Prop. 92 LS (2018–2019)

Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.)

Til innholdsfortegnelse

10 Vurdering og tilrådning

Mellom de nordiske landene er det utstrakt handel og markedene er ofte grenseoverskridende. Konkurransebegrensende samarbeid og foretakssammenslutninger som hindrer effektiv konkurranse på et lands territorium vil derfor ofte ha virkninger også i andre nordiske land. Konkurransemyndighetene i de nordiske landene har gitt uttrykk for at det i flere saker har vært et problem at mulighetene for samarbeid etter avtalen av 2001 har vært utilstrekkelige. En ny avtale med større muligheter for å samarbeide på tvers av grensene og å bistå hverandre i oppklaring av saker der det er hensiktsmessig vil derfor være en fordel for alle partene i avtalen, men kanskje særlig viktig for Norge som står utenfor EU. Konkurransetilsynet har derfor deltatt aktivt i utformingen av avtalen. Departementet anser at en ny utvidet avtale vil være viktig for et fortsatt godt samarbeid mellom de nordiske konkurransemyndighetene, og vil sikre en mer effektiv etterforskning og håndheving av saker med virkning i to eller flere nordiske stater.

Departementet tilrår derfor ratifikasjon av Avtale om samarbeid i konkurransesaker av 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og at det gjøres endringer i konkurranseloven som tilpasser loven til den nye avtalen.