Prop. 94 S (2018–2019)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030

Til innholdsfortegnelse

3 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 749/2014 af 30. juni 2014 om struktur, format, indsendelse og revision af oplysninger, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (EØS-relevant tekst)

Kapitel II

Medlemsstaternes rapportering

Artikel 3

Generelle regler for indrapportering af drivhusgasopgørelser

 • 1. Medlemsstaterne rapporterer de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1–5, i forordning (EU) nr. 525/2013, ved at sende følgende materiale, som den har udarbejdet i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) nr. C(2014) 1539 og reglerne i nærværende forordning, til Kommissionen og en kopi deraf til Det Europæiske Miljøagentur:

  • a) tabellerne i fælles rapporteringsformat i form af et fuldstændigt sæt regneark eller XML-filer afhængigt af, hvilken software der er til rådighed, og de skal dække hele medlemsstatens geografiske område, jf. forordning (EU) nr. 525/2013

  • b) det elektroniske standardformat til rapportering af emissionsenheder ifølge Kyotoprotokollen og dertil knyttede rapporteringsinstrukser, som er fastsat af UNFCCC-partskonferencen i dennes egenskab af møde for parterne i Kyotoprotokollen

  • c) bilag I-VIII og X-XV til denne forordning.

 • 2. Medlemsstaternes fuldstændige rapport om deres nationale opgørelse, som er omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 525/2013, udarbejdes på grundlag af den struktur, der er fastlagt i tillægget til UNFCCC's rapporteringsretningslinjer for de årlige drivhusgasopgørelser, jf. bilag I til beslutning 24/CP.19, og efter reglerne i nærværende forordning.

Artikel 4

Rapportering i den nationale opgørelsesrapport eller i et bilag til den nationale opgørelsesrapport

 • 1. De oplysninger og tabeller, som kræves i artikel 6, 7 og 9–16, skal indgå i medlemsstaternes nationale opgørelsesrapport eller findes i et særskilt bilag dertil, jf. bilag I.

 • 2. Når medlemsstaterne har mulighed for at anbringe de krævede oplysninger og tabeller i den nationale opgørelsesrapport eller i et særskilt bilag dertil, skal de udfylde bilag I, så det er tydeligt, hvor oplysningerne findes.

Artikel 5

Rapporteringsprocesser

Ved indberetningen af oplysninger efter artikel 4, 5, 7, 8 og 12–17, i forordning (EU) nr. 525/2013 anvender medlemsstaterne Det Europæiske Miljøagenturs ReportNet-værktøjer, der er stillet til rådighed i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/20091.

Artikel 7

Rapportering om indbyrdes overensstemmelse i indberettede data om luftforurenende stoffer

 • 1. Medlemsstaterne oplyser i tekstform om resultaterne af de kontroller, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra m), nr. i), i forordning (EU) nr. 525/2013, og om den indbyrdes overensstemmelse i dataene, jf. artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 525/2013, herunder følgende:

  • a) en kort vurdering af, om estimaterne af emissionerne af carbonmonoxid (CO), svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx) og flygtige organiske forbindelser (VOC) i de opgørelser, medlemsstaterne har indsendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF2 og FN/ECE-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, stemmer overens med de tilsvarende emissionsestimater i drivhusgasopgørelserne i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013

  • b) datoerne for indsendelse af de rapporter i henhold til direktiv 2001/81/EF og FN/ECE-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, der er sammenholdt med opgørelserne i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013.

 • 2. Hvis kontrollen i stk. 1 viser en forskel på mere end +/-5 % mellem de samlede emissioner, ekskl. arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF), af et givet luftforurenende stof, som rapporteret i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013 sammenholdt med enten direktiv 2001/81/EF eller FN/ECE-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande for år X-2, skal den pågældende medlemsstat udfylde skemaet i bilag II til nærværende forordning for dette stof og indsende det sammen med tekstoplysningerne ifølge stk. 1.

 • 3. Hvis forskellen i stk. 2 på mere end +/- 5 % skyldes korrektion af fejlbehæftede data eller afvigelser mellem de pågældende retsakters geografiske dækning eller anvendelsesområde, kan medlemsstaterne dog nøjes med at give tekstoplysningerne i stk. 1.

Artikel 8

Rapportering om genberegninger

Medlemsstaterne indberetter årsagen til genberegning af basisår eller basisperiode og år X-3 som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 525/2013, i skemaform som vist i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 9

Rapportering om opfølgning af anbefalinger og justeringer

 • 1. Ifølge artikel 7, stk. 1, litra j), i forordning (EU) nr. 525/2013 skal medlemsstaterne gøre rede for status for opfølgningen af hver enkelt justering og hver enkelt anbefaling på listen i den senest offentliggjorte UNFCCC-revisionsrapport, herunder begrundelsen for ikke at følge en sådan anbefaling, i skemaform som vist i bilag IV til nærværende forordning.

 • 2. Medlemsstaterne gør rede for status for opfølgningen af hver enkelt anbefaling på listen i den seneste revisionsrapport, jf. artikel 35, stk. 2, i skemaform som vist i bilag IV.

Artikel 10

Rapportering om overensstemmelse mellem rapporterede emissioner og data fra emissionshandelssystemet

 • 1. Medlemsstaterne rapporterer de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra k), i forordning (EU) nr. 525/2013, i skemaform som vist i bilag V til nærværende forordning.

 • 2. Medlemsstaterne oplyser i tekstform om resultaterne af de kontroller, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra l), i forordning (EU) nr. 525/2013.

Artikel 12

Rapportering om overensstemmelse med energidata

 • 1. Ifølge artikel 7, stk. 1, litra m), nr. iii), i forordning (EU) nr. 525/2013 skal medlemsstaterne i tekstform oplyse om sammenligningen mellem referencetilgangen beregnet ud fra data i drivhusgasopgørelsen og referencetilgangen beregnet ud fra data, der er indrapporteret i medfør af artikel 4 og bilag B i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/20083.

