Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 92 LS (2018–2019)

Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.)

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte lovendringene vil få svært begrensede økonomiske eller administrative konsekvenser, både for det offentlige og for næringslivet.

Den reviderte nordiske avtalen om samarbeid i konkurransesaker kan gi noe administrativt merarbeid for Konkurransetilsynet, da tilsynet kan få flere anmodninger om innhenting og utlevering av informasjon, eller gjennomføring av bevissikring. Det er imidlertid overlatt til tilsynets skjønn å ta stilling til slike anmodninger, og det forutsettes at Konkurransetilsynet utfører sine oppgaver etter den reviderte nordiske avtalen innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer. Konkurransetilsynet vil derfor kunne ta hensyn til tilgjengelige ressurser og prioriteringer for øvrig, i vurderingen av om det vil yte bistand. Kostnaden for undersøkelser skal bæres av den konkurransemyndigheten som ber om undersøkelser, jf. avtalens artikkel 5.

For foretakene innebærer endringene i konkurranseloven § 24 og § 25, at innholdet i gjeldende bestemmelser blir klarere. Dette antas å spare foretakene for ressurser. Som følge av den nye nordiske avtalen, er det mulig at foretakene i noe større grad enn før blir bedt om å gi opplysninger, og at det blir foretatt noe hyppigere bevissikringer fordi Konkurransetilsynet nå får anledning til å foreta informasjonsinnhenting og bevissikring på vegne av de andre nordiske landene. Det er vanskelig å anslå omfanget av dette, men det antas ikke å utgjøre noen stor forskjell.

Bakgrunnen for inngåelsen av den nordiske avtalen av 2017 var behovet for å styrke håndhevingen av de nasjonale konkurransereglene på nordisk plan, gjennom et mer effektivt samarbeid mellom de nordiske konkurransemyndighetene. I følge de nordiske konkurransetilsynene har manglende muligheter for å innhente informasjon og bevis fra de andre landene ført til en svekket håndheving i en rekke saker. Det at samarbeidet nå styrkes, vil derfor kunne føre til en mer effektiv håndheving av konkurransereglene og dermed en mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser.