Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 92 LS (2018–2019)

Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.)

Til innholdsfortegnelse

1 Avtale om samarbeid i konkurransesaker

Regjeringen i Kongeriket Danmark, regjeringen i Republikken Finland, regjeringen i Republikken Island, regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Kongeriket Sverige, heretter referert til som «Partene».

Under henvisning til den gjeldende avtale mellom Danmark, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker av 16. mars 2001 og 9. april 2003,

Under henvisning til OECDs anbefaling vedrørende internasjonalt samarbeid om etterforskning og behandling av konkurransesaker av 16. september 2014,

Ut fra følgende betraktninger:

For å styrke og formalisere samarbeidet mellom deres nasjonale konkurransemyndigheter og for å sikre en effektiv håndheving av landenes nasjonale konkurranselovgivning har Partene blitt enige om følgende:

 • Å forplikte seg til effektivt samarbeid og gjøre det som er nødvendig for å minimere direkte og indirekte hindringer for effektivt samarbeid om håndheving mellom Partenes konkurransemyndigheter.

 • Normalt skal en Part underrette en annen Part dersom deres etterforskning eller saksbehandling kan forventes å få betydning for den annen Parts viktige interesser.

 • Der to eller flere Parter etterforsker eller behandler en sak som vedrører samme eller en nært relatert konkurransebegrensende adferd eller fusjon, burde de forsøke å samordne sin etterforskning eller saksbehandling dersom deres konkurransemyndigheter er enige om at det vil være i deres interesse å samarbeide.

 • I samarbeid med andre Parter, når det er passende og praktisk, bør Partene gi hverandre relevant informasjon som gjør det mulig for deres konkurransemyndigheter å etterforske og igangsette passende og effektive tiltak mot konkurransebegrensende adferd og fusjoner.

 • Uten hensyn til om to eller flere Parter behandler den samme eller en nært relatert konkurransebegrensende adferd eller fusjon, dersom Partenes konkurransemyndigheter finner det hensiktsmessig, bør de støtte hverandres håndheving ved å gi hverandre assistanse til etterforskning der det er hensiktsmessig under hensyntagen til ledige ressurser og prioriteringer.

HAR VEDTATT DENNE AVTALE:

Artikkel 1

Definisjoner

For denne avtalen gjelder følgende definisjoner:

«Konkurransemyndighet» betyr en Parts enhet som er ansvarlig for å håndheve Partens konkurranse- og fusjonsregler;

«Konkurranseregler» refererer til artikkel 101 eller 102 TEUV og/eller artikkel 53 eller 54 EØS og/eller tilsvarende nasjonale konkurranseregler som angitt av hver av Partene i en liste, vedlagt denne avtalen, som skal utarbeides av og oppdateres regelmessig av Partenes konkurransemyndigheter;

«Fortrolig informasjon» refererer til informasjon som det enten er forbudt eller er underlagt begrensninger i en Parts lov, forskrift eller retningslinjer å avsløre, f.eks., forretningshemmeligheter hvis avsløring kan skade en legitim kommersiell interesse for et foretak;

«Fusjonsregler» referer til reglene i en Parts konkurranselovgivning som regulerer fusjoner, oppkjøp, joint ventures eller annen form for sammenslutning av foretak som faller innenfor anvendelsesområde og definisjonene i en Parts konkurranselovgivning. Hver av Partene skal utarbeide og regelmessig oppdatere en liste, vedlagt denne avtalen, som angir hvilke bestemmelser i deres konkurranselovgivning som regulerer fusjoner.

Artikkel 2

Underretning om etterforskning, håndhevingstiltak og fusjoner

En Parts konkurransemyndighet skal ha myndighet til å underrette en annen Parts konkurransemyndighet når deres etterforskning eller håndhevingstiltak kan forventes å ha betydning for den annen Parts viktige interesser. Omstendigheter som kan begrunne en underretning inkluderer, men er ikke begrenset til;

 • a) Formelt søk etter ikke offentlig informasjon som er lokalisert på en annen Parts territorium;

 • b) Etterforskning av et foretak som er hjemmehørende hos, registrert eller organisert i henhold til en annen Parts lovgivning;

 • c) Etterforskning av en adferd som helt eller delvis forekommer på en annen Parts territorium, eller som er pålagt, fremmet eller godkjent av en annen Parts regjering;

 • d) Vurdering av å bruke rettsmidler som stiller krav til eller forbyr adferd på en annen Parts territorium;

 • e) En fusjon som tilhører en annen Parts jurisdiksjon;

 • f) En fusjon der en eller flere av deltakerne i transaksjonen er foretak som er hjemmehørende hos, registrert eller organisert i henhold til en annen Parts lovgivning.

Den konkurransemyndigheten som underretter etter denne bestemmelsen beholder full råderett over den endelige avgjørelsen av saken, men bør ta hensyn til de synspunkter den annen Parts konkurransemyndigheter ønsker å gi uttrykk for.

Artikkel 3

Utveksling av opplysninger

Med det formål å anvende konkurranseregler eller fusjonsregler har Partenes konkurransemyndigheter myndighet til å utveksle og bruke som bevismateriale alle faktiske eller juridiske opplysninger, herunder fortrolige opplysninger.