 • 2. Medlemsstaterne leverer kvantitative oplysninger om og gør rede for tilfælde, hvor der er en forskel på mere end +/- 2 % i det beregnede samlede nationale forbrug af fossile brændsler på aggregeret niveau for alle kategorier af fossile brændsler i år X-2, i skemaform som vist i bilag VI.

Artikel 13

Rapportering om ændringer i beskrivelsen af nationale opgørelsessystemer eller registre

I de relevante kapitler i rapporten om den nationale opgørelse anfører medlemsstaterne tydeligt, om der er foretaget ændringer i beskrivelsen af det nationale opgørelsessystem eller det nationale register, jf. artikel 7, stk. 1, litra n) og o), i forordning (EU) nr. 525/2013, siden den sidst indsendte rapport om den nationale opgørelse.

Artikel 14

Rapportering om usikkerhed og fuldstændighed

 • 1. Medlemsstaterne rapporterer om usikkerheder som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra p), i forordning (EU) nr. 525/2013 ved at oplyse tilgang 1-usikkerhedsestimater for

  • a) emissionsniveauer og -tendenser

  • b) aktivitetsdata og emissionsfaktorer eller andre estimationsparametre, der benyttes for de relevante kategorier, i skemaform som vist i bilag VII til nærværende forordning.

 • 2. Den generelle vurdering af fuldstændigheden, jf. artikel 7, stk. 1, litra p), i forordning (EU) nr. 525/2013, skal indeholde følgende:

  • a) en oversigt over de kategorier, der ikke er rapporteret estimater for (NE), jf. UNFCCC's rapporteringsretningslinjer for de årlige drivhusgasopgørelser i bilag I til beslutning 24/CP.19, og en detaljeret redegørelse for anvendelse af denne kode, især i de tilfælde, hvor IPCC-retningslinjerne for nationale drivhusgasopgørelser fra 2006 anfører metoder for estimation af drivhusgasser

  • b) en beskrivelse af drivhusgasopgørelsens geografiske dækning.

 • 3. Når en medlemsstat indsender opgørelser i henhold til UNFCCC og Kyotoprotokollen og i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013, som har forskellig geografisk dækning, skal de ledsages af en kort beskrivelse af de principper og metoder, der har været anvendt til at skelne de emissioner og optag, der er rapporteret for Unionens område, fra de emissioner og optag, der er rapporteret for områder uden for Unionen, under udarbejdelsen af opgørelsen for medlemsstatens område inden for Unionens område.

Artikel 16

Rapportering om større ændringer i metodebeskrivelser

Hvert år senest den 15. marts rapporterer medlemsstaterne i skemaform som vist i bilag VIII om større ændringer i metodebeskrivelserne i rapporten om den nationale opgørelse, siden den blev indsendt den 15. april året før.

Kapitel III

EU-ekspertrevision af drivhusgasemissioner

Artikel 29

Første fase af den årlige revision

Kontrollerne af de rapporterede oplysningers gennemsigtighed, nøjagtighed, ensartethed, sammenlignelighed og fuldstændighed som omhandlet i artikel 19, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 525/2013 kan omfatte følgende:

 • a) en vurdering af, om der er rapporteret om alle kategorier af emissionskilder og gasser, jf. forordning (EU) nr. 525/2013

 • b) en vurdering af, om tidsserierne for emissionsdata er konsistente

 • c) en vurdering af, om aggregerede emissionsfaktorer (implied emission factors) er sammenlignelige mellem medlemsstaterne, idet der tages hensyn til IPCC-standardemissionsfaktorerne for forskellige nationale omstændigheder

 • d) en vurdering af brugen af notationskoden NE (»intet estimat«), hvor der foreligger IPCC tier 1-metodologier, og hvor brugen af koden ikke er begrundet ifølge punkt 37 i UNFCCC's rapporteringsretningslinjer for de årlige drivhusgasopgørelser, jf. bilag I til beslutning 24/CP.19

 • e) en analyse af genberegninger, der er foretaget i forbindelse med indsendelse af opgørelsen, især hvis der ligger metodologiske ændringer til grund for genberegningerne

 • f) en sammenligning af de verificerede emissioner, der er rapporteret i henhold til EU's emissionshandelssystem, med de drivhusgasemissioner, der er rapporteret i henhold til artikel 7 i forordning (EU) nr. 525/2013, med henblik på udpegning af områder, hvor emissionsdata og -tendenser fremsendt af den reviderede medlemsstat afviger betydeligt fra tilsvarende oplysninger fra andre medlemsstater

 • g) en sammenligning af resultaterne af Eurostats referencetilgang og medlemsstaternes referencetilgang

 • h) en sammenligning af resultaterne af Eurostats sektortilgang og medlemsstaternes sektortilgang

 • i) en vurdering af, om anbefalinger fra tidligere EU- eller UNFCCC-revisioner, som medlemsstaten ikke har fulgt, kan medføre en teknisk ændring

 • j) en vurdering af, om der er potentielt for høje eller for lave overslag i forbindelse med en central kategori i en medlemsstats opgørelse.

