§ 9-12: Skattelempning

Vedrørende skattelempning etter ligningsloven § 9-12. Etter denne bestemmelsen kan departementet sette ned eller ettergi utlignet skatt og trygdeavgift, dersom det av særlige grunner knyttet til fastsettingen virker særlig urimelig å fastholde hele kravet.

Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest ditt brev av 25. februar 2009.

Det søkes om skattelempning etter ligningsloven § 9-12. Etter denne bestemmelsen kan departementet sette ned eller ettergi utlignet skatt og trygdeavgift, dersom det av særlige grunner knyttet til fastsettingen virker særlig urimelig å fastholde hele kravet.

Vi gjør oppmerksom på at departementets myndighet etter denne regelen er delegert til Skattedirektoratet ved delegasjonsvedtak av 19. desember 2008 nr. 1479. Søknaden bør derfor isteden rettes dit.

Videre vil vi presisere at ligningsloven § 9-12 tilsvarer en regel som tidligere fulgte av § 41 i skattebetalingsloven av 1952. Regelen kan ikke som følge av flyttingen til ligningsloven antas å ha fått større rekkevidde enn det den tidligere hadde. Den må følgelig fortsatt forbeholdes sjeldne tilfelle hvor skattereglene gir helt utilsiktede virkninger overfor skyldneren. Regelen kan i så fall bare anvendes i tilfelle hvor det anses som ønskelig å komme frem til fleksible løsninger overfor den konkrete skyldner, istedenfor at vedkommende lov eller forskrift endres.

Skattedirektoratet er orientert om departementets syn ved gjenpart av dette brev.

Med hilsen
Frode Kristoffersen e.f.
lovrådgiver

                                                            Hilde Widerberg
                                                            seniorrådgiver

Kopi:  Skattedirektoratet