Opplysningene som er utvekslet, skal brukes som bevismateriale bare i forbindelse med den saken og til de formål de er innhentet for av den myndighet som overfører opplysningene.

Artikkel 4

Innhenting av informasjon

En Parts konkurransemyndighet kan på sitt eget territorium og i henhold til sin nasjonale lovgivning på vegne av en annen Parts konkurransemyndighet i dennes navn innhente enhver opplysning den anmodende myndighet trenger for å anvende sine konkurranseregler eller fusjonsregler. Enhver utveksling og bruk av innhentede opplysninger skal skje i samsvar med artikkel 3.

Artikkel 5

Kontroller

En Parts konkurransemyndighet kan på vegne av en annen Parts konkurransemyndighet og for dennes regning foreta kontroller eller andre former for undersøkelser på sitt eget territorium i henhold til nasjonal lovgivning for å fastslå at det har skjedd en overtredelse av konkurransereglene. Enhver utveksling og bruk av innhentede opplysninger skal skje i samsvar med artikkel 3.

De tjenestemenn hos den konkurransemyndigheten som har ansvar for å foreta disse kontrollene, samt de som har fullmakt fra eller er utpekt av disse, skal utøve sin myndighet i samsvar med nasjonal lovgivning.

På anmodning fra den konkurransemyndigheten på hvis territorium kontrollen skal foretas, kan tjenestemenn og andre ledsagende personer som har fullmakt fra den konkurransemyndigheten som anmoder om kontrollen, bistå den berørte myndighets tjenestemenn.

Artikkel 6

Formkrav

Partene skal skriftlig informere hverandre om de endringer som finner sted i deres konkurranselover eller annen lovgivning etter inngåelsen av denne avtalen og som kan få betydning for denne.

Artikkel 7

Ikrafttredelse

Denne avtalen skal ratifiseres, godtas eller godkjennes av Partene i samsvar med deres respektive konstitusjonelle krav. Avtalen trer i kraft den trettiende dagen etter den dato da to ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdokumenter er deponert av Partene. For hver Part som ratifiserer, godtar eller godkjenner avtalen etter deponering av det andre ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdokumentet, skal avtalen tre i kraft på den trettiende dagen etter at denne Parten har deponert sitt ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdokument.

Artikkel 5 i avtalen skal først tre i kraft med hensyn til Island 30 dager etter at Islands regjering har informert Danmarks utenriksdepartement om dette. Utenriksdepartementet skal informere Partene om mottak av denne meldingen og om datoen artikkel 5 skal tre i kraft med hensyn til Island.

Avtalen skal først tre i kraft med hensyn til Færøyene 30 dager etter at Danmarks regjering har informert Danmarks utenriksdepartement om dette. Det danske utenriksdepartementet skal informere Partene om mottak av denne meldingen og om datoen avtalen skal tre i kraft med hensyn til Færøyene.

Avtalens artikkel 4 og 5 skal først tre i kraft med hensyn til Grønland 30 dager etter at Danmarks regjering har informert Danmarks utenriksdepartement om dette. Utenriksdepartementet skal informere Partene om mottak av denne meldingen og om datoen artikkel 4 og 5 skal tre i kraft med hensyn til Grønland.

Denne avtalen erstatter den nordiske avtalen om samarbeid i konkurransesaker av 16. mars 2001 og 9. april 2003.

Artikkel 8

Revisjon og oppsigelse

Avtalen kan til enhver tid tas opp til revisjon.

Enhver Part kan når som helst si opp denne avtalen ved å sende skriftlig melding til depositaren gjennom diplomatiske kanaler med minst seks måneders forvarsel, og angi den konkrete datoen for oppsigelsen. En Parts oppsigelse av denne avtalen skal ikke påvirke gyldigheten av avtalen mellom de gjenværende Partene.

Artikkel 9

Depositar

Ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjenningsdokumentene skal deponeres hos Danmarks regjering, som skal være Depositar for avtalen og som skal oversende en sertifisert kopi av teksten til Partene.

Til bekreftelse herav har undertegnede, som er behørig autorisert av sine respektive regjeringer, undertegnet denne avtale.

Undertegnet i Helsingfors den 8. september 2017 i en original på engelsk, dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk språk som skal deponeres hos Depositaren, som skal sende Partene en sertifisert kopi av tekstene.

I tilfelle av motstrid mellom den engelske teksten av denne avtalen og den danske, finske, islandske, norske og svenske teksten(e) av denne avtalen, skal den engelske teksten ha forrang.

På vegne av Danmarks regjering, inkludert Færøyenes regjering og Grønlands regjering

Jakob Hald

Konkurransedirektør

På vegne av Færøyenes regjering

Jógvan Thomsen

Konkurransedirektør

På vegne av Grønlands regjering

Freja Lisby Nielsen

Fungerende konkurransedirektør

På vegne av Finlands regjering

Juhani Jokinen

Konkurransedirektør

På vegne av Islands regjering

Páll Gunnar Pálsson

Konkurransedirektør

På vegne av Norges regjering

Lars Sørgard

Konkurransedirektør

På vegne av Sveriges regjering

Rikard Jermsten

Konkurransedirektør