Prop. 94 S (2018–2019)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030

Til innholdsfortegnelse

5 Gjennomføring i norsk rett

Gjennomføring av EØS-komitébeslutningen krever ikke lov- eller forskriftsendring.

Til dokumentets forside