Artikel 32

Anden fase af den årlige revision

 • 1. Kontroller med henblik på at identificere tilfælde, hvor opgørelsesdataene er udarbejdet på en måde, der er uforenelig med vejledningerne i UNFCCC eller EU-reglerne, jf. artikel 19, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 525/2013, kan bestå i:

  • a) en detaljeret gennemgang af opgørelsesoverslagene, herunder de metodologier, medlemsstaten har benyttet til at udarbejde opgørelserne

  • b) en detaljeret analyse af medlemsstatens opfølgning af anbefalingerne vedrørende forbedring af opgørelsesoverslagene som anført enten i den seneste rapport fra UNFCCC om årlige revisioner, som medlemsstaten havde adgang til inden den indsendte den opgørelse, der er ved at blive revideret, eller i den endelige revisionsrapport som omhandlet i artikel 35, stk. 2; hvis anbefalingerne ikke er fulgt, en detaljeret analyse af medlemsstatens begrundelse for ikke at have fulgt dem

  • c) en nøje vurdering af konsekvensen inden for tidsserierne i overslagene over drivhusgasemissioner

  • d) en nøje vurdering af, om en medlemsstats genberegninger i en given indsendt opgørelse sammenholdt med den foregående er rapporteret på gennemsigtig måde og foretaget i overensstemmelse med IPCC-retningslinjerne for nationale drivhusgasopgørelser fra 2006

  • e) en opfølgning af resultaterne af kontrollerne i artikel 29 og alle øvrige supplerende oplysninger, som den reviderede medlemsstat har givet som svar på forespørgsler fra revisionsgruppen af tekniske eksperter, og andre relevante kontroller.

 • 2. En medlemsstat, som ønsker at blive kontrolleret som anført i stk. 1, skal underrette Kommissionen herom senest den 31. oktober i året forud for det år, hvor den pågældende revision finder sted.

Artikel 33

Samlet revision

 • 1. Den samlede revision, som er omhandlet i artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013, omfatter kontrollerne i artikel 29 og 32 i nærværende forordning for hele opgørelsen.

 • 2. I den samlede revision kan der indgå kontrol af, om problemer, der er påvist for én medlemsstat ved UNFCCC- eller EU-revisionen, også gør sig gældende for andre medlemsstater.

Artikel 34

Tekniske ændringer

 • 1. Det anses for påkrævet at foretage en teknisk ændring som omhandlet i artikel 19, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 525/2013, hvis et for lavt eller for højt overslag overskrider bagatelgrænsen i artikel 31 i nærværende forordning. Kun de påkrævede tekniske ændringer tages med i den endelige revisionsrapport, der er omhandlet i artikel 35, stk. 2, og ledsages af en dokumenteret begrundelse.

 • 2. Hvis en teknisk ændring er større end bagatelgrænsen i mindst ét år af den opgørelse, der er under revision, men ikke for alle årene i tidsserien, beregnes den tekniske ændring for alle de øvrige år, som revisionen omfatter, således at der sikres konsekvens inden for tidsserien.

Artikel 36

Samarbejde med medlemsstaterne

 • 1. Medlemsstaterne skal

  • a) medvirke i alle trin af revisionen efter tidsplanen i bilag XVI

  • b) udpege et nationalt kontaktpunkt for EU-revisionen

  • c) i nært samarbejde med sekretariatet deltage i og lette tilrettelæggelsen af et eventuelt påkrævet besøg på stedet

  • d) besvare forespørgsler, give supplerende oplysninger og fremsætte bemærkninger til revisionsrapporterne efter behov.

 • 2. En medlemsstats bemærkninger til revisionsresultaterne medtages på medlemsstatens forlangende i den endelige revisionsrapport.

 • 3. Kommissionen underretter medlemsstaterne om, hvorledes revisionsgruppen af tekniske eksperter er sammensat.

Artikel 37

Tidsplan for revisionerne

Den samlede revision og de årlige revisioner finder sted efter tidsplanen i bilag XVI.

Bilag I

Oversigtstabel over rapporteringskrav og indsendelse af rapporter

(Artikel i)}} denne forordning

Disse oplysninger skal gives i rapporten om den nationale opgørelse

(sæt kryds)

Disse oplysninger skal gives i et særskilt bilag til rapporten om den nationale opgørelse (sæt kryds)

Henvisning til kapitel i rapporten om den nationale opgørelse eller i et særskilt bilag (angiv kilde)

Artikel 6 Rapportering om nationale opgørelsessystemer

Obligatorisk

Ikke relevant

Artikel 7 Rapportering om indbyrdes overensstemmelse i indberettede data om luftforurenende stoffer

Eventuelt

Eventuelt

I rapporten om den nationale opgørelse: kapitlet i rapporten om den nationale opgørelse om »kvalitetssikring, kvalitetskontrol og verifikationsplan«

Artikel 9, stk. 1 Rapportering om opfølgning af anbefalinger og justeringer

Obligatorisk

Ikke relevant

Kapitlet om genberegninger og forbedringer i rapporten om den nationale opgørelse

Artikel 9, stk. 2 Rapportering om opfølgning af anbefalinger og justeringer

Ikke relevant

Obligatorisk

Artikel 10, stk. 1 Rapportering om overensstemmelse mellem rapporterede emissioner og data fra emissionshandelssystemet

Ikke relevant

Obligatorisk

Artikel 10, stk. 2 Rapportering om overensstemmelse mellem rapporterede emissioner og data fra emissionshandelssystemet

Eventuelt

Eventuelt

I rapporten om den nationale opgørelse: I de relevante afsnit i rapporten om den nationale opgørelse.

Artikel 11 Rapportering om indbyrdes overensstemmelse i indberettede data om fluorholdige drivhusgasser

Ikke relevant

Obligatorisk

Artikel 12 Rapportering om overensstemmelse med energidata

Eventuelt

Eventuelt

I rapporten om den nationale opgørelse: I de relevante afsnit i rapporten om den nationale opgørelse.

