Proposisjoner til Stortinget

Prop. 94 S (2018–2019)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030

Prop. 94 S ber om Stortingets samtykke til å inngå en avtale med EU om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget