Prop. 76 S (2014-2015)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014–2020)

Til innholdsfortegnelse

7 Vurdering og tilrådning

Det er viktig for Norge å ta del i det europeiske samarbeidet på det arbeidslivspolitiske og sosialpolitiske området. Regjeringen ønsker at Norge skal sikre seg god og løpende kontakt om politikkutviklingen og være en bidragsyter til arbeidet med å skape et solidarisk, inkluderende og trygt Europa.

Norsk deltakelse i PROGRESS er sentralt for å kunne ivareta omfattende faglige interesser på arbeidsretts- og arbeidsmiljøområdet som i sin helhet er innlemmet i EØS-avtalen. Norge er derfor sterkt berørt av utviklingen av europaretten på disse områdene. Sentralt i dette arbeidet er en løpende orientering og kunnskap om initiativer og regelverksutvikling. Det er en forutsetning for best mulig å kunne utnytte påvirkningsmulighetene på disse fagområdene. Noen aktiviteter er koblet opp mot andre områder innenfor EØS-avtalen ved at de understøtter kunnskapsutviklingen innen blant annet arbeidsrettsfeltet og vedrørende mobiliteten av personer innen EØS-området. Noen av aktivitetene som også finansieres av PROGRESS, er på områder som er nasjonalt ansvar, men der felles politikkutforming på EU-nivå er under utvikling, slik som sysselsettingspolitikk, fattigdomsbekjempelse og den foreslåtte plattformen mot svart arbeid.

Deltakelsen i PROGRESS vil gi norske myndigheter, organisasjoner og forskningsmiljøer anledning til å delta i programmets utlysninger av studier og prosjektmidler, samt deltakelse i aktiviteter og nettverksbygging. Deltakelsen i programmet gir blant annet anledning til fortsatt å delta i aktivitetene for gjensidig læring og informasjonsutveksling innenfor sysselsettings-, trygde- og sosialfeltet. Erfaringene fra tidligere programmer viser at norske fagmiljøer og organisasjoner har hatt godt utbytte av sin deltakelse i prosjekter og nettverk og andre aktiviteter under programmet. Erfaringer med aktivitetene som for eksempel «Peer Review» og «Learning Exchange», hvor departementer og underliggende etater aktivt har deltatt, har vært positive. Disse har gitt god nytte og økt kompetanse ved utforming av ny politikk på arbeids- og sosialfeltet. Videre gir deltakelse i PROGRESS mulighet til fortsatt å delta i MISSOC-samarbeidet (Mutual Information System on Social Protection) som er en plattform for løpende informasjons- og erfaringsutveksling, analyse og overvåking av utviklingstrekkene på trygdeområdet innen EØS.

Programmet omfatter områder som er sentrale i norsk politikk, og hvor det er og vil være stor aktivitet i årene som kommer. Det gjelder for eksempel arbeidet med å styrke samarbeidet mellom ulike håndhevingsmyndigheter og mellom myndighetene og andre berørte aktører for å bekjempe arbeid som ikke innrapporteres til myndighetene. Effektiv bekjempelse av svart arbeid krever samarbeid og informasjonsutveksling på tvers av medlemsstatene og mellom flere ulike etater i de ulike medlemsstatene. Deltakelse i PROGRESS gir Norge videre anledning til deltakelse i ekspertgrupper og gjennomføringsgrupper til håndhevingsdirektivet, det videre arbeidet med utsendingsdirektivet og arbeidet med revisjon av arbeidstidsdirektivet.

Deltakelse i EaSI-programmets PROGRESS-akse bidrar til å fremme norske interesser i den europeiske prosessen, blant annet gjennom å medvirke i de faglige drøftelsene som ligger forut for arbeidet med nytt EØS-relevant regelverk. Det gir også læringsutbytte gjennom samhandling med EU-statene på disse områdene. Ordningen med å ha utsendte nasjonale eksperter fra Norge for å arbeide i Europakommisjonen vil bli videreført.

På bakgrunn av dette tilrår Arbeids- og sosialdepartementet samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen av EaSI-programmet (2014–2020) fra 2015. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.