Artikel 13 Rapportering om ændringer i beskrivelsen af nationale opgørelsessystemer eller registre

Obligatorisk

Ikke relevant

I de relevante kapitler i rapporten om den nationale opgørelse

Artikel 14 Rapportering om usikkerhed og fuldstændighed

Obligatorisk

Ikke relevant

I tabel 9 i det fælles rapporteringsformat (CRF) og i de respektive kapitler i rapporten om den nationale opgørelse

Artikel 15, stk. 1 Rapportering om andre elementer, der er nødvendige for udarbejdelsen af rapporten om Unionens drivhusgasopgørelse

Obligatorisk

Ikke relevant

I de relevante kapitler i rapporten om den nationale opgørelse

Artikel 15, stk. 3 Rapportering om andre elementer, der er nødvendige for udarbejdelsen af rapporten om Unionens drivhusgasopgørelse

Obligatorisk

Ikke relevant

I de respektive kapitler af rapporten om den nationale opgørelse

Artikel 16 Rapportering om større ændringer i metodebeskrivelser

Eventuelt

Eventuelt

I rapporten om den nationale opgørelse: I kapitlet om genberegninger og forbedringer i rapporten om den nationale opgørelse

Bilag II

Format til rapportering af oplysninger om indbyrdes overensstemmelse i indberettede data om luftforurenende stoffer i henhold til artikel 7

Forurenende stof:

EMISSIONSKATEGORIER

Emissioner af forurenende stof X indberettet i opgørelsen af drivhusgasemissioner (GHG) (i kt)

Emissioner af forurenende stof X indberettet i henhold til direktiv 2001/81/EF (NEC), indsendelsesversion X (i kt)

Numerisk difference i kt1

Relativ difference i %2

Emissioner af forurenende stof X indberettet i opgørelsen i henhold til UNECE-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (CLRTAP), indsendelsesversion X (i kt)

Numerisk difference i kt3

Relativ difference i %4

Begrundelser for difference

I alt (nettoemissioner)

1. Energi

A. Brændselsforbrænding (sektorbaseret tilgang)

1. Energiindustri

2. Fremstillings- og anlægsindustri

3. Transport

4. Andre sektorer

5. Andet

B. Flygtige emissioner fra brændsler

1. Fast brændsel

2. Olie og naturgas og andre emissioner fra energiproduktion

2. Industriprocesser og produkter

A. Mineralindustri

B. Kemisk industri

C. Metalindustri

D. Ikke-energiprodukter fra anvendelse af brændstoffer og opløsningsmidler

G. Anden produktfremstilling eller -anvendelse

H. Andet

3. Landbrug

B. Håndtering af husdyrgødning

D. Landbrugsjord

F. Markafbrænding af rester af landbrugsafgrøder

J. Andet

5. Affald

A. Deponering af fast affald

B. Biologisk behandling af fast affald

C. Forbrænding og åben afbrænding af affald

D. Spildevandsbehandling og -bortskaffelse

E. Andet

6. Andet

1 Emissioner rapporteret i drivhusgasopgørelsen minus emissioner rapporteret i opgørelsen over de nationale emissionslofter (NEC) og CLRTAP.

2 Difference i kt divideret med emissioner rapporteret i drivhusgasopgørelsen.

3 Emissioner rapporteret i drivhusgasopgørelsen minus emissioner rapporteret i opgørelsen over de nationale emissionslofter (NEC) og CLRTAP.

4 Difference i kt divideret med emissioner rapporteret i drivhusgasopgørelsen.

* Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier.

Bilag III

Format til rapportering om genberegninger i henhold til artikel 8

Genberegnet år

Pr. gas: CO2, N2O, CH4

Drivhusgasemissioner: kategorier for kilder og dræn

Forrige indberetning

(CO2-ækv., kt)

Seneste indberetning

(CO2-ækv., kt)

Difference

(CO2-ækv., kt)

Difference1

%

Genberegning-ens indvirkning på de samlede emissioner, når LULUCF ikke medregnes2

%

Genberegning-ens indvirkning på de samlede emissioner, når LULUCF medregnes3

%

Begrundelse for genberegninger

År

Pr. gas: PFC, HFC, SF6, uspecificeret blanding af HFC og PFC, NF3

Drivhusgasemissioner: kategorier for kilder og dræn

Forrige indberetning

(CO2-ækv., kt)

Seneste indberetning

(CO2-ækv., kt)

Difference

(CO2-ækv., kt)

Difference4

%

Genberegning-ens indvirkning på de samlede emissioner, når LULUCF ikke medregnes5

%

Genberegning-ens indvirkning på de samlede emissioner, når LULUCF medregnes6

%

Begrundelse for genberegninger

Samlede nationale emissioner og optag

1. Energi

A. Brændselsforbrændingsaktiviteter

1. Energiindustri

2. Fremstillings- og anlægsindustri

3. Transport

4. Andre sektorer

5. Andet

B. Flygtige emissioner fra brændsler

1. Fast brændsel

2. Olie og naturgas

C. Transport og oplagring af CO2

2. Industriprocesser og produkter

A. Mineralindustri

B. Kemisk industri

C. Metalindustri

D. Ikke-energiprodukter fra anvendelse af brændstoffer og opløsningsmidler

G. Anden produktfremstilling eller anvendelse

H. Andet

3. Landbrug

A. Tarmgæring

B. Håndtering af husdyrgødning

C. Risdyrkning

D. Landbrugsjord

E. Foreskreven afbrænding af savanner

F. Markafbrænding af rester af landbrugsafgrøder

G. Kalkning

H. Udbringning af urin

I. Anden kulstofholdig gødning

J. Andet

4. Arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (netto)7

A. Skove

B. Dyrkede arealer

C. Græsjord

D. Vådområder

E. Boligområder

F. Andre landområder

G. Høstede træprodukter

H. Andet

5. Affald

A. Deponering af fast affald

B. Biologisk behandling af fast affald

C. Forbrænding og åben afbrænding af affald

D. Spildevandsbehandling og -bortskaffelse

E. Andet

6. Andet (jf. oversigt 1.A)

Memorandumpost:

Internationale bunkers

Luftfart

Søfart

Multilaterale aktiviteter

CO 2 -emissioner fra biomasse

Opsamlet CO 2

Langsigtet lagring af CO 2 på affaldsdeponier

Indirekte N 2 O

Indirekte CO 2

F-gasser: Faktiske emissioner i alt

2.B.9. Fluorkemisk fremstilling

2.B.10. Andet

2.C.3. Fremstilling af aluminium

2.C.4. Fremstilling af magnesium

2.C.7. Andet

2.E.1. Integreret kredsløb og halvleder

2.E.2. TFT-fladskærm

2.E.3. Fotovoltaik

2.E.4. Varmetransporterende væske

2.E.5. Andet (jf. tabel 2(II))

