Prop. 76 S (2014-2015)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014–2020)

Til innholdsfortegnelse

6 Administrative og økonomiske konsekvenser

For perioden 2014–2020 har EaSI-programmet et totalbudsjett på 919,469 millioner euro. Budsjettet fordeles med om lag 61 prosent på PROGRESS, 21 prosent på mikrofinansieringsordningen og med 18 prosent på EURES-nettverket.

Innen PROGRESS er målet å allokere minst 20 prosent av midlene til sysselsettingsområdet særlig for å bekjempe ungdomsledigheten. Minst 50 prosent av midlene skal allokeres til arbeidet for å sikre sosial beskyttelse, bekjempe sosial utstøting samt forebygge og redusere fattigdom. Minst 10 prosent skal benyttes til arbeidet for å bedre arbeidsvilkår. For å underbygge programmets fleksibilitet, kan opp til 20 pst. av budsjettet dekke aktivitetene som går på tvers av de nevnte programdelene.

På bakgrunn av Europakommisjonens forslag anslår regjeringen at den samlede norske kontingenten for å delta i PROGRESS-aksen vil utgjøre om lag 21 mill. kroner i gjennomsnitt per år i perioden 2015–2020, basert på kursen 8,30 kroner per euro. Kontingentens størrelse vil variere noe fra år til år over perioden avhengig av aktiviteten og valutakursen.

De faktiske kostnadene for deltakelse i PROGRESS vil bli dekket innenfor gjeldende budsjettramme til Arbeids- og sosialdepartementets Kap. 601, post 70. Beløpet inkluderer administrasjonsutgifter knyttet til departementets utsendte eksperter til Europakommisjonen.

Endring av EØS-avtalen til å også omfatte deltakelse i EaSI-programmets PROGRESS-akse krever ikke lov- eller forskriftsendringer.