Prop. 76 S (2014-2015)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014–2020)

Til innholdsfortegnelse

5 EØS-komiteens beslutning

Med sikte på å utvide norsk deltakelse i EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI), vil EØS-komiteen vedta en endring av protokoll 31, artikkel 15 i EØS-avtalen, slik at avtalen også omfatter norsk deltakelse i PROGRESS-aksen av dette programmet.

Utkastet til EØS-komiteens beslutning om deltagelse i deler av EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon inneholder en innledning og tre artikler:

Innledningen viser til artikkel 86 og 98 i EØS-avtalen som gjør det mulig for EØS-komiteen å endre vedleggene til avtalen gjennom avgjørelse i EØS-komiteen. Utgangspunktet er å endre protokoll 31 slik at utvidelse av samarbeidet til å omfatte PROGRESS får anvendelse fra 1. januar 2015.

Artikkel 1 slår fast at protokoll 31 får en tilføyelse om at samarbeidet blir utvidet til også å omfatte delvis deltakelse i Europaparlamentets- og Rådets forordning nr. 1296/2013 av 11. desember 2013 om EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI), PROGRESS-akse for perioden 2015–2020.

Artikkel 2 forutsetter at avgjørelsen trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meldinger i medhold av artikkel 103 nr. 1 i EØS-avtalen, og at den får anvendelse fra 1. januar 2015.

Artikkel 3 slår fast at avgjørelsen i EØS-komiteen skal kunngjøres i EØS-tillegget til «Tidend for Den europeiske unionen».