2.F.1. Køle- og luftkonditioneringsudstyr

2.F.2. Midler til opblæsning af skum

2.F.3. Brandbeskyttelse

2.F.4. Aerosoler

2.F.5. Opløsningsmidler

2.F.6. Andre anvendelser

2.G.1. Elektrisk udstyr

2.G.2. SF6 og PFC fra andre produkter

2.G.4. Andet

2.H. Andet (angiv venligst:)

1 Den procentvise ændring anslås som følge af genberegning i forhold til den forrige indberetning (procentvis ændring = 100 x [(SI-FI)/FI], hvor SI = seneste indberetning og FI = forrige indberetning. Alle genberegninger af det anslåede resultat i kategorierne for kilder og dræn skal behandles og begrundes i rapporten om den nationale opgørelse.

2 De samlede emissioner omfatter de samlede aggregerede drivhusgasemissioner udtrykt i CO2-ækvivalenter, når drivhusgasser fra LULUCF-sektoren ikke medregnes. Beregningens indvirkning på de samlede emissioner beregnes som følger: virkningen af genberegningen (%) = 100 x [(kilde (SI) — kilde (FI))/samlede emissioner (SI)], hvor SI = seneste indberetning og FI = forrige indberetning.

3 De samlede emissioner omfatter de samlede aggregerede drivhusgasemissioner udtrykt i CO2-ækvivalenter, når drivhusgasser fra LULUCF-sektoren medregnes. Genberegningens indvirkning på de samlede emissioner beregnes som følger: virkningen af genberegningen (%) = 100 x [(kilde (SI) — kilde (FI))/samlede emissioner (SI)], hvor SI = seneste indberetning og FI = forrige indberetning.

4 Den procentvise ændring anslås som følge af genberegning i forhold til den forrige indberetning (procentvis ændring = 100 x [(SI-FI)/FI], hvor SI = seneste indberetning og FI = forrige indberetning. Alle genberegninger af det anslåede resultat i kategorierne for kilder og dræn skal behandles og begrundes i rapporten om den nationale opgørelse.

5 De samlede emissioner omfatter de samlede aggregerede drivhusgasemissioner udtrykt i CO2-ækvivalenter, når drivhusgasser fra LULUCF-sektoren ikke medregnes. Beregningens indvirkning på de samlede emissioner beregnes som følger: virkningen af genberegningen (%) = 100 x [(kilde (SI) — kilde (FI))/samlede emissioner (SI)], hvor SI = seneste indberetning og FI = forrige indberetning.

6 De samlede emissioner omfatter de samlede aggregerede drivhusgasemissioner udtrykt i CO2-ækvivalenter, når drivhusgasser fra LULUCF-sektoren medregnes. Genberegningens indvirkning på de samlede emissioner beregnes som følger: virkningen af genberegningen (%) = 100 x [(kilde (SI) — kilde (FI))/samlede emissioner (SI)], hvor SI = seneste indberetning og FI = forrige indberetning.

7 Nettoemissioner/-optag af CO2 skal rapporteres.

Bilag IV

Format til rapportering af oplysninger om opfølgning af anbefalinger og justeringer i henhold til artikel 9

Kategori/emne i det fælles rapporteringsformat

Anbefaling af revision

Revisionsrapport/afsnit

Medlemsstaternes svar/ status for gennemførelsen

Kapitel/afsnit i rapporten om den nationale opgørelse

Bilag V

Format til rapportering om overensstemmelse mellem rapporterede emissioner og data fra emissionshandelssystemet i henhold til artikel 10

Tildeling af de kontrollerede emissioner, som rapporteres af anlæg og operatører under direktiv 2003/87/EF for kildekategorier i den nationale drivhusgasopgørelse

Medlemsstat:

Rapporteringsår:

Datagrundlag: kontrollerede ETS-emissioner og drivhusgasemissioner som rapporteret i den indberettede opgørelse for året X-2

Samlede emissioner (CO2-ækv.)

Emissioner i henhold til drivhusgasopgørelse (kt CO2ækv.)1

Kontrollerede emissioner under direktiv 2003/87/ EF (kt CO2ækv.)2

Kvote i %

(Kontrollerede emissioner/emissioner i henhold til opgørelse)3

Bemærkninger4

Kategori5

CO2-emissioner

Kategori6

Emissioner i henhold til drivhusgasopgørelse (kt)7

Kontrollerede emissioner under direktiv 2003/87/EF ([kt)8

Kvote i %

(Kontrollerede emissioner/emissioner i henhold til opgørelse)9

Bemærkninger10

Kategori11

N2O-emissioner

Emissioner i henhold til drivhusgasopgørelse (kt CO2ækv.)12

Kontrollerede emissioner under direktiv 2003/87/ EF (kt CO2ækv.)13

Kvote i %

(Kontrollerede emissioner/emissioner i henhold til opgørelse14

Bemærkninger15

PFC-emissioner

Emissioner i henhold til drivhusgasopgørelse (kt CO2ækv.)16

Kontrollerede emissioner under direktiv 2003/87/ EF (kt CO2ækv.)17

Kvote i %

(Kontrollerede emissioner/emissioner i henhold til opgørelse)18

Bemærkninger19

Drivhusgasemissioner (de samlede emissioner, når der ikke medregnes LULUCF i drivhusgasopgørelsen, og når der ikke medregnes emissioner fra »1.A.3.A civil luftfart«, de samlede emissioner fra anlæg under artikel 3 h i direktiv 2003/87/EF)

CO 2 -emissioner (de samlede CO 2 -emissioner, når der ikke medregnes LULUCF i drivhusgasopgørelsen, og når der ikke medregnes emissioner fra »1.A.3.A civil luftfart«, de samlede emissioner fra anlæg under artikel 3 h i direktiv 2003/87/EF)

