Historisk arkiv

Ber Stortinget slutte seg klimaavtale med EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen ber i dag Stortinget slutte seg til en avtale med EU om felles oppfyllelse av klimamålet for 2030.

- Vi ber nå Stortinget slutte seg til den mest forpliktende klimaavtalen Norge kan inngå. Avtalen sikrer at vi når våre klimamål. Den vil gi gode og forpliktende rammer for norsk klimapolitikk fram mot 2030, mens innholdet i klimapolitikken er fortsatt opp til Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Norge og Island sendte i mars EU forslag til avtale om å samarbeide om å nå målene om minst 40 prosent utslippskutt fra 1990 til 2030. En avtale gjør at Norge vil ta del i EUs klimaregelverk fra 2021 til 2030. Norge vil fortsatt stå fritt til å bestemme hvordan utslippene skal kuttes. Les mer om innholdet i avtalen her.

- Avtalen forplikter oss til 40 prosent kutt i ikke-kvotepliktige utslipp. Det hindrer oss ikke i å være mer ambisiøse. Vi vet at alle land må øke ambisjonene for at vi skal nå målene i Parisavtalen. Derfor sier vi i Granavolden-plattformen at vi vil kutte 45 prosent. Målet er at reduksjonen skjer i Norge, og vi planlegger for dette, sier Elvestuen.

Klimaregelverkene skal gjelde for EU fra og med 1. januar 2021. Før dette må landene forberede seg ved for eksempel at det skal utarbeides utslippsbudsjett. For at Norge skal kunne ta del i forberedelsene og ikke forsinke avtaleinngåelsen, legger regjeringen opp til å innhente Stortingets samtykke før avtalen er inngått. Det er ventet at det ikke vil bli vesentlige endringer i den endelige avtalen. Dersom den endelige avtalen skulle avvike vesentlig fra avtaleutkastet, vil saken bli lagt fram for Stortinget på nytt.

Samtykkeproposisjonen (Prop. 94 S (2018-2019)) og forslaget til avtale med EU kan leses her.