Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 92 LS (2018–2019)

Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.)

Til innholdsfortegnelse

5 Gjennomføring i norsk rett

På bakgrunn av høringen omtalt ovenfor i punkt 3, fremmer Nærings- og fiskeridepartementet lovproposisjon om endringer i konkurranseloven for Stortinget.

For at avtalen skal kunne tre i kraft for Norges del, kreves det i tillegg at Stortingets samtykke til ratifikasjon av den reviderte nordiske avtalen innhentes i egen stortingsproposisjon. Stortingets vedtak om samtykke må etterfølges av kongelig resolusjon om ratifikasjon. Avtalen av 2017 vil tre i kraft for Norges del 30 dager etter at Norge har meddelt depositar Danmark om at de nasjonale kravene for ikrafttredelse er oppfylt. Avtalen har som nevnt trådt i kraft for Danmark, Sverige og Finland.