1.A Brændselsforbrændingsaktiviteter, i alt

1.A Brændselsforbrændingsaktiviteter, stationær forbrænding

1.A.1 Energiindustri

1.A.1.a Offentlig kraft/varmeproduktion

1.A.1.b Olieraffinering

1.A.1.c Fremstilling af faste brændsler og andre energiindustrier

Jern og stål (med hensyn til de i drivhusgasopgørelsen kombinerede kategorier 1.A.2.A + 2.C.1 + 1.A.1.C i henhold til det fælles rapporteringsformat og andre relevante kategorier i henhold til det fælles rapporteringsformat, som omfatter emissioner fra jern og stål (f.eks. 1.A.1.a, 1.B.1)20)

1.A.2. Fremstillings- og anlægsindustri

1.A.2.a Jern og stål

1.A.2.b Ikke-jernholdige metaller

1.A.2.c Kemiske stoffer

1.A.2.d Papirmasse, papir og grafiske produkter

1.A.2.e Levnedsmidler, drikkevarer og tobak

1.A.2.f Ikke-metalholdige mineralske produkter

1.A.2.g Andet

1.A.3. Transport

1.A.3.e Andre transportformer (transport i rørledning)

1.A.4 Andre sektorer

1.A.4.a Handel/institutioner

1.A.4.c Landbrug/skovbrug/fiskeri

1.B Flygtige udledninger fra brændsler

1.C Transport og oplagring af CO2

1.C.1 Transport af CO2

1.C.2 Injektion og oplagring

1.C.3 Andet

2.A Mineralprodukter

2.A.1. Fremstilling af cement

2.A.2. Fremstilling af kalk

2.A.3. Fremstilling af glas

2.A.4. Anden procesanvendelse af karbonater

2.B Kemisk industri

2.B.1. Fremstilling af ammoniak

2.B.3. Fremstilling af adipinsyre (CO2)

2.B.4. Fremstilling af caprolactam, glyoxal og glyoxylsyre

2.B.5. Fremstilling af karbid

2.B.6 Fremstilling af titandioxid

2.B.7 Soda, fremstilling

2.B.8 Fremstilling af petrokemiske stoffer og carbon black

2.C Fremstilling af metal

2.C.1. Fremstilling af jern og stål

2.C.2 Fremstilling af jernlegeringer

2.C.3 Fremstilling af aluminium

2.C.4 Fremstilling af magnesium

2.C.5 Fremstilling af bly

2.C.6 Fremstilling af zink

2.C.7 Fremstilling af andre metaller

2.B.2. Fremstilling af salpetersyre

2.B.3. Fremstilling af adipinsyre

2.B.4. Fremstilling af caprolactam, glyoxal og glyoxylsyre

2.C.3 Fremstilling af aluminium

1 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier

2 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier

3 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier

4 Feltet »bemærkninger« anvendes til at give et kort sammendrag af de kontroller, der er udført, og hvis en medlemsstat ønsker at fremlægge yderligere begrundelser for den rapporterede tildeling.

5 Tildeling af kontrollerede emissioner til firecifrede disaggregerede opgørelseskategorier rapporteres, hvis denne tildeling af kontrollerede emissioner er mulig, og der forekommer emissioner. Anvend følgende koder: NO »not occurring« (»forekommer ikke«) IE »included elsewhere« (»inkluderet andetsteds«) C »confidential« (»fortroligt«) ubetydeligder kan forekomme en begrænset mængde kontrollerede emissioner i den respektive kategori i det fælles rapporteringsformat, men mængden udgør < 5 % af kategorien.

6 Tildeling af kontrollerede emissioner til firecifrede disaggregerede opgørelseskategorier rapporteres, hvis denne tildeling af kontrollerede emissioner er mulig, og der forekommer emissioner. Anvend følgende koder: NO »not occurring« (»forekommer ikke«) IE »included elsewhere« (»inkluderet andetsteds«) C »confidential« (»fortroligt«) ubetydeligder kan forekomme en begrænset mængde kontrollerede emissioner i den respektive kategori i det fælles rapporteringsformat, men mængden udgør < 5 % af kategorien.

7 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier

8 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier

9 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier

10 Feltet »bemærkninger« anvendes til at give et kort sammendrag af de kontroller, der er udført, og hvis en medlemsstat ønsker at fremlægge yderligere begrundelser for den rapporterede tildeling.

11 Tildeling af kontrollerede emissioner til firecifrede disaggregerede opgørelseskategorier rapporteres, hvis denne tildeling af kontrollerede emissioner er mulig, og der forekommer emissioner. Anvend følgende koder :NO »not occurring« (»forekommer ikke«) IE »included elsewhere« («inkluderet andetsteds«) C »confidential« (»fortroligt«) ubetydeligder kan forekomme en begrænset mængde kontrollerede emissioner i den respektive kategori i det fælles rapporteringsformat, men mængden udgør < 5 % af kategorien.

12 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier

13 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier

14 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier

15 Feltet »bemærkninger« anvendes til at give et kort sammendrag af de kontroller, der er udført, og hvis en medlemsstat ønsker at fremlægge yderligere begrundelser for den rapporterede tildeling.

16 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier

17 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier

18 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier

19 Feltet »bemærkninger« anvendes til at give et kort sammendrag af de kontroller, der er udført, og hvis en medlemsstat ønsker at fremlægge yderligere begrundelser for den rapporterede tildeling.

20 Udfyldes på baggrund af de kombinerede kategorier i henhold til det fælles rapporteringsformat, som er omfattet af »jern og stål«, og som skal fastslås individuelt af hver enkelt medlemsstat. Den angivne formel er blot ment som et eksempel.

