Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 92 LS (2018–2019)

Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.)

Til innholdsfortegnelse

7 Andre lovendringer

7.1 Bakgrunn og gjeldende rett

Konkurranseloven § 16 første ledd gir hjemmel til å gripe inn mot konkurransebegrensende foretakssammenslutninger og oppkjøp. Frem til 2016 var den materielle inngrepsterskelen i § 16 første ledd formulert som at Konkurransetilsynet skal forby foretakssammenslutninger som vil «føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål». Denne formuleringen ble gjentatt i § 16a om inngrep mot minoritetserverv, § 20 annet ledd om varsel om vedtak og § 20a om klage og oppheving. I 2016 ble inngrepsterskelen endret til at Konkurransetilsynet skal forby foretakssammenslutninger «som i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, særlig som et resultat av at en dominerende stilling skapes eller styrkes». Det ble imidlertid ikke gjort tilsvarende endringer i de øvrige bestemmelsene hvor inngrepsterskelen er gjengitt, og det er derfor ikke lenger samsvar mellom bestemmelsene.

Departementet foreslår at disse bestemmelsene endres, slik at lovbestemmelser som gjengir innholdet i den materielle testen for inngrep mot foretakssammenslutninger, blir samsvarende med ordlyden i § 16 første ledd.

7.2 Høringsnotatet

Konkurranselovens regel for inngrep mot konkurransebegrensende fusjoner og oppkjøp følger av § 16 første ledd, men den gjentas også flere andre steder i loven, både i de prosessuelle reglene i § 20 og § 20a og i § 16a om inngrep mot minoritetserverv. Ved endringen i konkurranselovens materielle inngrepsterskel i 2016, ble disse gjentakelsene ved en feil ikke endret. Departementet foreslo derfor å endre disse bestemmelsene. Dette gjelder bestemmelsen om inngrep mot minoritetserverv i konkurranseloven § 16a, bestemmelsen om 25-dagers varsel i konkurranseloven § 20 annet ledd og bestemmelsen om klage og oppheving i § 20a annet ledd. Endringene vil ikke ha rettslig betydning, verken materielt eller prosessuelt.

7.3 Høringsinstansenes syn

Advokatforeningen støtter departementets forslag til endringer i konkurranseloven § 16 a, § 20 annet ledd og § 20 a annet ledd.

7.4 Departementets vurdering

Departementet går inn for at bestemmelsene endres i samsvar med høringsnotatet, slik at det blir samsvar mellom inngrepshjemmelen i § 16 første ledd og ordlyden i §§ 16a, 20 og 20a.