Prop. 76 S (2014-2015)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014–2020)

Til innholdsfortegnelse

4 Konstitusjonelle forhold

Siden norsk deltakelse i EaSI-programmets PROGRESS-akse krever årlige økonomiske bidrag i programperioden på seks år, må Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning innhentes, jf. Grunnlovens § 26 annet ledd.

For å hindre at Norge forsinker ikrafttredelse av beslutningen, og for å gjøre det mulig for Norge å delta i PROGRESS-aksen av EaSI-programmet så tidlig som mulig og sikre norsk deltakelse i programaktivitetene for 2015, fremmes forslag om at Stortinget gir sitt samtykke før beslutningen fattes i EØS-komiteen. Det vil dermed ikke bli nødvendig for Norge å ta forbehold om konstitusjonelle prosedyrer ved beslutningen i EØS-komiteen.

Det er ikke ventet at det vil komme endringer i utkastet til beslutning i EØS-komiteen. Dersom den endelige beslutningen avviker vesentlig fra det utkastet som er lagt frem i denne proposisjonen, vil saken bli lagt frem for Stortinget på nytt.