Kode: x = rapporteringsår

Bilag VI

Format til rapportering af oplysninger om overensstemmelse med energidata i henhold til artikel 12

Brændstoftyper

Synligt forbrug rapporteret i drivhusgasopgørelsen

Synligt forbrug beregnet ved hjælp af data rapporteret i henhold til forordning (EF) nr. 1099/2008

Absolut difference1

Relativ difference2

Begrundelser for differencer

(TJ)3

(TJ)4

(TJ)5

%6

Flydende fossile brændstoffer

Primære brændstoffer

Råolie

Orimulsion

Naturligt forekommende flydende gas

Sekundære brændstoffer

Benzin

Jetpetroleum

Andet petroleum

Skiferolie

Benzin/dieselolie

Restbrændselsolie

Flaskegas (LPG)

Ethan

Nafta

Bitumen

Smøremidler

Oliekoks

Råmaterialer til raffinaderier

Anden olie

Andre flydende fossile brændstoffer

Fossile brændstoffer i alt

Faste fossile brændstoffer

Primære brændstoffer

Antracit

Koksfremstillingsegnet kul

Andre bituminøse kul

Subbituminøse kul

Brunkul

Olieskifer og asfaltsand

Sekundære brændstoffer

Brunkulsbriketter og briketter

Koksovnskul/ gaskoks

Stenkulstjære

Andre faste fossile brændstoffer

Faste fossile brændstoffer i alt

Fossile brændstoffer i gasform

Naturgas (tør)

Andre fossile brændstoffer i gasform

Fossile brændstoffer i gasform i alt

Affald (fra andet end biomasse)

Andre fossile brændstoffer

Tørv

I alt

1 Synligt forbrug rapporteret i drivhusgasopgørelsen minus synligt forbrug ved hjælp af data rapporteret i henhold til forordning (EF) nr. 1099/2008.

2 Absolut difference divideret med synligt forbrug rapporteret i drivhusgasopgørelsen.

3 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier.

4 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier.

5 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier.

6 Data rapporteres med op til en decimal for kt og %-værdier.

Bilag VII

Format til rapportering af oplysninger om usikkerhed i henhold til artikel 14

A

B

C

D

E

F

A

H

I

J

K

L

M

IPCC-kategori

Gas

Emissioner og optag, basisår

Emissioner og optag, år x

Usikkerhed, aktivitetsdata

Usikkerhed, emissionsfaktor/estimeringsparameter

Kombineret usikkerhed

Bidrag til varians fordelt på kategori i år x

Type A-sensitivitet

Type B-sensitivitet

Usikkerhed med hensyn til tendens i nationale emissioner, der skyldes usikkerhed vedrørende emissionsfaktor/estimeringsparameter

Usikkerhed med hensyn til tendens i nationale emissioner, der skyldes usikkerhed vedrørende aktivitetsdata

Usikkerhed, der er opstået med hensyn til tendens i de samlede nationale emissioner

Inddata

Inddata

Inddata

Note A

Inddata

Note A

Figur 3.1 
Figur 3.2 

Note B

Figur 3.3 

I * F

Note C

J * E *

Figur 3.4 

Note D

K2 + L2

Drivhusgas udtrykt i CO2-ækvivalenter

Drivhusgas udtrykt i CO2-ækvivalenter

%

%

%

%

%

%

%

%

F.eks. 1.A.1. Energiindustri, brændstof 1

CO2

F.eks. 1.A.1. Energiindustri, brændstof 2

CO2

osv. …

I alt

Figur 3.5 
Figur 3.6 

Figur 3.7 

Figur 3.8 

Usikkerhed i procent i samlet opgørelse:

Figur 3.9 

Usikkerhed, tendens:

Figur 3.10 

Kilde: »2006 IPCC guidelines, Volume 1«, tabel 3.2 »Approach 1 uncertainty calculation«.

Bilag VIII

Format til rapportering af oplysninger om større ændringer i metodebeskrivelser i henhold til artikel 16

Drivhusgasemissioner: kategorier for kilder og dræn

Metodebeskrivelse

Genberegninger

Reference

Sæt kryds, hvor den seneste rapport om den nationale opgørelse omfatter væsentlige ændringer i metodebeskrivelserne sammenholdt med det foregående års rapport om den nationale opgørelse

Sæt kryds, hvor dette ligeledes afspejler sig i genberegningerne sammenholdt med det forrige års fælles rapporteringsformat

Hvis feltet afkrydses, henvises der til det relevante afsnit eller de(n) relevante side(r) i rapporten om den nationale opgørelse og, hvis dette er relevant, fremlægges der flere detaljerede oplysninger, som f.eks. hvilken underkategori eller gas ændringen af beskrivelsen omhandlede.

I alt (nettoemissioner)

1. Energi

A. Brændstofforbrænding (sektorbaseret tilgang)

1. Energiindustri

2. Fremstillings- og anlægsindustri

3. Transport

4. Andre sektorer

5. Andet

B. Flygtige emissioner fra brændsler

1. Fast brændsel

2. Olie og naturgas og andre emissioner fra energiproduktion

C. Transport og oplagring af CO2

2. Industriprocesser og produkter

A. Mineralindustri

B. Kemisk industri

C. Metalindustri

D. Ikke-energiprodukter fra anvendelse af brændstoffer og opløsningsmidler

E. Elektronikindustri

F. Anvendelse af produkter som erstatning for ODS

G. Anden produktfremstilling eller -anvendelse

H. Andet

3. Landbrug

A. Tarmgæring

B. Håndtering af husdyrgødning

C. Risdyrkning

D. Landbrugsjord

E. Foreskreven afbrænding af savanner

F. Markafbrænding af rester af landbrugsafgrøder

G. Kalkning

H. Udbringning af urin

I. Anden kulstofholdig gødning

J. Andet

4. Arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug

A. Skovarealer

B. Dyrkede arealer

C. Græsjord

D. Vådområder

E. Boligområder

F. Andre landområder

G. Høstede træprodukter

H. Andet

5. Affald

A. Deponering af fast affald

B. Biologisk behandling af fast affald

C. Forbrænding og åben afbrænding af affald

D. Spildevandsbehandling og -bortskaffelse

E. Andet

6. Andet (jf. oversigt 1.A)

KP for LULUCF

Aktiviteter jf. artikel 3, stk. 3

Skovrejsning/skovgenplantning

Skovrydning

Aktiviteter jf. artikel 3, stk. 4

Skovforvaltning

Forvaltning af dyrkede arealer (hvis valgt)

