Prop. 76 S (2014-2015)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014–2020)

Til innholdsfortegnelse

2 Generelt om programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EASI (2014–2020)

EaSI-programmet (2014–2020) samler og viderefører tre eksisterende EU-programmer: PROGRESS (EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet), EURES (EURopean Employment Services) og mikrofinansieringsordningen (European Progress Microfinance Facility). EaSI-programmet skal bidra til å gjennomføre Europa 2020-strategien og derved EUs mål om å fremme et høyt sysselsettingsnivå og bekjempe ungdomsledighet, sikre anstendig sosial beskyttelse, bekjempe sosial utstøting og fattigdom og forbedre arbeidsvilkårene.

Frem til utgangen av 2013 deltok Norge i PROGRESS-programmet som støttet opp om EUs politikk og fremmet tiltak på de arbeidslivs- og sosialpolitiske områdene, og EURES som er arbeidsmarkedsetatenes europeiske arbeidsformidlingstjeneste. I tillegg omfatter det nye EASI-programmet mikrofinansieringsordningen som ikke tidligere har vært åpen for deltakelse fra EØS/EFTA-statene. Mikrofinansieringsordningen gir midler og veiledningstjenester til oppstart av virksomhet for marginaliserte grupper i arbeidsmarkedet og til sosialt entreprenørskap, jf. også omtale i Prop. 89 S (2013–2014).

EaSI-programmets generelle mål er:

  • å styrke eierskap til EUs fellesmål og styrke koordinering av tiltak på EU-nivå og nasjonalt nivå innenfor arbeidslivs- og sosialpolitiske områdene samt på inkluderingsområdet

  • å støtte utviklingen av hensiktsmessige sosiale sikringsordninger og arbeidsmarkedspolitikk ved å fremme god styring, gjensidig læring og sosial innovasjon

  • å modernisere EU-lovgivningen og sikre effektiv anvendelse av denne lovgivningen

  • å fremme geografisk mobilitet og øke sysselsettingsmulighetene ved å utvikle et åpent arbeidsmarked

  • å øke omfang og tilgjengelighet til mikrofinansiering for marginaliserte grupper og til sosialt entreprenørskap.

For å oppnå disse målene legger Europakommisjonen opp til at likestilling mellom kjønnene og bekjempelse av alle former for diskriminering skal fremmes i alle deler av programmet og dets aktiviteter.