Prop. 76 S (2014-2015)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014–2020)

Til innholdsfortegnelse

3 Nærmere om PROGRESS-aksen av programmet

I tillegg til EaSI-programmets generelle mål som er omtalt under pkt. 2, har PROGRESS-aksen bl.a. følgende spesifikke mål:

  • a) støtte utvikling og formidling av komparativ analytisk kunnskap av høy kvalitet for å sikre at politikkutformingen er basert på god dokumentasjon og er relevant for behov, utfordringer og forhold i de enkelte landene som deltar i programmet

  • b) fremme effektiv og inkluderende informasjonsdeling, gjensidig læring, formidling og dialog på EU-, nasjonalt og internasjonalt nivå

  • c) gi økonomisk støtte til utvikling og utprøving av innovative tiltak innenfor arbeids- og sosialpolitikken

  • d) gi økonomisk støtte til europeiske og nasjonale organisasjoner for å styrke deres evne til å utvikle, fremme og gjennomføre tiltak, aktiviteter, relevant regelverk og lovgivning.

PROGRESS gir i den nye programperioden støtte til analytiske aktiviteter som for eksempel innsamling av data og statistikk, evaluering og rapporter, referansemåling, metodeutvikling og utvikling av indikatorer. Innenfor gjensidig læring gir PROGRESS støtte til aktiviteter knyttet til formidling av god praksis, informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter, samt støtte til utvikling av informasjonssystemer for å utveksle og formidle informasjon om politiske mål og lovgivning.

PROGRESS gir i tillegg støtte til nettverksbygging, arbeidsgrupper og annet samarbeid som bidrar til oppfyllelsen av målene i PROGRESS-aksen på et lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det gis i tillegg støtte til overvåkingsorgan på et europeisk nivå samt støtte til utveksling av personell mellom nasjonale forvaltninger.

Organisasjoner i Norge som kan søke om støtte er blant annet regionale og lokale myndigheter, arbeidsformidlingstjenester, partene i arbeidslivet, nasjonale statistikkbyråer, universiteter og høyskoler, forskningsinstitusjoner, nettverk og frivillige organisasjoner etc. PROGRESS åpner for samarbeid med internasjonale organisasjoner, spesielt Europarådet, OECD, ILO, FN og Verdensbanken, og også med tredjeland som ikke deltar i programmet.