Forvaltning af græsningsarealer (hvis valgt)

Fornyelse af vegetationen (hvis valgt)

Afvanding og genopretning af vådområder (hvis valgt)

Kapitel i rapporten om den nationale opgørelse

Beskrivelse

Reference

Sæt kryds, hvor den seneste rapport om den nationale opgørelse omfatter væsentlige ændringer i beskrivelserne sammenholdt med det foregående års rapport om den nationale opgørelse

Hvis feltet afkrydses, fremlægges der mere detaljerede oplysninger, som f.eks. henvisning til sider i rapporten om den nationale opgørelse

Kapitel 1.2 Beskrivelse af nationale opgørelsesordninger

Bilag XVI

Tabell 3.1 Tidsplan for samlet revision i henhold til artikel 19, stk. 1, i forordning nr. 525/2013/EF

Aktivitet

Beskrivelse af aktivitet

Tidspunkt

Første trin i revisionen og meddelelsen af resultaterne heraf til medlemsstaterne

Sekretariatet gennemfører kontroller med henblik på at verificere gennemsigtighed, nøjagtighed, konsekvens, fuldstændighed og sammenlignelighed i medlemsstaternes opgørelser i henhold til artikel 29 i denne forordning på grundlag af de pr. 15. januar indsendte oplysninger og tilsender medlemsstaterne resultaterne af det første trin i revisionen.

15. januar–28. februar

Svar vedrørende resultaterne af det første trin i revisionen

Medlemsstaterne tilsender sekretariatet deres svar vedrørende resultaterne af det første trin i revisionen.

Senest den 15. marts

Opfølgning på resultatet af det første trin i revisionen og meddelelse af opfølgningsresultaterne til medlemsstaterne

Sekretariatet evaluerer medlemsstaternes svar vedrørende resultaterne af det første trin i revisionen og sender evalueringsresultaterne og andre udestående spørgsmål til medlemsstaterne.

15. marts–31. marts

Svar vedrørende opfølgningsresultaterne

Medlemsstaterne fremsætter deres bemærkninger til sekretariatet om opfølgningsresultaterne og andre udestående spørgsmål.

Senest den 7. april

Udarbejdelse af revisionsmateriale til TERT

Sekretariatet udarbejder materiale til den samlede revision på grundlag af de oplysninger, som foreligger fra medlemsstaterne pr. 15. april.

15. april–25. april

Skrivebordsrevision

TERT foretager kontroller i henhold til artikel 32 i denne forordning, kompilerer indledende spørgsmål til medlemsstaterne på grundlag af de oplysninger, der foreligger pr. 15. april.

25. april–13. maj

Fremsendelse af indledende spørgsmål

Sekretariatet tilsender medlemsstaterne indledende spørgsmål.

Senest den 13. maj

Svar

Medlemsstaterne tilsender sekretariatet besvarelsen af de indledende spørgsmål.

13. maj–27. maj

Centrale ekspertmøder

TERT afholder møde med henblik på drøftelse af medlemsstaternes svar, identifikation af tværgående emner, sikring af overensstemmelse mellem konklusioner på tværs af medlemsstaterne, opnåelse af enighed om anbefalinger, udarbejdelse af udkast til tekniske korrektioner osv. Der udarbejdes supplerende spørgsmål, som fremsendes til medlemsstaterne i denne periode.

28. maj–7. juni

Svar

Medlemsstaterne tilsender sekretariatet svar på spørgsmål og eventuelle tekniske korrektioner i løbet af den centrale revision.

28. maj–7. juni

Meddelelse af tekniske korrektioner

Sekretariatet tilsender medlemsstaterne udkast til tekniske korrektioner.

Senest den 8. juni

Svar

Medlemsstaterne tilsender sekretariatet bemærkninger til udkastet til tekniske korrektioner.

Senest den 22. juni

Udarbejdelse af udkast til revisionsrapporter

TERT udarbejder udkast til revisionsrapporter, herunder eventuelle uløste spørgsmål og udkast til anbefalinger og, hvor dette er relevant, nærmere oplysninger om og begrundelse for udkast til tekniske korrektioner.

8.–29. juni

Potentielle landebesøg

I ekstraordinære situationer, hvor der er vedvarende betydelige problemer med hensyn til kvaliteten af medlemsstaternes opgørelser, eller TERT ikke får tilstrækkelig svar på spørgsmål, kan et landebesøg finde sted.

29. juni–9. august

Udkast til revisionsrapporter

Sekretariatet tilsender medlemsstaterne udkast til revisionsrapporter.

Senest den 29. juni

Bemærkninger

Medlemsstaterne tilsender sekretariatet bemærkninger til udkastet til revisionsrapporter, herunder eventuelle bemærkninger, som medlemsstaterne ønsker medtaget i den endelige revisionsrapport.

Senest den 9. august.

Færdiggørelse af revisionsrapporter

TERT færdiggør revisionsrapporterne. Uformel kommunikation med medlemsstaterne om opfølgning på eventuelle udestående spørgsmål, hvis dette er nødvendigt. Sekretariatet kontrollerer revisionsrapporterne.

9. august–23. august

Fremsendelse af endelige revisionsrapporter

Sekretariatet tilsender Kommissionen og medlemsstaterne de endelige revisionsrapporter.

Senest den 30. august.

Fotnoter

1.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13).

2.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer (EFT L 309 af 27.11.2001, s. 22).

3.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 af 22. oktober 2008 om energistatistik (EUT L 304 af 14.11.2008, s. 1).

Til dokumentets forside