngitt3.

Den får anvendelse fra 1. januar 2015.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel […] 2015.

For EØS-komiteen

[…]

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 347 av 20.12.2013, s. 238.

2.

EUT L...

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.] [Ingen forfatningsrettslige krav angitt.]